Rabipur®

J07BG01
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod rabies før eksposition eller efter mistænkt eller dokumenteret eksposition, idet: 

 

 • Vaccination skal også foretages i tilfælde af eksposition, selv om personen tidligere er vaccineret.
 • Enhver mulig rabieseksposition må bedømmes individuelt.
 • Iværksættelse af immunprofylakse efter eksposition drøftes med Statens Serum Institut (tlf. 32 68 32 68), som fremsender de nødvendige præparater og fører journal over patienten.
 • Eksposition foreligger, hvis en person har været udsat for bid, slik eller spyt på slimhinder eller slik på hud med friske sår af et dyr med rabies eller mulig rabies.
 • Dyret bør så vidt muligt aflives af en dyrlæge og indsendes til undersøgelse på Statens Veterinære Institut for Virusforskning.
 • Sår bør hurtigst muligt vaskes med rigelige mængder vand og sæbe, evt. ved brug af vatpind eller lignende til bidkanaler.
 • Såret påføres iodsprit 2,5 % efter afvaskning.
 • Det bør overvejes, om der skal gives tetanusprofylakse, primær sutureringer bør så vidt muligt undgås.

 

Følgende situationer kan i øjeblikket være aktuelle:  

 • Før eksposition. Personer i Danmark, der har erhvervsbetinget flagermuskontakt (fx biologer). Personer (inkl. evt. ledsagende børn), som i rabiesendemiske områder i udlandet har særlig risiko for rabiessmitte, især hvis de har mere end 2 døgns rejse til et rabiesbehandlingscenter.
 • Efter eksposition. I følge WHO 2010 retningslinjer gives 4 eller 5 doser til ikke tidligere vaccinerede personer (se detaljer under dosering). Det antistofniveau, der opnås efter 4 eller 5 doser, er tilstrækkeligt til at neutralisere rabiesvirus. Det anbefales ikke længere at give en ekstra dosis efter bid af flagermus.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 dosis med ≥ 2,5 IE inaktiveret rabiesvirus (Flury LEP). 

Doseringsforslag

Før eksposition

 • Primær immunisering
  • Sædvanligvis
   • 2 doser á 1,0 ml i.m. på dag 0 og 7.
  • Immunsvækkede
   • 3 doser á 1,0 ml i.m. på dag 0, 7 og 21-28.
 • Boosterdosis i særlige tilfælde
  • Sædvanligvis 1 dosis á 1,0 ml i.m. hvert 2. til hvert 5. år.
  • En 3. vaccination efter 12 måneder beskytter i yderligere 5 år.
  • Immuniteten kan herefter vedligeholdes med 1 revaccination med 5 års interval.
  • Alternativt kan antistofniveau måles. Hvis titeren er < 0,5 IE/ml, gives 1 dosis. Antistoffer udvikles 7-14 dage efter vaccination.
 • Bemærk:
  • Kan også gives som boosterdosis efter tidligere vaccination mod rabies med en human diploid cellevaccine (HDCV, fx Rabies Imovax)
  • Revaccination anbefales kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition for rabies. Disse personer revaccineres efter antistofmåling for at sikre kontinuerlig beskyttelse.
  • Andre personer anbefales kun revaccination ved eksposition.

 

Efter eksposition

Både vaccination og behandling med rabiesimmunglobulin: 

 

 • Personer, der ikke tidligere er vaccinerede mod rabies, eller personer, der er ufuldstændigt vaccinerede, skal have både rabiesimmunglobulin og 4 eller 5 doser rabiesvaccine jf. flg.:
  • Immuniseringen indledes hurtigst muligt efter ekspositionen.
  • Så meget som muligt af rabiesimmunoglobulin skal injiceres i/omkring bidsåret. Overskydende HRIG, som ikke kan injiceres i såret, skal ikke injiceres et andet sted på kroppen, da det ikke vil have nogen yderligere effekt. Rabiesimmunglobulin og den første dosis rabiesvaccine kan gives samtidigt, men i hver sin side af kroppen.
  • Se Humant rabies immunoglobulin.
  • Rabiesvaccine:
   • 4-dosis-regime:
    • Reduceret Essen regime: Til raske immunkompetente (dvs. til de fleste) med kategori II- og III-ekspositioner i sårbehandling gives 4 doser i.m. på dag 0, 3, 7 og 14.
    • Zagreb regime: 2 doser i.m. (én i hver af de deltoide muskler eller lår) på dag 0 samt 1 dosis i.m. på dag 7 og 21.
   • 5-dosis regime:
    • Essen regime: 1 dosis i.m. på dag 0, 3, 7, 14 og 28.
  • Personer, der er fuldt vaccinerede mod rabies, skal efter mulig rabieseksposition have i alt to doser rabiesvaccine med 1 dosis i.m. i deltoid-musklen på dag 0 og 3. Der skal i disse situationer ikke gives humant rabiesimmunglobulin.
  • Immunkompetente, når flg. er opfyldt:
   • behandling påbegyndt i Danmark eller i udlandet
    og
   • humant rabiesimmunoglobulin af anerkendt høj kvalitet givet i løbet af 8 døgn efter første vaccination
    og
   • den modtagne vaccine har været af høj kvalitet.
    Der gives flg. dosis:
    • I alt 4 doser vaccine i.m. med 1 dosis på dag 0, 3, 7 og 14.
  • Behandling påbegyndt i Danmark eller udlandet under flg. betingelser:
   • Person med immunkompromitterende sygdom
   • Immunkompetente personer, der er påbegyndt behandling i udlandet, hvor der ikke er givet humant rabiesimmunglobulin, eller hvor det ikke vides, om der er anvendt humant rabiesimmunoglobulin og/eller vaccine af høj kvalitet.
    Der gives flg. dosis:
    • I alt 5 doser vaccine i.m. på dag 0, 3, 7, 14 og 28.
    • Alternativt i alt 6 doser vaccine i.m. med 2 doser (én i hver af de deltoide muskler eller lår) i.m. på dag 0 samt 1 dosis i.m. på dag 3, 7, 14 og 28.
  • Personer, der tidligere er primærvaccineret mod rabies:
   • 2 doser vaccine i.m. på dag 0 og 3 efter eksposition.
   • Der skal ikke gives humant rabiesimmunoglobulin, se Humant rabies immunglobulin.
  • Immunsupprimerede personer.
   • Det forventede immunrespons opnås muligvis ikke ved vaccination af immunkompromitterede personer, fx personer i immunsuppressiv behandling.
   • En antistoftest bør udføres 2-4 uger efter vaccinationen.
   • Hvis titeren er < 0,5 IE/ml, bør der gives én dosis mere.


Injektion 

 • Vaccinen gives i.m. i deltoid-musklen.
 • Hos børn < 2 år bør vaccinen gives i.m. i det anterolaterale område på låret.

 

Forhold 

 • Andre inaktiverede vacciner kan gives samtidig, men på adskilte injektionssteder og helst i kontralaterale lemmer.

 

Beskyttelse 

 • Før eksposition: 2 doser rabiesvaccine giver beskyttelse i 1 år. En 3. vaccination efter 12 måneder til særligt udsatte beskytter i yderligere 5 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Akut sygdom, der kræver behandling. Der må først vaccineres mindst 2 uger, efter at personen er blevet rask.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Nervesystemet Encefalitis*, Guillain-Barrés syndrom*
Vaskulære sygdomme Synkope

* Behandling af bivirkningerne encefalitis eller Guillain-Barré syndrom med binyrebarkhormon kan hæmme immunitet over for rabies. Derfor bør risikoen for at udvikle rabies evalueres omhyggeligt, inden det besluttes at seponere immuniseringen. 

Interaktioner

Så meget som mulig rabiesimmunoglobulin bør indgives i eller omkring sår.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 270 eksponerede, heraf 40 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4369, 4370

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes.

OBS: 1 års karantæne efter eksposition. 

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret virus fremstillet i oprensede kyllingefosterceller (PCEC).

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes medfølgende solvens i éngangssprøjte. Heraf kan udtages 1,0 ml injektionsvæske (1 dosis).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig vaccine skal anvendes straks efter opløsning.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis 560606
1 dosis
769,10 769,10
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis 569568
1 stk.
Udgået 06-02-2023
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis  (Orifarm) 579182
1 stk.
Udgået 26-12-2022

Referencer

4369. Huang G, Liu H, Cao Q et al. Safety of post-exposure rabies prophylaxis during pregnancy: a follow-up study from Guangzhou, China. Hum Vaccin Immunother. 2013; 9:177-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23442589 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4370. Chutivongse S, Wilde H, Benjavongkulchai M et al. Postexposure rabies vaccination during pregnancy: effect on 202 women and their infants. Clin Infect Dis. 1995; 20:818-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7795079 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

24.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...