Onpattro

N07XX12
 
 

Middel til behandling af hereditær transthyretin amyloidose (hATTR). 

Anvendelsesområder

Behandling af hereditær transthyretin amyloidose (hATTR) hos voksne patienter med polyneuropati i stadie 1 og 2.  

Behandlingen bør påbegyndes snarest muligt efter symptomstart og forestås af læger med særligt kendskab til amyloidose. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg patisiran (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

Sædvanligvis 300 mikrogram/kg legemsvægt som i.v. infusion hver 3. uge. For patienter over 100 kg er højst anbefalede dosis 30 mg hver 3. uge. 

 

Præmedikation 

For at reducere risikoen for infusionsrelaterede reaktioner gives følgende på samme dag, mindst 60 min. før infusion af patisiran: 

Midlerne kan evt. gives oralt i ækvivalente doser. Hvis nødvendigt kan flere eller højere doser af ovenstående anvendes.  

Hvis der har været givet mindst 3 infusioner af patisiran i træk uden infusionsrelaterede reaktioner, kan dosis af glukokortikoid nedtrappes gradvist - ved anvendelse af dexamethason nedtrappes med 2,5 mg ad gangen til en minimumsdosis på 5 mg. 

 

Administration 

Den fortyndede opløsning indgives i.v. over ca. 80 min. med en initial hastighed på ca. 1 ml/min. de første 15 min. stigende til 3 ml/min i den efterfølgende infusionstid. Infusionstiden kan forlænges i tilfælde af infusionsrelaterede reaktioner. 

 

Glemt dosis 

En glemt dosis gives snarest muligt. Hvis den glemte dosis kan gives inden for 3 dage af den ellers planlagte doseringsdag, kan doseringerne fortsættes efter den oprindelige doseringsplan. Er der gået mere end 3 dage, skal doseringerne fortsættes med dosering 3 uger efter dagen, hvor den glemte dosis gives.  

 

Bemærk: 

 • Fortyndes inden anvendelse (se Håndtering).
 • Der skal anvendes dedikeret slange og et infusionsæt med 1,2 mikron PES filter.
 • Infusionssæt og slanger må ikke indeholde di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP).
 • Tilskud af 2.500 IE vitamin A dgl. anbefales under behandlingen.
 • Efter 3 veltolererede infusioner kan efterfølgende infusioner evt. gives i patientens hjem af sundhedspersonale.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring ved moderat eller stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Infusionsrelaterede reaktioner 

 • Infusionsrelaterede reaktioner med bl.a. abdominalsmerter, dyspnø, hovedpine, kvalme, rygsmerter, hypotension, synkope og rødmen kan forekomme.
 • Reaktionerne ses oftest ved de første 2 infusioner.
 • Reaktionerne kan forebygges ved præmedicinering (se doseringsforslag).
 • Alt efter alvorligheden af reaktionerne bør langsommere infusionshastighed eller afbrydelse af infusionen og symptomatisk behandling overvejes.

 

Risiko for A-vitamin mangel 

 • Behandling med patisiran medfører reduceret transthyretin (TTR protein) i plasma og dermed reduceret niveau af vitamin A (retinol).
 • Før behandlingen skal evt. vitamin A-niveauer under normalgrænsen korrigeres og symptomer på vitamin A mangel vurderes.
 • Dagligt tilskud af vitamin A anbefales (se doseringsforslag).
 • Plasmaniveauet af vitamin A kan ikke benyttes som vejledning for tilskud af vitamin A, da transport og optagelse af vitamin A i vævet kan forekomme via alternative mekanismer ved nedsat niveau af TTR.
 • Ved øjensymptomer tydende på vitamin A mangel (fx nedsat nattesyn, inflammation eller perforering af hornhinden) skal patienten henvises til oftalmologisk undersøgelse.

Bivirkninger

Perifere ødemer og infusionsrelaterede reaktioner var de mest almindelige bivirkninger (set hos henholdsvis ca. 30 % og 19 %). 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner*
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Rhinitis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Erytem
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ekstravasation

* Kan bl.a. bestå af artralgi og smerter fra bevægeapperatet (fx ryg- og nakkesmerter), hovedpine, abdominalsmerter, kvalme, svimmelhed, rødmen, takykardi, palpitationer, dyspnø, blodtryksændringer, synkope, ansigtsødem. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresumeet angives at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og at for lave eller for høje niveauer af vitamin A kan medføre risiko for føtale misdannelser. Patisiran og vitamin A tilskud skal være seponerede og plasmaniveauet af vitamin A normaliseret før evt. graviditet.  

Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. Sammenhængen mellem risiko for uønsket fosterpåvirkning og vitamin A status/tilskud gælder kun ekstremt lave niveauer eller meget høje tilskud af vitamin A gennem længere tid. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Patisiran er en dobbeltstrenget lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA) rettet mod en sekvens i alle muterede og vildtype transthyretin (TTR) mRNA. Gennem den naturlige proces RNA-interferens medfører patisiran katalytisk nedbrydning af TTR mRNA i leveren og dermed en reduktion af TTR protein. 

Efter gentagne doseringer var TTR reduceret med 83 % og 84 % efter henholdsvis 9 måneders og 18 måneders behandling. 

Farmakokinetik

 • Mere end 95 % af patisiran i kredsløbet er bundet til lipidnanopartikler.
 • Fordelingsvolumen var for patisiran 0,26 (+/- 0,20) l/kg.
 • Steady-state nås efter 24 ugers behandling.
 • Halveringstid 3,2 (+/- 1,8) dage.
 • Under 1 % genfindes uomdannet i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 

pH 6,3-7,5. 

 

Information om indholdsstof og visse hjælpestoffer 

 • Patisiran er formuleret som lipidnanopartikler
 • DLin-MC3-DMA: (6Z,9Z,28Z,31Z)-heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl-4-(dimethylamino)butanoate
 • PEG2000-C-DMG: α-(3’-{[1,2-di(myristyloxy)propanoxy]carbonylamino}propyl)-ω-methoxy, polyoxyethylen
 • DSPC: 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin.

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske udtages af et/flere hætteglas og filtreres gennem 0,45 mikron polyethersulfon (PES)-filter.
 • Fortyndes derefter med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (i infusionsposen uden DEHP) til et samlet volumen på 200 ml.
 • Infusionsvæsken blandes forsigtigt. Må ikke rystes.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved højst 25°C ved manglende adgang til køleskab.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 16 timer ved højst 30°C, men bør anvendes umiddelbart. Samlet infusions- og opbevaringstid må ikke overstige 16 timer i køleskab (2-8°C) eller ved stuetemperatur (højst 30°C).

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 177148
5 ml
92.019,90 18.403,98
 
 

Revisionsdato

01.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...