Empressin®

H01BA01
 
 

Syntetisk vasopressin med virkning på katekolamin-refraktær hypotension. 

Anvendelsesområder

Behandling af katekolamin-refraktær hypotension efter septisk shock hos voksne.  

 

Katekolamin-refraktær hypotension forekommer, når gennemsnitlige arterielle blodtryk ikke kan stabiliseres til relevant niveau ved behandling med tilstrækkelig volumensubstitution og brug af katekolaminer. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ampul (2 ml) indeholder 40 IE argipressin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Behandling er bedst dokumenteret ved opstart senest 6 timer efter septisk shock.
 • Initialt 0,01 IE/minut i.v.
 • Jf. klinisk respons kan dosis øges hvert 15.-20. minut til højst 0,03 IE/minut i.v.

 

Indgivelse 

 • Bør gives som kontinuerlig infusion med en perfusionspumpe.
 • Omregning af infusionshastighed, fx 0,01 IE/minut svarer til 0,75 ml/time.
 • Individuel varighed af infusion.

 

Bemærk 

 • Tilstræbt blodtryk for patienter i intensivbehandling er typisk 65-75 mm Hg.
 • Forsigtighed bør udvises ved seponering, som enten bør foregå ved aftrapning eller skift til anden vasopressor, fx noradrenalin.
 • Doser > 0,03 IE/minut bør kun anvendes som akut behandling, da det kan medføre tarm- og hudnekrose samt øget risiko for hjertestop.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. højere bivirkningshyppighed end med standardbehandling.

 

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Forsigtighedsregler

 • Argipressin må ikke gives som bolus.
 • Hæmodynamiske og organspecifikke parametre skal monitoreres tæt og kontinuerligt under behandlingen.
 • De første tegn på hypervolæmi (”vandforgiftning”), fx døsighed, sløvhed og hovedpine, bør registreres for at undgå terminal koma og kramper.
 • Forsigtighed ved fx epilepsi, migræne, astma og hjertesvigt, fordi en hurtig forøgelse af ekstracellulært vand er risikabel i disse tilstande.
 • Forsigtighed ved hjerte-kar-sygdomme pga. risiko for fx myokardieiskæmi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Angina pectoris, Arytmier, Myokardieiskæmi.
Abdominalsmerter, Tarmiskæmi.
Hudnekrose.
Bleghed  (perioral), Digital iskæmi*, Perifer vasokonstriktion, Vaskulær nekrose.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Hjertestop, Reduceret kardielt output.
Tarmnekrose.
Svimmelhed.
Hyponatriæmi.
Tremor.
Bronkospasme.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion  (hjertestop/kredsløbskollaps kort tid efter indgivelse).
Ikke kendt Nefrogen diabetes insipidus  (efter seponering).
Hypervolæmi.

*Ved digital iskæmi kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt med kirurgisk indgreb. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af carbamazepin, fludrocortison eller tricykliske antidepressiva kan øge argipressins antidiuretiske virkning.
 • Samtidig brug af tolvaptan, lithium, heparin eller alkohol kan nedsætte argipressins antidiuretiske virkning.
 • Argipressin kan nedsætte tolvaptans diuretiske virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen er der risiko for ugunstige effekter på fostret.  

Behandlingsindikationen kan dog være absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Argipressin (argininvasopressin) er et endogent hormon med osmoregulatoriske, vasopressoriske og hæmostatiske CNS-virkninger.
 • Primær perifer virkning medieres af V1-vasopressinreceptorer i arterierne, hvor de inducerer vasokonstriktion.

Farmakokinetik

 • Steady-state efter 30 minutters kontinuerlig infusion.
 • Plasmahalveringstid < 10 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 2,5-4,5. 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 ml koncentrat til infusionsvæske fortyndes med 48 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (svarende til 0,8 IE/ml i brugsfærdig infusionsvæske).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kun til engangsbrug umiddelbart efter åbning.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 40 IE/2 ml 034380
10 stk.
8.035,70 803,57

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

10.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...