Ocrevus

L04AA36
 
 

Immunsuppressivt middel til behandling af attakvis multipel sklerose (MS) og tidlig primær progressiv multipel sklerose (PPMS). Fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i ovarieceller fra kinesiske hamstere. 

Anvendelsesområder

 • Voksne med attakvis multipel sklerose (MS) med aktiv sygdom defineret ved kliniske eller ved radiologiske fund.
 • Voksne med tidlig primær progressiv multipel sklerose (PPMS) defineret ved sygdomsvarighed, graden af funktionsnedsættelse samt radiologiske fund, der er karakteristiske for inflammatorisk aktivitet.

 

Behandlingen med ocrelizumab bør indledes af en læge med erfaring i behandling af multipel sklerose.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg ocrelizumab. 

Doseringsforslag

Første behandling  

 • Initialt 300 mg i.v. efterfulgt to uger senere af endnu en infusion af 300 mg i.v. (se tabel i produktresumé).

 

Efterfølgende doser  

 • Enkelt-infusioner af 600 mg i.v. hver 6. måned (se desuden produktresumé).
  Første efterfølgende dosis af 600 mg skal administreres 6 måneder efter infusion af første dosis.
 • Der bør være mindst 5 måneder mellem hver dosis ocrelizumab.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis skal administreres hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge (< 18 år).
 • Præmedicinering med binyrebarkhormon og antihistamin inden hver infusion anbefales. Desuden kan gives paracetamol (Se produktresumé).

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke indgives ufortyndet.

Kontraindikationer

 • Aktuel aktiv infektion.
 • Immuninsufficiens.
 • Aktiv malign sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension kan forekomme som symptom på infusionsrelateret reaktion. Det bør derfor overvejes at tilbageholde antihypertensiv behandling i 12 timer før og under hver infusion.
 • Patienter skal observeres i mindst én time efter intravenøs infusion.
 • Patienten bør gøres opmærksom på, at infusionsrelaterede reaktioner kan forekomme i op til 24 timer efter infusion.
 • Risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Opmærksomhed på tidlige symptomer på PML, der kan omfatte debuterende neurologiske symptomer eller forværring af eksisterende neurologiske symptomer, som kan ligne MS.
 • Ved mistanke om PML, skal behandling med ocrelizumab seponeres midlertidigt, og der skal foretages MR-scanning med kontraststof (til sammenligning med MR-scanning foretaget inden behandling). Bekræftende cerebrospinalvæske test (CSF) for John Cunningham (JC)-viral deoxyribonukleinsyre (DNA) og gentagelse af neurologisk vurdering bør overvejes. Hvis PML bekræftes, skal behandlingen seponeres permanent.
 • Alle patienter bør screenes for hepatitis B-virus infektion inden behandlingen påbegyndes. Patienter med aktiv hepatitis B-virus infektion må ikke behandles med ocrelizumab. Patienter med positiv serologi, dvs. bærere af hepatitis B-virus (positiv for overfladeantigen, HBsAg+)) skal vurderes af en hepatolog inden opstart af behandling og skal monitoreres for at undgå reaktivering af hepatitis B.
 • På grund af manglende data frarådes vaccination med levende eller svækkede, levende vacciner under behandlingen, og indtil B-celle-niveauet er normaliseret.
 • Ved alvorlige infusionsrelaterede reaktioner skal infusionen straks afbrydes. Ved genoptagelse af infusionen anvendes en reduceret hastighed svarende til 50 % af hastigheden på tidspunktet for afbrudt behandling.
 • Ved milde til moderate infusionsrelaterede reaktioner reduceres infusionshastigheden til 50 % i mindst 30 minutter.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Hypoglobulinæmi  (fald i IgM)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner*
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Hypoglobulinæmi  (fald i IgG), Neutropeni**
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Gastroenteritis, Øsofagitis
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster, Infektion i nedre luftveje, Virale infektioner Herpes simplex
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Sinuitis
Hud og subkutane væv Cellulitis

* Der kan opstå overfølsomhedsreaktion, men typisk ikke under den første infusion.  

** Kan opstå flere måneder efter administration. 

 

Ved langtidsbehandling kan ses reduktion af serum gammaglobulin (IgA, IgG og IgM) med tendens til øget risiko for infektioner. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception i 12 måneder efter sidste infusion. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Rekombinant, humaniseret monoklonalt antistof selektivt rettet mod B-celler, der udtrykker antigenet CD20 på celleoverfladen. CD20 findes på præ-B-celler samt modne- og hukommelses-B-celler, men ikke på lymfoblaster eller plasmaceller.  

Den præcise virkningsmekanisme kendes ikke fuldt ud, men antages at involvere selektiv immunsuppression gennem en hæmning af B-celler (der udtrykker CD20). B-cellernes evne til at gendannes og allerede eksisterende humoral immunitet bevares. Den naturlige immunitet og det totale antal af T-celler påvirkes ikke. 

Farmakokinetik

 • Humane antistoffer nedbrydes hovedsageligt til små peptider og aminosyrer.
 • Fordelingsvolumen 0,04 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet i et hætteglas overføres til 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på ca. 1,2 mg/ml.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives i.v. via et infusionssæt med 0,2 eller 0,22 mikrometer in-line-filter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C) og derefter i højst 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes straks.

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg 533363
1 stk.
47.971,25 47.971,25 526,09

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...