Ofatumumab

Revideret: 03.09.2021

Ofatumumab er et fuldt humant monoklonalt antistof mod CD-20 overflademolekylet produceret i en gnaver-cellelinje (NS0) ved rekombinant DNA-teknologi. 

Anvendelsesområder

Attakvis MS  

Ofatumumab er indiceret til behandling af patienter med attakvis MS med aktiv sygdom defineret ved kliniske eller ved radiologiske fund. 

 

Det bør især anvendes til patienter med høj sygdomsaktivitet defineret som:  

  • Patienter med sygdomsaktivitet trods behandling med en svagere virkende behandling (1. linje- præparat), defineret som mindst ét attak eller betydende nytilkomne forandringer på MR-scanning inden for det sidste år.
  • Patienter med bivirkninger eller manglende effekt ved behandling med et andet stærkere virkende præparat (2. linje-præparat), fingolimod, cladribin eller alemtuzumab.

 

Kan anvendes som 1. valg hos ikke tidligere behandlede patienter med hurtigt udviklende svær at-takvis multipel sklerose (MS), fx patienter med to eller flere alvorlige attakker inden for ét år samt en eller flere gadolinium-positive læsioner eller stort antal T2-læsioner på MR-scanning. 

 

I kliniske forsøg reducerede behandling med ofatumumab hyppigheden af nye skleroseattakker med 51-59% og antallet af patienter med sygdomsforværring efter 2 år med 34% i forhold te-riflunomid 14 mg daglig. Virkningen på sygdomsforandringerne målt med MR-scanning er endnu kraftigere. 

Behandlingsvejledning

Ofatumumab administreres s.c. initialt 20 mg i uge 0, 1 og 2. Herefter doseres ofatumumab s.c. 20 mg i uge 4 efterfulgt af 20 mg s.c. månedligt. 

 

Den første injektion bør gennemføres under vejledning af en sundhedsperson. 

 

Der blev kun set en begrænset fordel ved præmedicinering med steroider i kliniske RMS-studier. Injektionsrelaterede reaktioner kan håndteres med symptomatisk behandling, hvis de skulle opstå. Det er derfor ikke nødvendigt med præmedicinering. 

 

Før start af behandling med ocrelizumab foretages komplet blodtælling, serum elektrolytter, S-kreatinin og leverenzymer (rutineblodprøver). Desuden undersøges anti-hepatitis B serologi. 

 

Inden for 3 måneder før start af behandling med ofatumumab skal der foretages MR-scanning med gadolinium kontrast. 

 

Ved overgang fra interferon beta, glatirameracetat eller fingolimod kræves ingen udvaskningsperiode, hvis der er normale rutineblodprøver (specielt lymfocyttal - hvilket ved fingolimod typisk indtræder 3-6 uger efter seponering). 

Ved skift af patienter fra natalizumab til ofatumumab skal der, pga. natalizumabs lange halveringstid og risiko for PML, foretages en MR-scanning før skift til ofatumumab. Hvis der ikke er tegn på PML, kan behandling med ofatumumab påbegyndes 6-8 uger efter sidste natalizumab infusion. MR- scanning gentages 3 måneder efter sidste natalizumab infusion.  

Ved overgang fra cladribin kræves et normalt lymfocyttal. Ved overgang fra mitoxantron, azathioprin eller anden immunosuppressiv behandling skal der være en 3-måneders udvaskningsperiode før start på ofatumumab og ingen tegn på aktuel immunsuppression. 

 

Opfølgning af behandling 

Der skal foretages en lægelig vurdering af behandlingen hver 3. måned, og der skal foretages klinisk neurologisk undersøgelse efter 3- og 6-måneders behandling og herefter hver 6. måned. 

 

Patienter med bivirkninger på ofatumumab bør skifte behandling til fingolimod, natalizumab eller cladribin. 

 

MR-scanning bør foretages efter 3 og 12 måneder og herefter årligt. Ved sygdomsgennembrud under behandling med ofatumumab kan patienter med beskedent klinisk sygdomsgennembrud eller udelukkende MR sygdomsgennembrud skiftes til fingolimod, natalizumab (JC-virus antistof negative patienter) eller cladribin, mens patienter med svære kliniske sygdomsgennembrud kan skifte direkte til alemtuzumab. 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet. Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Forsigtighedsregler

Patienterne bør informeres om, at injektionsrelaterede reaktioner (systemiske) generelt kan opstå inden for 24 timer og primært efter den første injektion, som bør gennemføres under vejledning af en kvalificeret sundhedsperson. 

 

Al immunisering bør administreres i henhold til retningslinjerne for immunisering mindst 4 uger inden opstart af ofatumumab, hvad angår levende og levende svækkede vacciner, og om muligt mindst 2 uger inden opstart af ofatumumab, hvad angår inaktiverede vacciner.
På grund af manglende data frarådes vaccination med levende eller svækkede, levende vacciner under behandlingen, og indtil B-celle-niveauet er normaliseret.

 

Tilfælde af John Cunningham (JC)-virusinfektion med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) til følge er set hos patienter i behandling med CD20-antistoffer og ved væsentligt højere doser anvendt til onkologiske indikationer.
Læger bør være opmærksomme på anamnese af PML og på kliniske symptomer eller MR-fund, som kan være tegn på PML. Ved mistanke om PML skal behandlingen med ofatumumab indstilles, indtil PML er blevet udelukket.

 

Patienter med aktiv hepatitis B-sygdom bør ikke behandles med ofatumumab. Re-aktivering af hepatitis B-virus er set hos patienter i behandling med CD20-antistoffer, i nogle tilfælde medførende fulminant hepatitis, leversvigt og død.

 

Alle patienter bør screenes for HBV inden opstart af behandling. Screeningen bør som minimum omfatte testning for hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg) og hepatitis B-kerneantistof (HBcAb). Disse kan suppleres med andre relevante markører i henhold til lokale retningslinjer. Patienter med positiv hepatitis B-serologi (enten HBsAg eller HBcAb) bør tilses af hepatolog inden opstart af behandlingen. 

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Ofatumumab Kesimpta
Novartis
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 1 stk.  
 
 
Gå til toppen af siden...