Milnocor

C01CE02
 
 

Milrinon er en phosphodiesterasehæmmer, som har vasodilaterende og inotrop effekt. Stoffet anvendes i situationer, hvor lavt minutvolumen og vasokonstriktion søges korrigeret.  

 

Indikationen er alvorligt hjertesvigt med lavt minutvolumen, når anden medicin ikke har virket. 

Anvendelsesområder

Voksne 

Børn 

 • Kortvarig (højst 35 timer) behandling af svær kongestiv hjerteinsufficiens, som ikke responderer på konventionel vedligeholdelsesbehandling med digoxin, diuretika, vasodilatorer og/eller ACE-hæmmere.
 • Kortvarig (højst 35 timer) behandling af akut hjerteinsufficiens, herunder tilstande med lavt minutvolumen efter hjerteoperation.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg milrinon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 50 mikrogram/kg legemsvægt i.v. over 10 minutter.
 • Herefter sædvanligvis kontinuerlig infusion med 0,5 mikrogram/kg legemsvægt/minut (0,375 - 0,75 mikrogram/kg/minut) alt efter respons og evt. bivirkninger (hypotension, arytmier).
 • Den samlede dosis bør ikke overstige 1,13 mg/kg legemsvægt/dag, svarende til en infusionshastighed på 45 mikrogram/kg legemsvægt/time.
 • Den samlede infusionstid bør ikke overstige 48 timer.
 • Detaljer vedr. infusionshastighed, se produktresume.

 

Børn og spædbørn 

 • Initialt 50 til 75 mikrogram/kg legemsvægt i.v. over 30 - 60 minutter.
 • Herefter kontinuerlig infusion med 0,25 - 0,75 mikrogram/kg legemsvægt/minut i en periode på op til 35 timer.

 

Børn < 6 år og spædbørn med lavt hjerteminutvolumen-syndrom 

 • Initialt 75 mikrogram/kg legemsvægt i.v. over 60 minutter.
 • Herefter 0,75 mikrogram/kg legemsvægt/minut som infusion i 35 timer.

 

Bemærk 

 • For at undgå lokal irritation skal punkturen udføres i den størst mulige vene.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne 

  Startdosis påvirkes ikke, men vedligeholdelsesdosis nedsættes ved GFR ≤ 50 ml/min.  

  GFR  

  (ml/min)  

  Dosis  

  (mikrogram/kg/min)  

  40 - 50 

  0,43 

  30 - 40 

  0,38 

  20 - 30 

  0,33 

  10 - 20 

  0,28 

  5 - 10 

  0,23 

  < 5 

  0,20 

  Børn 

  Bør ikke anvendes til børn med nedsat nyrefunktion pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svær hypovolæmi. 

Forsigtighedsregler

 • Patienten bør omhyggelig monitoreres mht. blodtryk, hjertefrekvens, elektrolytter, nyrefunktion mv. under behandlingen.
 • Ved præmature eller mature spædbørn med mistanke om åbentstående ductus arteriosus skal det terapeutiske behov afvejes mod de potentielle risici.
 • Ved svær obstruktiv aorta- eller pulmonal klapsygdom eller hypertrofisk subaortastenose frarådes anvendelse af milrinon i stedet for kirurgisk afhjælpning af obstruktionen, da milrinon kan forværre udløbsobstruktion ved disse tilstande.
 • Øget forsigtighed i den akutte fase af myokardieinfarkt, selvom milrinon ikke øger myokardiets oxygenforbrug (MVO2) ved kronisk hjerteinsufficiens.
 • Bør ikke anvendes umiddelbart efter AMI, da milrinon i den akutte fase af post-myokardieinfarkt kan føre til en uønsket stigning i MVO2.
 • Atrieflimren eller -flagren med øget ventrikulær responsrate, da milrinon forårsager en let forøget overledning i AV-knuden.
 • Forsigtighed, hvis forudgående behandling med kraftigt virkende diuretika mistænkes for at have forårsaget betydelige fald i hjertets fyldningstryk. Monitorering af blodtryk, hjertefrekvens og klinisk symptomatologi anbefales.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Supraventrikulære arytmier, Ventrikulær takykardi
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Ventrikelflimren
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Nervesystemet Tremor
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Torsades de pointes-takykardi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hudreaktioner  (fx hududslæt)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet

For børn er set flg. bivirkninger med ukendt frekvens: Intraventrikulær blødning og åbentstående ductus arteriosus. Trombocytopeni optræder muligvis hyppigere hos børn end hos voksne. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Milnocor
 • Milrinon og diuretika kan forstærke hinandens virkning.
 • Kaliumtab som følge af kraftig diurese kan prædisponere digitaliserede patienter for arytmier. Eventuel hypokaliæmi bør korrigeres før og under behandling med milrinon.
 • Ved samtidig administration af inotropika, fx dobutamin, kan de positive inotrope virkninger forstærkes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Milnocor påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Milnocor påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker positivt inotropt og vasodilatorisk med lav kronotrop, batmotrop og dromotrop aktivitet. Øger trykket i venstre ventrikel og forbedrer den diastoliske funktion samt har en direkte vasodilatatorisk virkning på arterierne. 

Farmakokinetik

Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne. 

Voksne 

 • Fordelingsvolumen 0,38 - 0,45 l/kg.
 • Gennemsnitlig eliminationshalveringstid ca. 2,4 timer.

Børn og spædbørn 

 • Fordelingsvolumen 0,35 - 0,9 l/kg.
 • Gennemsnitlig terminal eliminationshalveringstid 2-4 timer.

Præmature spædbørn 

 • Fordelingsvolumen ca. 0,5 l/kg.
 • Gennemsnitlig terminal eliminationshalveringstid ca. 10 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,2-4,0. 

 

Håndtering 

Forligelighed 

 • Kan fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid- infusionsvæske.
 • Furosemid eller bumetanid bør ikke gives i i.v.-drops med milrinon pga. udfældning.


Holdbarhed
Efter åbning eller fortynding (jf. forligelighed)
er opløsningen kemisk stabil i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Milnocor
172371
10 x 10 ml
12.966,35 129,66 6.483,18

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Milrinon "Orifarm" (Parallelimport), Milrinon, injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

02.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...