Høj-effektive præparater (2. linje-behandlinger) mod attakvis multipel sklerose

Revideret: 08.03.2023

Gruppen af høj-effektive præparater (2. linje-behandlinger) mod MS dækker følgende: 

 

Tabletter/kapsler (små molekyler): 

Terapeutiske antistoffer: 

Cytostatika: 

 

Høj sygdomsaktivitet (definitionen efter Dansk Multipel Sklerose Gruppe konsensus kriterier):

  • Patienter med sygdomsaktivitet trods behandling med en moderat effektiv behandling (1. linje-præparat), defineret som mindst et attak eller ≥ 1 kontrastoptagende eller ≥ 2 nye /forstørrede læsioner på MR-scanning inden for det sidste år.
  • Patienter med bivirkninger eller manglende effekt ved behandling med et andet høj-effektivt præparat (2. linje-præparat): natalizumab (JC-virus antistof negative) fingolimod, ozanimod, cladribin eller alemtuzumab.
  • Præparaterne kan anvendes som 1. valg hos ikke tidligere behandlede patienter med hurtigt udviklende svær attakvis multipel sklerose (MS), defineret som inden for det seneste år at have haft:
    • a) ≥ 2 attakker
    • b) 1 attak med residual EDSS på 3.0 eller
    • c) 1 attak og ≥ 1 kontrastopladende læsion eller ≥ 1 nye/forstørret læsion i forhold til en tidligere MR-scanning, og som har mindst 9 eller flere læsioner (både cerebrum og medulla).

 

Udover ovennævnte kriterier kan faktorer som multifokal debut, infratentorielle læsioner, rygmarvslæsioner samt kortikale læsioner tale for start af høj-effektiv behandling som første behandlingsvalg. 

 

Tabel 2. Vigtigste kraftigt virkende præparater 

 

Præparat  

Vigtigste  

virkningsmekanismer  

Effekt  

på attakker og sygdomsforværring  

Vigtigste  

bivirkninger  

Terapeutiske antistoffer 

Natalizumab 

300 mg i.v. hver 4 uge 

Monoklonalt antistof, der blokerer adhæsionsmolekylet VLA-4 og medfører hæmning af leukocytmigration over blod-hjerne barrieren, herunder af pro-inflammatoriske B- og T-celler. 

Administreres intravenøst. 

68 % færre attakker* 

42 % reduktion i 3-måneders bekræftet symptomforværring i EDSS* 

Infusionsreaktioner; reaktion på indstiksstedet ved subkutan administration, urinvejsinfektioner; blokerende antistoffer; luftvejsinfektioner; progressiv multifokal leukoencephalitis. 

Ocrelizumab 

600 mg i.v. hver 6. måned 

Monoklonalt antistof selektivt rettet mod B-celler, der udtrykker antigenet CD20 på celleoverfladen. Ocrelizumab medfører en selektiv immunsuppression gennem en reducering af antallet og funktionen af B-celler. 

46-47 % færre attakker og
37 %-43 % reduktion i 3-måneders bekræftet symptomforværring i EDSS sammenlignet med interferon-beta 1a 44 mikrogram subkutant 3 gange ugentligt 

Hyppigst er infusionsrelaterede reaktioner. Desuden ses infektion i øvre luftveje, nasopharyngitis, influenzalignende symptomer, hypoglobulinæmi (fald i IgM), virale infektioner, herpes zoster. 

Ofatumumab 

20 mg subkutant hver 4. uge 

Monoklonalt antistof selektivt rettet mod B-celler, der udtrykker antigenet CD20 på celleoverfladen. Ofatumumab medfører en selektiv immunsuppression gennem en reducering af antallet og funktionen af B-celler. 

Administreres subkutant. 

51-59 % færre attakker og 

34 % reduktion i 3-måneders bekræftet symptomforværring i EDSS sammenlignet med teriflunomid 14 mg oralt dagligt. 

Hyppigst er infektioner i øvre luftveje og urinveje. Desuden ses hyppigt systemiske og lokale injektions-relaterede reaktioner (hyppigst efter første injektion). Herudover forekommer hypoglobulinæmi (fald i IgM), herpes zoster og andre virale infektioner.  

Alemtuzumab 

60 mg i.v. og 36 mg i.v. efter 1 år 

Monoklonalt antistof mod CD52. Når alemtuzumab bindes til CD52, går lymfocytterne til grunde via antistofafhængig cellulær cytolyse og komplementmedieret lyse. Efter indgift af alemtuzumab ses en hurtig depletering af både B- og T-lymfocytter. De erstattes af en ny population af lymfocytter, B-celler, hurtigere end T-celler, hvilket menes at ændre balancen i immunsystemet. 

49-55 % færre attakker  

30 % (§)-42 % reduktion i 3-måneders bekræftet symptomforværring i EDSS sammenlignet med interferon-beta 1a subkutant 44 mikrogram 3 gange ugentligt. 

Hyppigt ses: Infusionsrelaterede bivirkninger omfatter ofte hovedpine, udslæt, feber, kvalme, urticaria, pruritus, søvnløshed, kuldegysninger, ansigtsrødme, træthed, dyspnø, dysgeusi, oppression, generaliseret udslæt, takykardi, dyspepsi, svimmelhed og smerter.  

Der er opstået alvorlige reaktioner hos 3 % af patienterne, herunder tilfælde af feber, urticaria, atrieflimren, kvalme, oppression og hypotension. Udvikling af autoimmune sygdomme: thyroidea-sygdomme (thyroiditis, hyper- og hypothyroidisme) hos > 40 %, trombocytopeni (ITP) (1-2 %), nefropati og anti-GBM-sygdom (enkelte tilfælde); Infektioner omfattende: appendicitis, gastro-enteritis, pneumoni, tandinfektion, alvorlige varicella zoster virusinfektioner, herunder primær varicella og varicella zoster-reaktivering, samt HPV-virusinfektion (human papilloma virus), herunder cervikal dysplasi.  

Der er rapporteret hjerte- og karsygdomme opstået under behandling med alemtuzumab, herunder cerebrale infarkter og a. carotis dissektion, visse dødelige tilfælde. 

S1P-modulatorer 

Fingolimod 

0,5 mg daglig p.o. 

Fingolimod metaboliseres til det aktive fingolimodfosfat, der ved binding til lymfocytternes sphingosin 1-phosphat (S1P)-receptorer blokerer lymfocytternes evne til at forlade lymfeknuderne medførende lymfopeni, som reducerer lymfocytternes infiltration af centralnervesystemet. 

48-54 % færre attakker* 

17 % (§)-30 % reduktion i 3-måneders bekræftet symptomforværring i EDSS* 

42 % færre attakker sammenlignet med interferon-beta 1a 30 mikrogram intramuskulært ugentligt i etårigt forsøg. 

Bradykardi og kardielle ledningsforstyrrelser efter første administration; hypersensibilitets reaktioner; luftvejsinfektioner; urinvejsinfektioner; maculaødem; dyspnø; herpes-virus infektioner; leverpåvirkning; enkelte tilfælde af progressiv multifokal leukoencephalitis. 

Ozanimod 

1 mg daglig p.o. 

Ozanimod metaboliseres til flere aktive metabolitter, der bindes selektivt til lymfocytternes sphingosin-1-fosfat (S1P)-receptor-undertype 1 og 5. Ved bindingen blokeres lymfocytternes evne til at forlade lymfeknuderne medførende lymfopeni, som reducerer lymfocytternes infiltration af centralnervesystemet. 

38-48 % færre attakker og
5 % (§) reduktion i 3-måneders bekræftet symptomforværring i EDSS sammenlignet med interferon-beta 1a 30 mikrogram intramuskulært ugentligt. 

Hyppigst ses lymfopeni og luftvejsinfektioner. Andre hyppige bivirkninger er urinvejsinfektion, hypertension, forhøjede leverenzymer og bilirubin. 

Sjældnere ses nedsat lungefunktion, herpes zoster, overfølsomhed (herunder udslæt og urticaria) 

Sjældent forekommer maculaødem og meget sjældent symptomgivende bradykardi, ortostatisk hypotension eller kardielle overledningsforstyrrelser efter første administration (ved dosisoptrapning). 

Andre kraftigt virkende (2. linje) behandlinger 

Cladribin 

3,5 mg/ kg legemsvægt over 2 år p.o. 

Cladribin er en syntetisk purin nukleosid analog, der aktiveres og ophobes specielt i lymfocytter, hvilket fører til hæmning af DNA-syntesen og apoptose af lymfocytter.  

Ved den langvarige depletering af lymfocytter påvirkes de autoimmune processer, som er involveret i patofysiologien af MS. 

58 % færre attakker* 

33 % reduktion i 3-måneders bekræftet symptomforværring i EDSS * 

Lymfopeni. Let granulocytopeni almindeligt forekommende. Hududslæt og let hårtab ses hos 1-10 %. 

* i placebo-kontrollerede fase III undersøgelser.  

§ Ikke signifikant. 

 

Mitoxantron anvendes i dag sjældent ved MS, og da næsten udelukkende hos patienter med sekundær progressiv multipel sklerose og er derfor omtalt under Behandling af sekundær progressiv multipel sklerose

 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat leverfunktion  

Natalizumab 

Nej 

Nej 

Fingolimod 

Nej 

Ja (Child-Pugh C) 

Ozanimod 

Nej 

Ja (Child-Pugh C) 

Ponesimod 

Nej 

Ja (Child-Pugh B eller C) 

Siponimod 

Nej 

Ja (Child-Pugh C) 

Cladribin 

Ja 

Ja (Child-Pugh score > 6) 

Alemtuzumab 

Nej 

Nej 

Mitoxantron 

Nej 

Nej 

Ocrelizumab 

Nej* 

Nej* 

Ofatumumab 

Nej 

Nej 

Cannabinoider 

Nej 

Nej 

Fampridin 

Ja (GFR < 80 ml/min.) 

Nej 

* Erfaring savnes 

Referencer

3122. Comi G, Radaelli, Sørensen PS. Evolving concepts in the treatment of relapsing multiple sclerosis. Lancet. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27889192 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...