Delstrigo

J05AR24
 
 

Antiviralt middel. Kombination af doravirin, lamivudin og tenofovirdisoproxil. 

Lamivudin og tenofovirdisoproxil hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase (RT). Doravirin er en non-nukleosid-RT-hæmmer

Anvendelsesområder

 • HIV-inficerede voksne uden tidligere eller nuværende tegn på resistens over for non-nukleosid-RT-hæmmere, lamivudin eller tenofóvir.
 • HIV-inficerede unge ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 35 kg uden tidligere eller nuværende tegn på resistens over for non-nukleosid-RT-hæmmere, lamivudin eller tenofovir.

Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg doravirin, 300 mg lamivudin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 35 kg 

 • 1 tablet 1 gang dgl.
 • Ved samtidig brug af rifabutin øges dosis af doravirin til 100 mg 2 gange dgl. ved at tage enkeltstoftablet med doravirin (100 mg) ca. 12 timer efter kombinationstabletten. Samme dosering anvendes, hvis samtidig brug af andre moderate CYP3A-induktorer ikke kan undgås. Se endvidere Interaktioner.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses eller tygges.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis kan tages senest 12 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år og unge 12-18 år med legemsvægt < 35 kg.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion af de enkelte indholdsstoffer. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af potente CYP3A-enzyminduktorer, fx:
  • Carbamazepin
  • Enzalutamid
  • Lumacaftor
  • Oxcarbazepin
  • Phenobarbital
  • Rifampicin
  • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt.
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Træthed
Undersøgelser Forhøjet ALAT
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Abnorme drømme, Døsighed, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasal irritation
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Dyspepsi, Hyppig eller tynd afføring, Meteorisme, Obstipation, Ændring i tarmmotilitet
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Utilpashed
Undersøgelser Forhøjet ASAT, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse Myalgi
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Suicidaltanker Irritabilitet, Mareridt
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Proksimal renal tubulopati  (herunder Fanconis syndrom)
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Defækationstrang
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kuldegysninger, Stemmeforandring
Lever og galdeveje Fedtlever, Hepatitis
Immunsystemet Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hypomagnesiæmi, Lactatacidose* Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteomalaci, Øget muskeltonus Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Hallucinationer, Humørforstyrrelser Søvnforstyrrelser, Søvngængeri
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nefritis  (herunder akut interstitiel), Nefrogen diabetes insipidus, Nyresten, Nyresvigt, Renal tubulær nekrose
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Tonsillær hypertrofi
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis, Rosacea
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Pure Red Cell Aplasia
Nervesystemet Perifer neuropati

* Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Delstrigo, komb.
 • Doravirin metaboliseres via CYP3A, lægemidler, der inducerer eller hæmmer CYP3A, forventes at påvirke doravirins clearance. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af potente CYP3A-induktorer, fx enzalutamid, lumafactor, oxcarbazepin, phenobarbital, rifampicin eller naturlægemidler med perikon kan medføre signifikant fald i plasmakoncentrationen af doravirin. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af rifabutin (moderat CYP3A-induktor) nedsættes plasmakoncentrationen af doravirin. Derfor skal dosis af doravirin øges til 100 mg 2 gange dgl. ved at tage en enkeltstoftablet med doravirin (100 mg) ca. 12 timer efter kombinationstabletten. Samtidig brug af andre moderate CYP3A-induktorer er ikke vurderet; men hvis samtidig administration ikke kan undgås, skal dosis af doravirin øges til 100 mg 2 gange daglig ved at tage en enkeltstoftablet med doravirin (100 mg) ca. 12 timer efter kombinationstabletten.
 • Ved samtidig brug af følsomme CYP3A-substrater med et smalt terapeutisk vindue, fx sirolimus eller tacrolimus, skal plasmakoncentrationen af disse monitoreres til evt. dosisjustering.
 • Bør ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, der indeholder tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller adefovirdipivoxil.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.
 • Ved samtidig brug af sofosbuvir/ledipasvir/velpatasvir skal monitoreres for bivirkninger forbundet med tenofovirdisoproxil, da plasmakoncentrationen af tenofovir øges.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen.  

For doravirin er der ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Delstrigo påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Delstrigo påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Doravirin. HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.  

 

Lamivudin. HIV-nukleosid-RT-hæmmer.  

 

Tenofovirdisoproxil. HIV-nukleotid-RT-hæmmer.  

Farmakokinetik

Doravirin 

 • Biotilgængelighed ca. 64 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,86 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • En mindre del udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Lamivudin 

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed af tenofovir ca. 25 %. Øges med ca. 40 % ved samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80 % udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100mg/300mg/245mg, MSD  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100mg/300mg/245mg
Delstrigo
073928
30 stk.
5.312,95 177,10

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg

Præg:
776,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11,3 x 21,6
filmovertrukne tabletter 100mg/300mg/245mg
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

23.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...