Besponsa

L01FB01
 
 

Rekombinant antineoplastisk antistof.  

Anvendelsesområder

 • Recidiverende eller refraktær CD22-positiv B-celle precursor akut lymfoblastær leukæmi (ALL).
 • Patienter med Philadelphia-kromosompositiv ALL skal have behandlingssvigt efter mindst én tyrosinkinasehæmmer.

Inotuzumab ozogamicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mg inotuzumab ozogamicin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1. cyklus. 1,8 mg/m2 fordelt over 3 doser på dag 1, 8 og 15 i 21-dages cyklus. (1. cyklus kan evt. forlænges til 4 uger).
 • Efterfølgende cykli: Dosis afhænger af respons på 1. cyklus, samt om patienten skal fortsætte med hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT), se produktresumè.

 

Bemærk: 

 • Administreres som kontinuerlig i.v. infusion over 1 time.
 • Præmedicinering med antipyretikum (fx paracetamol), antihistamin og binyrebarkhormon anbefales.
 • Patienten bør overvåges 1 time efter administrationen.
 • Dosisnedsættelse, midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen kan blive nødvendig, se produktresumè.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlig eller aktiv venookklusiv leversygdom/sinusoidalt obstruktionssyndrom (VOD/SOS).
 • Alvorlig, aktiv leversygdom.

Forsigtighedsregler

 • Inotuzumab ozogamicin øger risikoen for levertoksicitet, herunder VOD/SOS, især hos patienter, der efterfølgende fik HSCT. Ved forekomst af VOD/SOS seponeres behandlingen permanent.
 • Ved høj tumorbyrde anbefales profylaktisk behandling med uratsænkende middel for at nedsætte risikoen for tumorlysesyndrom.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødning, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning, Stomatitis Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner, Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Ascites Meteorisme
Lever og galdeveje Venookklusiv leversygdom
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Forlænget QT-interval Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom

Interaktioner

Anden medicin sammen med Besponsa

Forsigtighed ved kombination med andre lægemidler, som kan forlænge QTc-intervallet, se Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 8 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 5 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Antistof-lægemiddelkonjugat bestående af monoklonalt CD22-antistof (inotuzumab) bundet til N-acetyl-gamma-calicheamicin. 

Efter binding af konjugatet til CD22 frigives N-acetyl-gamma-calicheamicin, der inducerer dobbeltstrengede brud på DNA med efterfølgende stop af cellecyklus og apoptotisk celledød. 

Farmakokinetik

 • Steady state nås i behandlingscyklus 4.
 • Plasmahalveringstid for inotuzumab ozogamicin ca. 12 dage.
 • N-acetyl-gamma-calicheamicin metaboliseres in vitro primært via nonenzymatisk reduktion, og plasmaniveauet in vivo er typisk under detektionsgrænsen (50 pg/ml).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH (infusionsvæske): 7,4-8,6. 

 

Tilberedning af infusionskoncentrat
Indholdet af et hætteglas opløses i 4 ml sterilt vand uden omrystning til en koncentration på 0,25 mg/ml. 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

 

Tilberedning af infusionsvæske
Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 50 ml.  

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Infusionskoncentrat kan opbevares i højst 4 timer i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske. Administrationen skal være fuldendt senest 8 timer efter tilberedningen af infusionskoncentratet. Infusionsvæsken kan opbevares i køleskab eller ved stuetemperatur beskyttet mod lys.

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg 437493
1 stk.
87.101,40 87.101,40

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...