Eptifibatid "Accord"

B01AC16
 
 
Glykoproteinhæmmer. Trombocytfunktionshæmmende middel.

Anvendelsesområder

 • Tidlig forebyggelse af myokardieinfarkt ved UAP og reinfarkt ved non-STEMI med sidste anfald af brystsmerter inden for 24 timer og med ekg-ændringer og/eller forhøjede biomarkører for myocytnekrose.
 • Anvendes som supplement til heparin-, acetylsalicylsyre-, og clopidogrelterapi.
 • Eptifibatid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte lidelser og interventionelle behandlinger.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg eptifibatid.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,75 mg eptifibatid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Bolusinjektion 180 mikrogram/kg legemsvægt i.v.
 • Herefter kontinuerlig i.v. infusion af 2 mikrogram/kg legemsvægt/min. i op til 72 timer eller indtil få timer før påbegyndelse af CABG-kirurgi eller udskrivning fra hospital.
 • Hvis perkutan koronar intervention (PCI) foretages under behandlingen, fortsættes infusionen i 20-24 timer efter PCI, maksimalt 96 timer.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for overdosering, da eptifibatid udskilles renalt. 

Dosisjustering

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. Dosis bør nedsættes pga. risiko for blødning: 

  • Bolusinjektion: 180 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Herefter kontinuerlig i.v. infusion af 1 mikrogram/kg legemsvægt/minut i resten af behandlingsperioden.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pågående indre blødning
 • Cerebrovaskulært insult inden for de sidste 30 dage
 • Intrakraniel eller intraspinal kirurgi eller traume eller større operativt indgreb inden for de sidste 6 uger
 • Intrakranielt neoplasme
 • Arteriovenøs deformitet eller aneurisme
 • Kendt hæmoragisk diatese
 • Svær, ukontrollabel hypertension
 • Trombocytopeni (< 100 x 109/l)
 • Hypertensiv eller diabetisk retinopati
 • Samtidig eller planlagt indgift af en anden parenteral GP IIb- IIIa-hæmmer.

Forsigtighedsregler

 • Kvinder, ældre og patienter med lav legemsvægt pga. øget blødningsrisiko.
 • Kontrol af trombocyttal anbefales før behandlingsstart, inden for 6 timer efter behandlingsstart, dagligt under behandlingen samt ved tegn på blødningstendens.
 • Ved trombocyttal < 100 x 109/l eller akut markant trombocytopeni bør seponering overvejes.
 • Arteriepunktur, specielt i arteria femoralis, pga. øget blødningsrisiko.
 • Natriumindhold
  • Injektionsvæske: 1 ml indeholder 0,15 mmol natrium, som svarer til 8,8 mg natriumchlorid.
  • Infusionsvæske: 1 ml indeholder 0,075 mmol natrium, som svarer til 4,4 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) AV-blok, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Tromboflebitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Cerebral iskæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Hjertestop, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hypotension og kredsløbskollaps er ligeledes rapporteret, men var relateret til den bagvedliggende sygdom. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Specifik reversibel hæmmer af glykoprotein IIb-IIIa (GP IIb-IIIa). Herved blokeres sidste og afgørende trin i trombocytaggregationsprocessen: sammenbinding af trombocytterne ved hjælp af fibrinogen og von Willebrand-faktor. 

Trombocytfunktionen restitueres sædvanligvis i løbet af 4 timer. 

Farmakokinetik

 • Bolusindgift og efterfølgende i.v. infusion af vægtjusteret dosis medfører relativt konstant plasmakoncentration under infusionen.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer.
 • Ca. 36% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Forligelighed ved infusion
 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Kan tilsættes atropin, dobutamin, heparin, lidocain, metoprolol, midazolam, morphin, nitroglycerin, vævsplasminogenaktivator (alteplase, reteplase, streptokinase) eller verapamil.
 • ikke tilsættes furosemid.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Eptifibatidinjektionsvæske, opl.  2 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  0,75 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 386583
10 ml
198,50 1.985,00
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml 175038
100 ml
583,40 1.555,73
 
 

Revisionsdato

11.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...