Ocrelizumab

L04AA

Revideret: 27.05.2020

Ocrelizumab er et humaniseret anti-antistof mod CD-20 overflademolekylet produceret i ovarieceller fra kinesiske hamstre ved rekombinant DNA-teknologi.  

Anvendelsesområder

Attakvis MS 

Ocrelizumab er indiceret til behandling af patienter med attakvis MS. Det bør især anvendes til patienter med høj sygdomsaktivitet defineret som:  

  • Patienter med sygdomsaktivitet trods behandling med en svagere virkende behandling (1. linje-præparat), defineret som mindst ét attak eller betydende nytilkomne forandringer på MR-scanning inden for det sidste år.
    Patienter med bivirkninger eller manglende effekt ved behandling med et andet stærkere virkende præparat (2. linje-præparat), fingolimod, cladribin eller alemtuzumab.
  • Kan anvendes som 1. valg hos ikke tidligere behandlede patienter med hurtigt udviklende svær attakvis multipel sklerose (MS), fx patienter med to eller flere alvorlige attakker inden for ét år samt en eller flere gadolinium-positive læsioner eller stort antal T2-læsioner på MR-scanning.

 

I kliniske forsøg reducerede behandling med ocrelizumab hyppigheden af nye skleroseattakker med 47% og antallet af patienter med sygdomsforværring efter 2 år med 40% i forhold til interferon-beta 44 mikrogram subkutant x 3 ugentlig. Virkningen på sygdomsforandringerne målt med MR-scanning er endnu kraftigere. 

 

Medicinrådet anbefaler ocrelizumab som mulig standardbehandling til voksne patienter i alderen 45 år eller yngre med primær progressiv multipel sklerose (PPMS). Sygdomsvarighed må være maks. 10 år for patienter med EDSS-score mellem 3-5 og maks. 15 år for patienter med EDSS-score mellem 5-6,5. 

Behandlingsvejledning

Ocrelizumab administreres intravenøst 300 mg initialt og 300 mg efter 2 uger. Herefter doseres ocrelizumab intravenøst 600 mg med 24 ugers interval.  

 

Præmedicinering med binyrebarkhormon og antihistamin inden hver infusion anbefales. Dette kan suppleres med paracetamol (Se produktresumé). 

 

Før start af behandling med ocrelizumab foretages komplet blodtælling, serum elektrolytter, se-kreatinin og leverenzymer (rutineblodprøver). Desuden undersøges anti-hepatitis B serologi. 

Inden for 3 måneder før start af behandling med ocrelizumab skal der foretages MR-scanning med gadolinium kontrast. 

 

Ved overgang fra interferon-beta, glatirameracetat eller fingolimod kræves ingen udvaskningsperiode, hvis der er normale rutineblodprøver (specielt lymfocyttal - hvilket ved fingolimod typisk indtræder 3-6 uger efter seponering).  

Ved skift af patienter fra natalizumab til ocrelizumab skal der, på grund af natalizumabs lange halveringstid og risiko for PML, foretages en MR-scanning før skift til ocrelizumab. Hvis der ikke er tegn på PML, kan behandling med ocrelizumab påbegyndes 6-8 uger efter sidste natalizumab infusion. MR-scanning gentages 3 måneder efter sidste natalizumab infusion.
Ved overgang fra cladribin kræves et normalt lymfocyttal. Ved overgang fra mitoxantron, azathioprin eller anden immunsuppressiv behandling skal der være en 3 måneders udvaskningsperiode før start på ocrelizumab og ingen tegn på aktuel immunsuppression. 

 

Opfølgning af behandling 

Der skal foretages en lægelig vurdering af behandlingen hver 3. måned, og der skal foretages klinisk neurologisk undersøgelse efter 3 og 6 måneders behandling og herefter hver 6. måned.  

 

Patienter med bivirkninger på ocrelizumab bør skifte behandling til fingolimod, natalizumab eller cladribin. 

 

MR-scanning bør foretages efter 3 og 12 måneder og herefter årligt. Ved sygdomsgennembrud under behandling med ocrelizumab kan patienter med beskedent klinisk sygdomsgennembrud eller udelukkende MR sygdomsgennembrud skiftes til fingolimod, natalizumab (JC virus antistof negative patienter) eller cladribin, mens patienter med svære kliniske sygdomsgennembrud kan skifte direkte til alemtuzumab. 

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

 

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Forsigtighedsregler

  • Patienter skal observeres i mindst én time efter infusionen.
  • Patienten bør gøres opmærksom på, at infusionsrelaterede reaktioner kan forekomme i op til 24 timer efter infusion.
  • Alle patienter bør screenes for hepatitis B-virus infektion, inden behandlingen påbegyndes.
  • På grund af manglende data frarådes vaccination med levende eller svækkede, levende vacciner under behandlingen, og indtil B-celle-niveauet er normaliseret.
  • Ved alvorlige infusionsrelaterede reaktioner skal infusionen straks afbrydes.

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Ocrelizumab Ocrevus
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg 1 stk.   571,84
 
 
Gå til toppen af siden...