Eptifibatid "Accord"

B01AC16
 
 
Glykoproteinhæmmer. Trombocytfunktionshæmmende middel.

Anvendelsesområder

 • Tidlig forebyggelse af myokardieinfarkt ved UAP og reinfarkt ved non-STEMI med sidste anfald af brystsmerter inden for 24 timer og med ekg-ændringer og/eller forhøjede biomarkører for myocytnekrose.
 • Anvendes som supplement til heparin-, acetylsalicylsyre-, og clopidogrelterapi.
 • Eptifibatid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte lidelser og interventionelle behandlinger.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg eptifibatid.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,75 mg eptifibatid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Bolusinjektion 180 mikrogram/kg legemsvægt i.v.
 • Herefter kontinuerlig i.v. infusion af 2 mikrogram/kg legemsvægt/min. i op til 72 timer eller indtil få timer før påbegyndelse af CABG-kirurgi eller udskrivning fra hospital.
 • Hvis perkutan koronar intervention (percutaneous coronary intervention - PCI) foretages under behandlingen, fortsættes infusionen i 20-24 timer efter PCI, maksimalt 96 timer.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for overdosering, da eptifibatid udskilles renalt. 

Dosisjustering

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. Dosis bør nedsættes pga. risiko for blødning: 

  • Bolusinjektion: 180 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Herefter kontinuerlig i.v. infusion af 1 mikrogram/kg legemsvægt/minut i resten af behandlingsperioden.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pågående indre blødning
 • Cerebrovaskulært insult inden for de sidste 30 dage
 • Intrakraniel eller intraspinal kirurgi eller traume eller større operativt indgreb inden for de sidste 6 uger
 • Intrakranielt neoplasme
 • Arteriovenøs deformitet eller aneurisme
 • Kendt hæmoragisk diatese
 • Svær, ukontrollabel hypertension
 • Trombocytopeni (< 100 x 109/l)
 • Hypertensiv eller diabetisk retinopati
 • Samtidig eller planlagt indgift af en anden parenteral GP IIb- IIIa-hæmmer.

Forsigtighedsregler

 • Kvinder, ældre og patienter med lav legemsvægt pga. øget blødningsrisiko.
 • Kontrol af trombocyttal anbefales før behandlingsstart, inden for 6 timer efter behandlingsstart, dagligt under behandlingen samt ved tegn på blødningstendens.
 • Ved trombocyttal < 100 x 109/l eller akut markant trombocytopeni bør seponering overvejes.
 • Arteriepunktur, specielt i arteria femoralis, pga. øget blødningsrisiko.
 • Natriumindhold
  • Injektionsvæske: 1 ml indeholder 0,15 mmol natrium, som svarer til 8,8 mg natriumchlorid.
  • Infusionsvæske: 1 ml indeholder 0,075 mmol natrium, som svarer til 4,4 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte AV-blok, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet

Hjertestop, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hypotension og kredsløbskollaps er ligeledes rapporteret, men var relateret til den bagvedliggende sygdom. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Eptifibatid "Accord" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Eptifibatid "Accord" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Specifik reversibel hæmmer af glykoprotein IIb-IIIa (GP IIb-IIIa). Herved blokeres sidste og afgørende trin i trombocytaggregationsprocessen: sammenbinding af trombocytterne ved hjælp af fibrinogen og von Willebrand-faktor. 

Trombocytfunktionen restitueres sædvanligvis i løbet af 4 timer. 

Farmakokinetik

 • Bolusindgift og efterfølgende i.v. infusion af vægtjusteret dosis medfører relativt konstant plasmakoncentration under infusionen.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer.
 • Ca. 36 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering
Forligelighed ved infusion
 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Kan tilsættes atropin, dobutamin, heparin, lidocain, metoprolol, midazolam, morphin, nitroglycerin, vævsplasminogenaktivator (alteplase, reteplase, streptokinase) eller verapamil.
 • ikke tilsættes furosemid.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 386583
10 ml
197,15 19,72 1.971,50
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml 175038
100 ml
579,20 5,79 1.544,53
 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...