Kevzara

L04AC14
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af reumatoid artritis. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær, aktiv reumatoid artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat til patienter, som har haft utilstrækkelig respons på eller ikke tolererer et eller flere sygdomsmodificerende antireumatika (csDMARDs). 

 

Sarilumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til overnævnte sygdom.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen. 1 pen indeholder 150 mg eller 200 mg sarilumab. 

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 200 mg sarilumab. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg s.c. 1 gang hver 2. uge. 

 

Bemærk: 

 • Dosisreduktion, pausering eller seponering ved toksicitet, se produktresumé .
 • Glemt dosis kan tages indtil 3 dage efter det planlagte tidspunkt. Efterfølgende dosis tages til sædvanligt planlagt tidspunkt.
 • Hvis doseringen er glemt i mere end 4 dage springes dosis over, og den næste dosering administreres på det sædvanligt planlagte tidspunkt. Der må ikke gives dobbeltdosis.
 • Ingen erfaring vedr. patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • CRP kan ofte ikke anvendes til at screene for infektion under behandling med IL-6 receptor hæmmer.
 • Forsigtighed ved akut eller kronisk infektion og ved anamnese med gentagne infektioner eller andre sygdomme, der øger risikoen for infektioner.
 • Behandling bør ikke påbegyndes ved trombocyttal < 150 x 109/l, neutrofiltal < 2 x 109/l eller ALAT- eller ASAT-værdier > 1,5 gange øvre normalgrænse.
 • Trombocyttal og neutrofiltal bør kontrolleres 4-8 uger efter behandlingsstart og derefter i henhold til klinisk vurdering.
 • Levertransaminaser kontrolleres 4-8 uger efter behandlingsstart og derefter hver 3. måned.
 • Lipidparametre kontrolleres 4-8 uger efter behandlingsstart og derefter hver 6. måned.
 • Forsigtighed ved tidligere intestinal ulceration og diverticulitis.
 • Forud for behandling med biologiske antireumatika screenes anamnestisk mhp. latent tuberkulose, hepatitis og HIV. Desuden screenes biokemisk for tuberkulose og hepatitis samt røntgenundersøgelse af thorax for at udelukke tuberkulose. Tuberkulose skal behandles med standard tuberkulosebehandling, inden behandling med sarilumab påbegyndes.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes labialis, Infektion i øvre luftveje
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Hud og subkutane væv Cellulitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation

Interaktioner

 • In vitro-studier viser, at IL-6 kan medføre en reduktion i ekspressionen af CYP-enzymerne CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4. Ved hæmning af IL-6, som følge af behandlingen med sarilumab, må man derfor forvente, at ekspressionen af disse enzymer normaliseres, og at dosis af lægemidler, der omsættes af disse CYP-enzymer, muligvis skal justeres. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af andre biologiske midler, fx TNF-antagonister, anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception i 3 måneder efter behandling. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber.  

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer IL-6 medieret signalering og derved inflammationsreaktioner.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 % efter s.c. injektion.
 • Steady state efter 12-16 uger.
 • Fordelingsvolumen ved steady state ca. 0,1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ved steady state 21 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Holdbar i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 576613
2 stk.
8.735,10 4.367,55 416,37
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 200 mg 479260
2 stk.
8.735,10 4.367,55 312,28
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg 545229
1 stk.
4.375,95 4.375,95 312,88
 
 

Revisionsdato

13.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...