Lenzetto

G03CA03
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kutanspray, opløsning. 1 spraydosis indeholder 1,53 mg estradiol. 

Doseringsforslag

 • Tilstande med nedsat, manglende eller ophørt østrogenproduktion før det naturlige menopausetidspunkt behandles med østrogensubstitution i fysiologiske doser, hvilket hos en normalvægtig kvinde typisk vil svare til 1,5-3,0 mg estradiol (1- 2 spraydoser (pust) kutanspray) appliceret på huden dagligt. Dosis kontrolleres klinisk og biokemisk efter 2-4 ugers anvendelse og justeres om nødvendigt.
 • Ved behandling af klimakterielle gener gives østrogen i den laveste dosis, som medfører tilfredsstillende symptomlindring, hvilket typisk vil svare til 0,5-1,5 mg estradiol appliceret på huden én gang dgl. Dosis justeres om nødvendigt efter 1-2 måneder.
 • Højst 3 spraydoser (4,59 mg) dgl.

Bemærk: 

 • Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. klargøring og brug af kutanspray.
 • Kutanspray pustes direkte på den ene underarm. Bør ikke appliceres i ansigtet, på mammae, omkring introitus vaginae eller på irriteret eller ødelagt hud.
 • Kvinder, som ikke er hysterektomerede, behandles samtidigt med gestagen, enten i sekvensbehandling 10 dage hver måned, i 12 dage hver anden måned eller i 14 dage hver tredje måned, alternativt med lokalt appliceret gestagen (gestagenspiral). Se Østrogen og gestagen i kombination.

Kontraindikationer

 • Akut leversygdom
 • Kvinder, som får diagnosticeret endometrie- eller mammacancer, bør ophøre med østrogen. Systemisk østrogenbehandling bør ikke anvendes af kvinder med tidligere endometrie- eller mammacancer. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan dog anvendes, under forudsætning af at patienten ikke samtidig er i behandling med aromatasehæmmer for østrogenreceptor-positiv brystkræft.
 • Genetisk disposition til mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme bør generelt ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Kan dog overvejes hos kvinder < 40 år med præmatur menopause efter vejledning af specialister. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingen indledes, skal der foretages undersøgelse med henblik på at udelukke forekomst af genital patologi.
 • Vaginalblødning af ukendt årsag skal afklares før behandlingsstart.
 • Gynækologisk undersøgelse og undersøgelse af mammae i samme omfang som jævnaldrende kvinder, som ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.
 • Forsigtighed med systemisk østrogenbehandling ved kronisk leverlidelse, hvor transdermal estradiol i relativt lav dosis er at foretrække.
 • Svær overvægt, udtalte varicer og familiær disposition til dyb venetrombose må anses for relative kontraindikationer for systemisk østrogenbehandling. Bør dog overvejes hos kvinder < 40 år med præmatur menopause, efter vejledning af specialister.
 • Kvinder med manifest aterosklerose eller kendte kardiovaskulære risikofaktorer (herunder diabetes, hypertension, høj alder) har en øget risiko for myokardieinfarkt eller apopleksi i forbindelse med postmenopausal hormonbehandling. Lokal vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Behandlingen bør seponeres straks ved icterus eller migrænelignende hovedpine samt ved signifikant forøgelse af blodtryk.
 • Regelmæssig klinisk kontrol anbefales ved uterusfibromer, fibroadenomatosis mammae eller endometriose.
 • Galdesten.
 • Systemisk lupus erythematosus.
 • Endometriehyperplasi.
 • Epilepsi.
 • Astma.
 • Otosklerose.
 • Hereditært angioødem.

Indhold af alkohol  

 • Hyppige påføringer kan give tørhed og irritation af huden pga. alkoholindholdet.
 • Midlet er brandfarligt, indtil det er tørt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning.
Reaktioner på applikationsstedet.
Vægttab, Vægtøgning.
Hovedpine.
Døsighed, Nervøsitet.
Brystspænding  (inkl. smerter i armhulen), Mammahypertrofi, Menoragi, Menstruationsforstyrrelser, Metroragi, Udflåd, Uterinspasmer.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hedeture, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Hyperkolesterolæmi.
Ovariecyster.
Paræstesier, Tremor.
Agitation, Depression, Eufori, Humørforstyrrelser.
Hæmaturi, Inkontinens.
Endocervikale polypper, Endometriehyperplasi, Vaginitis.
Erythema nodosum.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leverpåvirkning.
Intolerance over for kontaktlinser.
Muskelkramper.
Fibrocystisk brystsygdom.
Migræne.
Angst.
Seksuelle forstyrrelser.
Astma.
Dyb venetrombose.
Ikke kendt hyppighed Kolestase, Levertumorer.
Stevens-Johnsons syndrom.
Cancer uteri, Cervixneoplasi.
Eksem.
Cerebral iskæmi, Lungeemboli.

I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme gennembrudsblødning og pletblødning. 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Langvarig behandling med østrogen alene medfører en øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet, som modvirkes ved samtidig anvendelse af gestagen. 

 

Risiko for brystkræft 

Risikoen for brystkræft afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner.  

Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af brystkræft med øget behandlingstid og dosis og er størst ved kontinuerlig behandling med både østrogen og gestagen, mindre ved kontinuerlig behandling med østrogen i kombination med sekventiel behandling med gestagen og mindst ved behandling kun med østrogen. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering. 

Interaktioner

 • Ritonavir og nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler (som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin og rifabutin), modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Forøget østrogen-metabolisme kan klinisk medføre en nedsat virkning og ændringer i blødningsprofilen. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data for anvendelse af den specifikke formulering til et meningsfyldt risikoestimat. For oral anvendelse af østrogen er der data for 2.300 1. trimester-eksponerede med tegn på øget risiko for især hjertemisdannelser. Dog skal disse data tolkes med forsigtighed, da mange af kvinderne var ældre end normalt og modtog estradiol som led i fertilitetsbehandling. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Ikke detekterbar i mælken ved transdermal anvendelse. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og forebygger tidligt tab af knoglemasse samt tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.  

Farmakokinetik

 • Absorberes let efter dermal applikation.
 • Plasmakoncentrationen holdes ret konstant det følgende døgn.
 • Steady state efter 7-8 dage.
 • Metaboliseres til estriol, estron og konjugater heraf.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Ny spraybeholder klargøres ved at spraye 3 gange i låget.
 • Spraybeholderen holdes oprejst og lodret under brug.
 • 1 spraydosis pustes direkte på underarmen.
 • Vedr. applikation af 2-3 daglige spraydoser, se medfølgende brugsvejledning.
 • Applikationsstedet må ikke berøres eller afvaskes i 60 minutter efter påføring.

 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter første brug: Kan opbevares i højst 56 dage.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) kutanspray, opløsning 1,53 mg/dosis 173277
1 stk.
86,95 86,95 2,84
(B) kutanspray, opløsning 1,53 mg/dosis 103372
3 stk.
227,25 75,75 2,48

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

16.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...