Fotivda

L01EK03
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Avanceret renalcellekarcinom som 1. linje-behandling eller efter tidligere cytokinbehandling for avanceret sygdom.

Tivozanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 890 mikrogram eller 1.340 mikrogram tivozanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.340 mikrogram 1 gang i døgnet i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke åbnes, tygges eller opløses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Svære eller uacceptable bivirkninger kræver midlertidig dosisreduktion eller seponering af behandlingen, se produktresume.
 • Ved glemt dosis må der ikke tages erstatningsdosis. Næste dosis skal tages på næste planlagte tidspunkt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed og tæt monitorering tilrådes.
 • Dosis nedsættes til 1.340 mikrogram hver 2. dag ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon.  

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme). Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere tromboemboliske hændelser.
 • Thyroideafunktionen kontrolleres ved behandlingsstart og monitoreres løbende under behandlingen.
 • Tivozanib kan forårsage QT-forlængelse og bør ikke anvendes ved ukorrigerbare elektrolytforstyrrelser, QT-syndrom eller samtidig brug af QT-forlængende lægemidler, se Medikamentelt forlænget QT-interval.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Palmar-plantar erytrodysæstesi
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Hæmoragi
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Det endokrine system Hypotyroidisme
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Glossitis, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær, Tandkødsbetændelse
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Forhøjet thyrotropin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasal tilstopning, Rhinoré
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Erytem Acne, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer, Tromboemboli
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øre og labyrint Øget produktion af ørevoks
Det endokrine system Hypertyroidisme, Struma
Øjne Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt, Svampeinfektioner
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet hæmoglobin
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Hud og subkutane væv Dermatitis Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Transitorisk cerebral iskæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Ikke kendt hyppighed
Vaskulære sygdomme Aortaaneurisme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fotivda
 • Forsigtighed ved samtidig brug af potente CYP3A4-induktorer, se Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon er kontraindiceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt VEGFR-1,-2 og -3 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 1, 2 og 3). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-24 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 4-5 dage.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 890 mikrogram, Recordati  Ingen kærv
hårde kapsler 1340 mikrogram, Recordati  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 890 mikrogram 077037
21 stk.
33.123,50 1.577,31 1.772,26
(BEGR) hårde kapsler 1340 mikrogram 160840
21 stk.
33.123,50 1.577,31 1.177,10

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  890 mikrogram

Præg:
TIVZ, LD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Mørkeblå
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Hårde kapsler  1340 mikrogram

Præg:
TIVZ, SD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

13.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...