Symkevi

R07AX31
 
 

Kombination af selektivt CFTR-korrigerende stof (corrector) og CFTR-forstærkende stof (potentiator), som tilsammen udgør en gruppe af stoffer, som har CFTR modulerende effekt (modulatorer). 

Anvendelsesområder

Cystisk fibrose hos voksne og børn over 6 år, som er homozygote eller heterozygote for F508del-mutation, og som har én af flg. mutationer i Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Gen (CFTR-gen):  

P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3AG, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5GA, 3272-26AG eller 3849+10kbCT

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med erfaring i behandling af cystisk fibrose. Gives oftest som del af et kombinationsprogram sammen med ivacaftor tabletter 150 mg

Behandling af cystisk fibrose

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 50 mg tezacaftor og 75 mg ivacaftor
 • 100 mg tezacaftor og 150 mg ivacaftor.

Doseringsforslag

Alder  

Morgen (1 tablet)  

Aften (1 tablet)  

6 til < 12 år, vægt < 30 kg 

50 mg tezacaftor/
75 mg ivacaftor 

75 mg ivacaftor 

6 til <12 år, vægt ≥ 30 kg 

100 mg tezacaftor/
150 mg ivacaftor 

150 mg ivacaftor 

Voksne og børn ≥ 12 år 

100 mg tezacaftor/
150 mg ivacaftor 

150 mg ivacaftor 

I kombination med moderate CYP3A4-hæmmere

Hver anden dag doseres om morgenen tezacaftor/ivacaftor og hver anden dag kun ivacaftor: 

 • Børn 6 til < 12 år og < 30 kg. 50 mg tezacaftor/75 mg ivacaftor hver anden dag og 75 mg ivacaftor hver anden dag.
 • Børn 6 til < 12 år og ≥ 30 kg. 100 mg tezacaftor/150 mg ivacaftor hver anden dag og 150 mg ivacaftor hver anden dag.
 • Voksne og børn ≥ 12 år. 100 mg tezacaftor/150 mg ivacaftor hver anden dag og 150 mg ivacaftor hver anden dag.
 • Bemærk: Ingen aftendosering af ivacaftor.

 

I kombination med potenteCYP3A4-hæmmere (se evt. tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). 

Doseres 2 gange ugentlig om morgenen med 3-4 dages mellemrum: 

 • Børn 6 til < 12 år og < 30 kg. 50 mg tezacaftor/75 mg ivacaftor.
 • Børn 6 til < 12 år og ≥ 30 kg. 100 mg tezacaftor/150 mg ivacaftor.
 • Voksne og børn ≥ 12 år. 100 mg tezacaftor/150 mg ivacaftor.
 • Bemærk: Ingen supplerende dosering af ivacaftor.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages med fedtholdig mad.
 • Morgen og evt. aftendosis tages med ca. 12 timers mellemrum.
 • Tages med fedtholdig mad og pancreas enzymer for at bedre optagelsen.
 • Glemt dosis: Ved under 6 timer efter det normale doseringstidspunkt tages den glemte dosis snarest muligt, ellers springes den over.
 • Patienten skal have CFTR genotypebestemt, før behandlingen startes.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.
 • Anvendes normalt i kombination med ivacaftor.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes ved GFR < 30 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Moderat nedsat lever funktion (Child-Pugh B) 

 • Børn 6 til < 12 år og < 30 kg. 50 mg tezacaftor/75 mg ivacaftor dgl. om morgenen.
 • Børn 6 til < 12 år og ≥ 30 kg. 100 mg tezacaftor/150 mg ivacaftor dgl. om morgenen.
 • Voksne og børn ≥ 12 år. 100 mg tezacaftor/150 mg ivacaftor dgl. om morgenen.
 • Bemærk: Ingen supplerende dosering af ivacaftor.

 

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) 

Erfaring savnes, men skønnes behandling alligevel nødvendig, gives i udgangspunktet samme dosering som ved moderat nedsat leverfunktion, men evt. med øget doseringsinterval alt efter respons og tolerabilitet.  

 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Leverfunktionsprøver 

 • Leverfunktionsprøve anbefales før behandlingen, hver 3. måned det første år og derefter årligt. Ved tidligere stigning i levertransaminaser bør hyppigere monitorering overvejes.
 • Moderate stigninger i levertransaminaser er almindelige under behandlingen. Ved signifikante stigninger af levertransaminaser (fx ALAT/ASAT > 5 gange øvre normalgrænse eller ALAT/ASAT > 3 samt bilirubin > 2 gange øvre normalgrænse) bør behandlingen afbrydes, og patienten følges tæt til værdierne er normaliserede. Evt. fortsættelse af behandlingen kan derefter overvejes.

 

Organtransplanterede patienter 

Bør undgås ved tidligere organtransplantation, da erfaring savnes. 

 

Risiko for katarakt 

Pga. mulig risiko for katarakt bør pædiatriske patienter undersøges oftalmologisk før og efter behandlingsstart. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Bakterier i sputum, Nasal tilstopning, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus, Vestibulær sygdom, Øresmerter Hyperæmi i trommehinden, Øregener
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Knude i brystet
Luftveje, thorax og mediastinum Faryngalt erytem, Rhinitis, Tilstoppede bihuler
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Det reproduktive system og mammae Brystinflammation, Gynækomasti Ubehag i brystvorterne
 • Ovenstående bivirkninger er registreret ved samtidig behandling med ivacaftor og tezacaftor. En række andre bivirkninger (bl.a. ørebivirkninger og hududslæt) er set ved ivacaftor monoterapi, se ivacaftor.
 • En række af de registrerede bivirkninger (fx bakterier i sputum) er vanlige sygdomssymptomer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Symkevi, komb.

CYP3A4: Kombination med induktorer og hæmmere 

Ivacaftor og tezacaftor metaboliseres via CYP3A4. Dosisreduktion ved kombination med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, posaconazol, voriconazol, clarithromycin) og moderate CYP3A4-hæmmere (fx fluconazol, erythromycin, grapefrugtjuice). Kombination med kraftige inducere af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenytoin, rifabutin, rifampicin) bør undgås.  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

CYP2C9: Kombination med substrater 

Ivacaftor hæmmer CYP2C9 og er en svag hæmmer af CYP3A4. Forsigtighed ved kombination med midler, der metaboliseres via CYP2C9 (fx glimepirid, glipizid og visse benzodiazepiner), ligesom kontrol af INR anbefales ved kombination med warfarin. 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

OATP1B1: Kombination med substrater 

Kan hæmme OATP1B1. Forsigtighed ved samtidig brug af substrater for OATP1B1 (fx statiner, enalapril, repaglinid, valsartan). 

 

P-glykoprotein (P-gp): Kombination med substrater 

Ivacaftor er en svag hæmmer af P-glykoprotein (P-gp). Forsigtighed ved kombination med P-gp-substrater, der har et smalt terapeutisk indeks (fx ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3920

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

CFTR-proteinet er en anionkanal i cellemembranen, der regulerer cellernes vandbalance i de eksokrine kirtler. Cystisk fibrose skyldes en eller flere genetisk bestemte defekter i CFTR-proteinet - fx ukorrekt foldning og dermed hurtig nedbrydning af proteinet (den hyppigste årsag) eller ændringer i proteinet, som forhindrer normal transport af chlorid gennem kanalen. 

Kombinationen tezacaftor/ivacaftor vil øge mængden af CFTR-protein og proteinets funktionalitet hos målgruppen. 

 

Tezacaftor 

Selektivt CFTR-korrigerende middel, som faciliterer den cellulære behandling og transport af CFTR. Derved øges mængden af CFTR-protein, der når celleoverfladen, hvorved chlorid-transporten forbedres. 

 

Ivacaftor 

Potenserer selektivt CFTR-proteinet og korrigerer den defekte CFTR-kanal hos patienter med en af følgende gating (klasse III)-mutationer i CFTR-genet: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Dermed forøges chlorid-transporten gennem kanalen.  

Ivacaftor øger desuden sandsynligheden for åbning af CFTR-kanalen ved R177H-mutation i CFTR-genet. 

Farmakokinetik

Ivacaftor 

 • Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedtholdigt måltid.
 • Steady state efter 3-5 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,9 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer (i kombination med tezacaftor).
 • Udskilles primært med fæces i form af metabolitter.

Tezacaftor 

 • Steady state efter 8 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 3,9 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 156 timer (i kombination med ivacaftor).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100+150 mg, Vertex  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50+75 mg, Vertex  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med fedtholdig mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100+150 mg (kan dosisdisp.) 396604
28 stk. (blister)
67.141,30 2.397,90
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50+75 mg (kan dosisdisp.) 039310
28 stk. (blister)
67.141,30 2.397,90

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50+75 mg

Præg:
V50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 12,7
filmovertrukne tabletter 50+75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100+150 mg

Præg:
V100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,5 x 15,9
filmovertrukne tabletter 100+150 mg
 
 
 

Referencer

3920. Trimble A, McKinzie C, Terrell M et al. Measured fetal and neonatal exposure to Lumacaftor and Ivacaftor during pregnancy and while breastfeeding. J Cyst Fibros. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29866531 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...