Empressin®

H01BA01
 
 

Syntetisk vasopressin med virkning på katekolamin-refraktær hypotension. 

Anvendelsesområder

Behandling af katekolamin-refraktær hypotension efter septisk shock hos voksne.  

 

Katekolamin-refraktær hypotension forekommer, når middel arterielle blodtryk ikke kan stabiliseres til relevant niveau ved behandling med tilstrækkelig volumensubstitution og brug af katekolaminer. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ampul (2 ml) indeholder 40 IE argipressin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Behandling er bedst dokumenteret ved opstart senest 6 timer efter septisk shock.
 • Initialt 0,01 IE/minut i.v.
 • Jf. klinisk respons kan dosis øges hvert 15.-20. minut til højst 0,03 IE/minut i.v.

 

Indgivelse 

 • Bør gives som kontinuerlig infusion med en perfusionspumpe via central venøs adgang.
 • Omregning af infusionshastighed, fx 0,01 IE/minut svarer til 0,75 ml/time.
 • Individuel varighed af infusion.

 

Bemærk: 

 • Tilstræbt blodtryk for patienter i intensivbehandling er typisk 60-65 mm Hg.
 • Forsigtighed bør udvises ved seponering, som enten bør foregå ved aftrapning eller skift til anden vasopressor, fx noradrenalin.
 • Doser > 0,03 IE/minut bør kun anvendes som akut behandling, da det kan medføre tarm- og hudnekrose samt øget risiko for hjertestop.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. højere bivirkningshyppighed end med standardbehandling.

 

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Forsigtighedsregler

 • Argipressin må ikke gives som bolus.
 • Hæmodynamiske og organspecifikke parametre skal monitoreres tæt og kontinuerligt under behandlingen.
 • De første tegn på hypervolæmi (”vandforgiftning”), fx døsighed, sløvhed og hovedpine, bør registreres for at undgå terminal koma og kramper.
 • Forsigtighed ved fx epilepsi, migræne, astma og hjertesvigt, fordi en hurtig forøgelse af ekstracellulært vand er risikabel i disse tilstande.
 • Forsigtighed ved hjerte-kar-sygdomme pga. risiko for fx myokardieiskæmi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Myokardieiskæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tarmiskæmi
Hud og subkutane væv Hudnekrose
Vaskulære sygdomme Digital iskæmi*, Vaskulær nekrose Bleghed  (perioral), Perifer vasokonstriktion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Hjertestop, Reduceret kardielt output
Mave-tarm-kanalen Tarmnekrose Flatulens, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion  (hjertestop/kredsløbskollaps kort tid efter indgivelse)
Ikke kendt hyppighed
Nyrer og urinveje Nefrogen diabetes insipidus  (efter seponering)
Vaskulære sygdomme Hypervolæmi

*Ved digital iskæmi kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt med kirurgisk indgreb. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Empressin®
 • Samtidig brug af carbamazepin, fludrocortison eller tricykliske antidepressiva kan øge argipressins antidiuretiske virkning.
 • Samtidig brug af tolvaptan, lithium, heparin eller alkohol kan nedsætte argipressins antidiuretiske virkning.
 • Argipressin kan nedsætte tolvaptans diuretiske virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen er der risiko for ugunstige effekter på fostret.  

Behandlingsindikationen kan dog være absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Argipressin (argininvasopressin) er et endogent hormon med osmoregulatoriske, vasopressoriske og hæmostatiske CNS-virkninger.
 • Primær perifer virkning medieres af V1-vasopressinreceptorer i arterierne, hvor de inducerer vasokonstriktion.

Farmakokinetik

 • Steady-state efter 30 minutters kontinuerlig infusion.
 • Plasmahalveringstid < 10 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 2,5-4,5. 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 ml koncentrat til infusionsvæske fortyndes med 48 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (svarende til 0,8 IE/ml i brugsfærdig infusionsvæske).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kun til engangsbrug umiddelbart efter åbning.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 40 IE/2 ml 034380
10 stk.
7.976,10 797,61 797,61
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 40 IE/2 ml  (Orifarm) 113083
10 stk.
7.980,20 798,02 798,02

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

05.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...