Kyntheum®

L04AC12
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær plaque psoriasis. 

 

Brodalumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af dermatologer med særligt kendskab til ovennævnte lidelser. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 210 mg brodalumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 210 mg s.c. i uge 0, 1 og 2 efterfulgt af 210 mg s.c. hver 2. uge.
 • Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som ikke har vist respons efter 12-16 ugers behandling. Patienter med initial partiel respons kan i visse tilfælde efterfølgende opnå bedring ved fortsat behandling ud over 16 uger.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed til patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Tilfælde af nyopstået eller forværring af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er blevet indberettet. Behandlingen bør i givet fald seponeres.
 • Patienter med kroniske eller tilbagevendende infektioner i anamnesen. Hvis en patient udvikler en alvorlig infektion under behandling med brodalumab, skal patienten monitoreres tæt, og behandlingen pauseres, indtil infektionen er ophørt.
 • Risici ved behandlingen skal vurderes nøje for patienter med depression og/eller suicidaltanker eller -adfærd i anamnesen samt for patienter, som udvikler sådanne symptomer. Patienter, omsorgspersoner og pårørende skal informeres om at være opmærksomme på opståen eller forværring af depression, suicidaltanker, angst eller andre humørændringer. Ved nye/forværrede symptomer på depression og/eller ved suicidaltanker/-adfærd anbefales det at seponere brodalumab.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (herunder erytem, smerter, hudkløe, blå mærker og hæmoragi)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Orofaryngeale smerter
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Øjne Conjunctivitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Kyntheum®
 • Samtidig behandling med levende vacciner bør undgås.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (6 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Sænker niveauerne af IL-17A og markører for celledeling og epidermal tykkelse i læderet hud til samme niveauer som ikke-læderet hud i op til 12 uger efter behandling. 

Farmakokinetik

 • Maksimal koncentration efter 3 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 dage ved steady state.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,10 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionssprøjten må ikke rystes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i yderkartonen i én enkelt periode på højst 14 dage. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke anvendte injektionssprøjter efter 14 dage skal derfor kasseres.
 • Kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg 588134
2 stk.
10.529,80 5.264,90 376,06

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

01.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...