Milnocor

C01CE02
 
 

Milrinon er en phosphodiesterasehæmmer, som har vasodilaterende og inotrop effekt. Stoffet anvendes i situationer, hvor lavt minutvolumen og vasokonstriktion søges korrigeret.  

 

Indikationen er alvorligt hjertesvigt med lavt minutvolumen, når anden medicin ikke har virket. 

Anvendelsesområder

Voksne 

Børn 

 • Kortvarig (højst 35 timer) behandling af svær kongestiv hjerteinsufficiens, som ikke responderer på konventionel vedligeholdelsesbehandling med digoxin, diuretika, vasodilatorer og/eller ACE-hæmmere.
 • Kortvarig (højst 35 timer) behandling af akut hjerteinsufficiens, herunder tilstande med lavt minutvolumen efter hjerteoperation.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg milrinon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 50 mikrogram/kg legemsvægt i.v. over 10 minutter.
 • Herefter sædvanligvis kontinuerlig infusion med 0,5 mikrogram/kg legemsvægt/minut (0,375 - 0,75 mikrogram/kg/minut) alt efter respons og evt. bivirkninger (hypotension, arytmier).
 • Den samlede dosis bør ikke overstige 1,13 mg/kg legemsvægt/dag, svarende til en infusionshastighed på 45 mikrogram/kg legemsvægt/time.
 • Den samlede infusionstid bør ikke overstige 48 timer.
 • Detaljer vedr. infusionshastighed, se produktresume.

 

Børn og spædbørn 

 • Initialt 50 til 75 mikrogram/kg legemsvægt i.v. over 30 - 60 minutter.
 • Herefter kontinuerlig infusion med 0,25 - 0,75 mikrogram/kg legemsvægt/minut i en periode på op til 35 timer.

 

Børn < 6 år og spædbørn med lavt hjerteminutvolumen-syndrom 

 • Initialt 75 mikrogram/kg legemsvægt i.v. over 60 minutter.
 • Herefter 0,75 mikrogram/kg legemsvægt/minut som infusion i 35 timer.

 

Bemærk 

 • For at undgå lokal irritation skal punkturen udføres i den størst mulige vene.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne 

  Startdosis påvirkes ikke, men vedligeholdelsesdosis nedsættes ved GFR ≤ 50 ml/min.  

  GFR  

  (ml/min) 

  Dosis  

  (mikrogram/kg/minut) 

  40 - 50 

  0,43 

  30 - 40 

  0,38 

  20 - 30 

  0,33 

  10 - 20 

  0,28 

  5 - 10 

  0,23 

  < 5 

  0,20 

  Børn 

  Bør ikke anvendes til børn med nedsat nyrefunktion pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svær hypovolæmi. 

Forsigtighedsregler

 • Patienten bør omhyggelig monitoreres mht. blodtryk, hjertefrekvens, elektrolytter, nyrefunktion mv. under behandlingen.
 • Ved præmature eller mature spædbørn med mistanke om åbentstående ductus arteriosus skal det terapeutiske behov afvejes mod de potentielle risici.
 • Ved svær obstruktiv aorta- eller pulmonal klapsygdom eller hypertrofisk subaortastenose frarådes anvendelse af milrinon i stedet for kirurgisk afhjælpning af obstruktionen, da milrinon kan forværre udløbsobstruktion ved disse tilstande.
 • Øget forsigtighed i den akutte fase af MI, selvom milrinon ikke øger myokardiets oxygenforbrug (MVO2) ved kronisk hjerteinsufficiens.
 • Bør ikke anvendes umiddelbart efter AMI, da milrinon i den akutte fase af post-myokardieinfarkt kan føre til en uønsket stigning i MVO2.
 • Atrieflimren eller -flagren med øget ventrikulær responsrate, da milrinon forårsager en let forøget overledning i AV-knuden.
 • Forsigtighed, hvis forudgående behandling med kraftigt virkende diuretika mistænkes for at have forårsaget betydelige fald i hjertets fyldningstryk. Monitorering af blodtryk, hjertefrekvens og klinisk symptomatologi anbefales.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Supraventrikulære arytmier, Ventrikulær takykardi.
Hovedpine.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Angina pectoris, Ventrikelflimren.
Leverpåvirkning.
Hypokaliæmi.
Tremor.
Meget sjældne (< 0,01%) Torsades de pointes-takykardi.
Anafylaktisk reaktion.
Bronkospasme.
Ikke kendt Anæmi.

For børn er set flg. bivirkninger med ukendt frekvens: Intraventrikulær blødning og åbentstående ductus arteriosus. Trombocytopeni optræder muligvis hyppigere hos børn end hos voksne. 

Interaktioner

 • Milrinon og diuretika kan forstærke hinandens virkning.
 • Kaliumtab som følge af kraftig diurese kan prædisponere digitaliserede patienter for arytmier. Eventuel hypokaliæmi bør korrigeres før og under behandling med milrinon.
 • Ved samtidig administration af inotropika, fx dobutamin, kan de positive inotrope virkninger forstærkes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker positivt inotropt og vasodilatorisk med lav kronotrop, batmotrop og dromotrop aktivitet. Øger trykket i venstre ventrikel og forbedrer den diastoliske funktion samt har en direkte vasodilatatorisk virkning på arterierne. 

Farmakokinetik

Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne. 

Voksne 

 • Fordelingsvolumen 0,38 - 0,45 l/kg.
 • Gennemsnitlig eliminationshalveringstid ca. 2,4 timer.

Børn og spædbørn 

 • Fordelingsvolumen 0,35 - 0,9 l/kg.
 • Gennemsnitlig terminal eliminationshalveringstid 2-4 timer.

Præmature spædbørn 

 • Fordelingsvolumen ca. 0,5 l/kg.
 • Gennemsnitlig terminal eliminationshalveringstid ca. 10 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,2-4,0. 

 

Håndtering 

Forligelighed 

 • Kan fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid- infusionsvæske.
 • Furosemid eller bumetanid bør ikke gives i i.v.-drops med milrinon pga. udfældning.


Holdbarhed
Efter åbning eller fortynding (jf. forligelighed)
er opløsningen kemisk stabil i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 172371
10 x 10 ml
6.472,85 3.236,43
 
 

Revisionsdato

21.08.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...