Melphalan "Macure"

L01AA03
 
 

Anvendelsesområder

Konventionel i.v. dosis 

 • Myelomatose
 • Fremskreden cancer ovarii

Højdosis i.v. med eller uden hæmatopoietisk stamcelletransplantation 

 • Myelomatose
 • Højrisiko neuroblastom

Regional arteriel perfusion 

 • Lokaliseret malignt melanom eller blødvævssarcom i ekstremiteter.

Melphalan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg melphalan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Myelomatose 

 • Konventionel dosis. Monoterapi. 0,4 mg/kg (16 mg/m2) i.v. gentaget med passende intervaller (fx hver 4. uge).
 • Højdosis. Sædvanligvis enkeltstående doser på 100-200 mg/m2 (2,5-5,0 mg/kg) i.v., men hæmatopoietisk stamcelletransplantation er essentiel efter doser på > 140 mg/m2).

 

Cancer ovarii 

 • Monoterapi. Sædvanligvis 1 mg/kg (ca. 40 mg/m2) i.v. hver 4. uge.
 • Kombinationsterapi. Sædvanligvis 0,3-0,4 mg/kg (12-16 mg/m2) i.v. hver 4.-6. uge.

 

Højrisiko neuroblastom 

 • Sædvanligvis 100-240 mg/m2 (evt. ligeligt fordelt over 3 dage i træk) sammen med hæmatopoietisk stamcelletransplantation alene eller i kombination med strålebehandling og/eller andre cytotoksiske lægemidler

 

Regional arteriel perfusion 

 • Sædvanligvis 0,6-1,0 mg/kg ved øvre ekstremitetsperfusion er og 0,8-1,5 mg/kg ved nedre ekstremitetsperfusion. Se endvidere speciallitteratur.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Initialdosis bør nedsættes til højst 50% af normaldosis. Se i øvrigt speciallitteratur. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svær overfølsomhedsreaktion på cyclophosphamid pga. risiko for krydsallergi. 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Vaccination med levende, svækkede vacciner bør undgås.
 • Kombinationsbehandling med lenalidomid, glukokortikoid og/eller thalidomid øger risikoen for lungeemboli, og tromboseprofylakse bør som minimum gives i de første 5 måneder af behandlingen med melphalan. P-piller af kombinationstypen bør ikke anvendes ved kombinationsbehandling. Risikoen for tromboemboli varer ved i 4-6 uger efter seponering af p-piller af kombinationstypen.
 • Alkoholindhold. Solvens indeholder 5 % alkohol.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelatrofi Myalgi
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Lever og galdeveje Leverpåvirkning, Venookklusiv leversygdom
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose
Hud og subkutane væv Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær leukæmi og myelodysplasi
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Oligospermi
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Lungeemboli

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. Hormonel antikonception bør undgås. 

 

Fertilitet hos mænd

Risiko for irreversibel sterilitet. Mænd bør overveje sæddeponering før behandlingsstart. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • 10-20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 6-7. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af melphalan bør udvises forsigtighed. Tabletterne er dog filmovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Må ikke deles. Der henvises til afsnittet om Antineoplastiske midler

 

Tilberedning rekonstitueret opløsning (5 mg/ml) 

 • Pulver og solvens skal have stuetemperatur inden tilberedning.
 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 10 ml af medfølgende solvens ved brug af sprøjte med kanyle 21G eller højere G.
 • Straks efter tilsætning rystes hætteglasset kraftigt i ca. 5 minutter.
 • Opløsningen skal anvendes umiddelbart.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Tilberedning af brugsfærdig injektions- og infusionsvæske 

 • 10 ml rekonstitueret opløsning (5 mg/ml) overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Infunderes umiddelbart, se holdbarhed.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Rekonstitueret opløsning anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske: Samlet tid fra påbegyndt rekonstituering til afsluttet infusion højst 1,5 timer ved stuetemperatur (ca. 25°C).

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 50 mg 574808
1 stk.
6.024,35 6.024,35

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

12.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...