Zanosar®

L01AD04
 
 

Anvendelsesområder

 • Neuroendokrine inoperable eller metastaserende tumorer udgået fra pancreas i kombination med fluoruracil.

Streptozocin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g streptozocin. 

Doseringsforslag

To forskellige doseringsskemaer kan anvendes: 

 • 500 mg/m2/dag i.v. i 5 sammenhængende dage hver 6. uge.
 • 500 mg/m2/dag i.v. i 5 sammenhængende dage under cyklus 1 efterfulgt af 1.000 mg/m2 hver 3. uge.

 

Bemærk 

 • Gives som i.v. infusion over 0,5-4 timer.
 • Skal hydreres med mindst 1 liter isotonisk natriumchlorid i.v. forud for indgift af streptozocin for at reducere risikoen for nyretoksicitet.
 • Antiemetisk præmedicinering anbefales.
 • Nyre- og leverfunktion samt hæmatologiske parametre og blod-glucose overvåges nøje før, under og efter behandling, se produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år og > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for nyretoksicitet. 

Forsigtighed, betinget

 • GFR 30-45 ml/min.

  Fordele og risiko ved behandlingen skal vurderes nøje af bl.a. nefrolog pga. kendt risiko for alvorlig nyreskade. 

Dosisjustering

 • GFR 45-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion bør overvejes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Vaccination med levende vacciner skal undgås under behandlingen. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nefrotoksicitet, Proksimal renal tubulopati, Urinvejssymptomer Proteinuri
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Nedsat hæmatokritværdi Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Nedsat glukosetolerans Hypoalbuminæmi
Nervesystemet Sedation
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion
Nyrer og urinveje Nefrogen diabetes insipidus

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 30 dage efter afslutning af behandlingen.
 • Mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 90 dage efter afslutning af behandlingen.

Ovenstående er regulatoriske anbefalinger baseret på teoretiske overvejelser.  

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Metaboliseres til reaktive methylcarboniumioner, der alkylerer DNA og forårsager interstrand krydsbinding. 

Farmakokinetik

 • Terminal plasmahalveringstid ca. 35 minutter (streptozocin) og > 24 timer (metabolitter).
 • 10-20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH ca. 4 efter opløsning 

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 9,5 ml isotonisk natriumchlorid til en koncentration på 100 mg/ml.  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.  

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka.  

Holdbarhed

Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys 

 

Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes straks. Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.  

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af streptozocin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g 399347
1 stk.
11.341,15 11.341,15
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g  (Orifarm) 508237
1 stk.
11.341,15 11.341,15

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...