Kymriah

L01XL04
 
 

Ex vivo genmodificerede T-celler. 

Anvendelsesområder

 • B-celle akut lymfoblastær leukæmi (ALL), der er refraktær, i post-transplantations relaps eller i andet eller senere relaps hos patienter ≤ 25 år.
 • Recidiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom efter mindst 2 tidligere behandlinger.
 • Recidiverende eller follikulært lymfom (FL) efter mindst 2 tidligere behandlinger.

 

Tisagenlecleucel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, dispersion. 1-3 infusionsposer indeholder 1,2 x 106 - 6 x 108 CAR-positive levende T-celler. 

Doseringsforslag

Akut lymfoid leukæmi 

Børn og unge voksne < 25 år 

 • Legemsvægt > 50 kg. 0,1-2,5 x 108 CAR-positive levende T-celler (ikke vægtbaseret).
 • Legemsvægt ≤ 50 kg. 0,2-5 x 106 CAR-positive levende T-celler.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 3 år.

 

Diffust storcellet B-cellelymfom og follikulært lymfom (FL) 

 • Voksne. 0,6-6 x 108 CAR-positive levende T-celler (ikke vægtbaseret).
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

 

Bemærk: 

 • Er udelukkende beregnet til autolog anvendelse.
 • Fremstilling af brugsfærdig infusionsvæske tager normalt 3-4 uger.
 • Lymfodepleterende kemoterapi anbefales før infusion ved WBC > 1.000 celler/mikroliter.
 • Præmedicinering med paracetamol og antihistamin anbefales 30-60 min. før infusionen.
 • En individuel behandling består af 1-3 infusionsposer til i.v. administration.
 • Nødudstyr: Mindst én dosis 8 mg/kg (max 800 mg) tocilizumab hos voksne og børn ≥ 30 kg og børn < 30 kg ,12 mg/kg tocilizumab skal være tilgængelig inden infusionsstart i tilfælde af cytokinfrigivelsessyndrom. Patienten bør observeres i 10 dage efter infusionen derefter efter lægefagligt skøn.
 • Se i øvrigt produktresumé.

 

Forsigtighedsregler

 • Vaccination med levende virus-vacciner bør undgås i mindst 6 uger før start af lymfodepleterende kemoterapi og indtil immunsystemet er normaliseret efter endt behandling med CAR-positive levende T-celler.
 • Infusionen skal udsættes ved aktiv infektion, uafklarede alvorlige bivirkninger, herunder aktiv graft-versus-host sygdom.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødning, Hypoglobulinæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi, Smerter Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed
Immunsystemet Cytokinfrigivelsessyndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Infektioner  (bakterielle, herunder patogene), Virale infektioner
Undersøgelser Forhøjet ASAT
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Encefalopati Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Delirium Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Akut nefropati
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation, Hypofibrinogenæmi, Koagulationsforstyrrelser, Lymfopeni, Pancytopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Hjertestop
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Ascites, Stomatitis Meteorisme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Multiorgansvigt Kraftesløshed
Immunsystemet Graft-versus-host sygdom
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Undersøgelser Forhøjet fibrin D-dimer, Forhøjet INR, Forhøjet serum-ferritin, Forlænget aktiveret tromboplastintid Forhøjet ALAT, Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyperfosfatæmi, Hyperglykæmi, Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi, Hyponatriæmi Hypoalbuminæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Motorisk dysfunktion, Muskuloskeletale smerter, Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Ataksi, Neuralgi, Perifer neuropati, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Talebesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom, Lungeødem, Pleuraekssudat Epistaxis, Nasal tilstopning, Orofaryngeale smerter, Takypnø
Hud og subkutane væv Erytem, Purpura Hudkløe, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypovolæmi, Kapillær lækagesyndrom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Pure Red Cell Aplasia
Hjerte Myokardieinfarkt
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeinfiltrater
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Cerebral iskæmi, Cerebrovaskulære tilfælde

Nogle personer kan opleve forvirring, nedsat bevidsthedsniveau og kramper i forbindelse med administrationen af tisagenlecleucel. Derfor frarådes at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i 8 uger efter infusionen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Systemisk eksponering hos et ammet barn er formentlig lav, men anvendelse frarådes på grund af usikkerhed i forhold til den genetiske modifikation af T-cellerne. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Immunterapi, der involverer omprogrammering af patientens egne T-celler med et transgen, der koder for en kimær antigenreceptor (CAR) til at identificere og eliminere CD19-udtrykkende celler.  

CAR består af et murint enkeltkædeantistof-fragment, der genkender CD19, og er fusioneret med intracellulære signaleringsdomæner fra 4-1BB (CD137) og CD3 zeta. CD3 zeta-komponenten er afgørende for initiering af T-celle-aktivering og antitumoraktivitet, mens 4-1BB forstærker ekspansionen og persistensen af tisagenlecleucel. Ved binding til CD19-udtrykkende celler transmitterer den kimære antigenreceptor (CAR) et signal, der faciliterer T-celle-ekspansion og persistens af tisagenlecleucel. 

Farmakokinetik

 • Efter infusion ses hurtig initial ekspansion efterfulgt af et langsommere bieksponentielt fald.
 • Tisagenlecleucel er til stede i blod og knoglemarv i mere end 2 år ved ALL.
 • Ved diffust storcellet B-cellelymfom er tisagenlecleucel til stede i op til 2 år i blod og op til 9 mdr. i knoglemarven.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Personalerisiko: Der bør tages passende forholdsregler (handsker, briller) ved håndtering af genetisk modificerede humane blodceller pga. risiko for transmission af smitsomme sygdomme. 

 

Håndtering 

Bør indgives via latexfrie slanger uden leukocytfilter med en fri gennemstrømningshastighed på 10-20 ml/minut vha. tyngdekraftsstrømmen. Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares og transporteres ved temperaturer under -120ºC.
 • Vedr. optøning, se produktresumé.
 • Skal infunderes inden for 30 minutter efter optøning, herunder medregnet evt. afbrydelser under infusionen.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller 393943
1 dosis
2.707.504,35 2.707.504,35

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...