Delstrigo

J05AR24
 
 

Antiviralt middel. Kombination af doravirin, lamivudin og tenofovirdisoproxil. 

Lamivudin og tenofovirdisoproxil hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase (RT). Doravirin er en non-nukleosid-RT-hæmmer

Anvendelsesområder

HIV-inficerede voksne uden tidligere eller nuværende tegn på resistens over for non-nukleosid-RT-hæmmere, lamivudin eller tenofóvir.
Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg doravirin, 300 mg lamivudin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet 1 gang dgl.
 • Ved samtidig brug af rifabutin øges dosis af doravirin til 100 mg 2 gange dgl. ved at tage enkeltstoftablet med doravirin (100 mg) ca. 12 timer efter kombinationstabletten. Samme dosering anvendes, hvis samtidig brug af andre moderate CYP3A-induktorer ikke kan undgås. Se endvidere Interaktioner.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med eller uden mad.
 • Glemt dosis kan tages senest 12 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion af de enkelte indholdsstoffer. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af potente CYP3A-enzyminduktorer, fx:
  • Carbamazepin
  • Enzalutamid
  • Lumacaftor
  • Oxcarbazepin
  • Phenobarbital
  • Rifampicin
  • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt.
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Feber, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet ALAT.
Myopati.
Hovedpine.
Abnorme drømme, Døsighed, Søvnløshed.
Hoste, Nasal irritation.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Pancreatitis.
Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Suicidaltanker.
Nyrefunktionspåvirkning, Proksimal renal tubulopati  (herunder Fanconis syndrom).
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Smerter.
Fedtlever, Hepatitis.
Angioødem.
Pustuløst hududslæt.
Hypomagnesiæmi, Lactatacidose*.
Osteomalaci, Øget muskeltonus.
Hukommelsesbesvær, Paræstesier.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Hallucinationer, Humørforstyrrelser.
Akut nyresvigt, Nefritis  (herunder akut interstitiel), Nefrogen diabetes insipidus, Nyresten, Nyresvigt, Renal tubulær nekrose.
Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pure Red Cell Aplasia.
Perifer neuropati.

* Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Doravirin metaboliseres via CYP3A, lægemidler, der inducerer eller hæmmer CYP3A, forventes at påvirke doravirins clearance. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af potente CYP3A-induktorer, fx enzalutamid, lumafactor, oxcarbazepin, phenobarbital, rifampicin eller naturlægemidler med perikon kan medføre signifikant fald i plasmakoncentrationen af doravirin. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af rifabutin (moderat CYP3A-induktor) nedsættes plasmakoncentrationen af doravirin. Derfor skal dosis af doravirin øges til 100 mg 2 gange dgl. ved at tage en enkeltstoftablet med doravirin (100 mg) ca. 12 timer efter kombinationstabletten. Samtidig brug af andre moderate CYP3A-induktorer er ikke vurderet; men hvis samtidig administration ikke kan undgås, skal dosis af doravirin øges til 100 mg 2 gange daglig ved at tage en enkeltstoftablet med doravirin (100 mg) ca. 12 timer efter kombinationstabletten.
 • Ved samtidig brug af følsomme CYP3A-substrater med et smalt terapeutisk vindue, fx sirolimus eller tacrolimus, skal plasmakoncentrationen af disse monitoreres til evt. dosisjustering.
 • Bør ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, der indeholder tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller adefovirdipivoxil.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.
 • Ved samtidig brug af sofosbuvir/ledipasvir/velpatasvir skal monitoreres for bivirkninger forbundet med tenofovirdisoproxil, da plasmakoncentrationen af tenofovir øges.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen.  

For doravidin er der ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV.  

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Doravirin. HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.  

 

Lamivudin. HIV-nukleosid-RT-hæmmer.  

 

Tenofovirdisoproxil. HIV-nukleotid-RT-hæmmer.  

Farmakokinetik

Doravirin 

 • Biotilgængelighed ca. 64%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,86 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • En mindre del udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Lamivudin 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed af tenofovir ca. 25%. Øges med ca. 40% ved samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100mg/300mg/245mg 073928
30 stk.
5.629,75 187,66
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100mg/300mg/245mg 549904
30 stk. (Orifarm)
6.474,95 215,83

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg

Præg:
776,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11,3 x 21,6
filmovertrukne tabletter 100mg/300mg/245mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...