Luxturna®

S01XA27
 
 

Genterapiprodukt som indeholder voretigen-neparvovec viruspartikler, der kan overføre arvemateriale, som koder for normalt RPE65-protein. RPE65-proteinet er nødvendigt for at opnå normalt syn. 

Anvendelsesområder

Synstab som følge af nedarvet retinal dystrofi, der skyldes biallele RPE65-mutationer, og hvor der er påvist et tilstrækkeligt antal levedygtige retinaceller. 

 

Behandlingen skal indledes og administreres af en øjenkirurg med erfaring i macula kirurgi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 ml koncentrat indeholder 5 x 1012 voretigen-neparvovec (vektorgenomer). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 4 år 

 • En enkelt dosis på 1,5 x 1011 vektorgenomer (voretigen-neparvovec) i hvert øje. Hver dosis administreres til det subretinale rum med et samlet volumen på 0,3 ml.
 • Hver enkelt administration gives med relativt kort mellemrum, dog med mindst 6 dages interval.
 • Det anbefales, at der indledes et immunmodulerende regime 3 dage før administration af voretigen-neparvovec i det første øje. Planen nedenfor skal følges (se tabel 1). Indledning af immunmodulerende regime for det andet øje skal følge samme plan og skal erstatte fuldførelse af det immunmodulerende regime for det første øje.

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Må ikke administreres som intravitreal injektion - se produktresumeet for yderligere oplysninger vedr. injicering. Administreres som en subretinal injektion efter vitrektomi i hvert øje. Det må ikke administreres i umiddelbar nærhed af fovea for at opretholde foveal integritet.
 • Hætteglasset er til engangsbrug til en enkelt administration i ét øje.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 4 år.

 

Tabel 1. Præ- og postoperativt immunmodulerende regime for hvert øje 

Præoperativt 

3 dage før administration af voretigen-neparvovec (vektorgenomer) 

Prednison (eller tilsvarende) 

1 mg/kg/dag 

(maksimalt 40 mg/dag) 

Postoperativt 

4 dage 

(inklusive dagen for administration) 

Prednison (eller tilsvarende) 

1 mg/kg/dag 

(maksimalt 40 mg/dag) 

Efterfulgt af 5 dage 

Prednison (eller tilsvarende) 

0,5 mg/kg/dag 

(maksimalt 20 mg/dag) 

Efterfulgt af 5 dage med én dosis hver anden dag 

Prednison (eller tilsvarende) 

0,5 mg/kg hver anden dag 

(maksimalt 20 mg/dag) 

 

Administration af voretigen-neparvovec skal udføres på en operationsstue under kontrollerede aseptiske forhold. Patienten skal gives passende anæstesi inden proceduren. Pupillen i det øje, der skal injiceres, skal være dilateret, og et bredspektret antibiotikum skal administreres topikalt inden operationen i henhold til den medicinske standardpraksis. 

 

Kontraindikationer

 • Okulær eller periokulær infektion.
 • Aktiv intraokulær inflammation.

Forsigtighedsregler

 • Der kan forekomme forbigående ekskretion af lave mængder virus i patientens tårer. Patienter/omsorgspersoner skal instrueres i at håndtere affald fra forbindinger, tårer og næsesekret på passende vis, hvilket kan omfatte opbevaring af affald i forseglede poser inden bortskaffelse. Disse forholdsregler skal følges i 14 dage efter administration af voretigen neparvovec, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Patienter, der er blevet behandlet med voretigen-neparvovec, må ikke donere organer, væv og celler til transplantation.
 • Det intraokulære tryk skal overvåges og evt. behandles før og efter administration af voretigen-neparvovec.
 • Patienten skal informeres om at undgå flyrejser, indtil de luftbobler, der er dannet som følge af administration af voretigen-neparvovec, er helt forsvundet. Dette kan tage flere uger. Højdestigning med persisterende luftbobler i retina kan føre til irreversibelt synstab. Evt. persisterende luftbobler kan udelukkes ved en øjenundersøgelse.
 • For at reducere risikoen for immunreaktioner skal patienten have systemiske kortikosteroider før og efter den subretinale injektion af voretigen- neparvovec.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Katarakt Konjunktival hyperæmi
Almindelige (1-10 %)
Øjne Choroidal blødning, Conjunctivitis, Corneal abrasio  (bl.a. reduktion af corneas tykkelse), Endophthalmitis, Macula- og nethindedegeneration, Maculahul, Maculopati, Nethindeløsning, Partikelaflejringer i øjet, Retinal blødning, Retinopati, Øjensmerter Konjunktivalt ødem, Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Læbesmerter, Opkastning
Immunsystemet Angioødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Sårruptur
Undersøgelser Ekg-forandringer  (T-tak-inversion)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Iriscyste
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Øjne Corneal udtynding, Korneal uklarhed, Pigmentforandringer i øjet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfuldt risikoestimat.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Farmakodynamik

RPE65 er et retinapigment-specifikt protein, som fungerer som et enzym, der er lokaliseret i pigment-epitelcellerne. Enzymet er nødvendigt for A-vitamin-cyklussen ,som ændrer lys til et elektrisk signal i retina. Mutationer i RPE65-genet fører til nedsat enzymaktivitet i retina, hvilket blokerer den visuelle cyklus og med-fører synstab.
Injektion af voretigen-neparvovec i det subretinale rum resulterer i transduktion af retinale pigment-epitelceller med et cDNA-indkodende, normalt humant RPE65-protein (genterapi), som potentielt kan genoprette A-vitamin-cyklussen. 

Farmakokinetik

 • Voretigen-neparvovec forventes at blive optaget af cellerne gennem heparinsulphat-proteoglycanreceptorer og blive nedbrudt af endogene proteiner og DNA-kataboliske veje.
 • Biofordelingen blev vurderet tre måneder efter subretinal administration hos ikke-humane primater. De højeste niveauer af vektor-DNA-sekvenser blev påvist i intraokulære væsker (i forkammeret samt i glaslegemet) i vektorinjicerede øjne. Der blev påvist lave niveauer af vektor-DNA-sekvenser i synsnerven i det vektorinjicerede øje, i chiasma, i milt og lever samt sporadisk i ventrikel og lymfeknuder. Der blev ikke påvist vektor-DNA-sekvenser i gonader.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • 1 hætteglas med en enkelt dosis Luxturna indeholder 0,5 ml ekstraherbart koncentrat, som skal fortyndes inden indgivelse, se Håndtering.
 • Efter fortynding indeholder 1 dosis (0,3 ml) 1,5 x 1011 vektorgenomer (voretigen-neparvovec).

Håndtering

 • Undgå enhver kontakt med voretigen-neparvovec. I tilfælde af eksponering skal der skylles med rent vand i mindst 5 minutter.
 • Evt. spild af voretigen-neparvovec skal behandles med et virusdræbende middel, fx 1 % natriumhypochlorid og opsuges med absorberende materialer.
 • Se endvidere lokale retningslinjer for biologisk sikkerhed.

 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 enkeltdosishætteglas med koncentrat og 2 hætteglas med solvens optøs.
 • Hætteglassene vendes forsigtigt fem gange for at blande indholdet.
 • Overfør 2,7 ml optøet solvens til et tomt 10 ml hætteglas.
 • 0,3 ml optøet koncentrat overføres til 10 ml hætteglas med solvens.
 • Hætteglasset vendes forsigtigt fem gange for at blande indholdet.
 • 0,8 ml fortyndet opløsning trækkes op i hver af to sprøjter (hermed er der også en reservesprøjte).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares og transporteres frossen ved ≤ -65 °C.
 • Efter optøning og fortynding:
  • Må ikke fryses. Opbevares ved stuetemperatur (< 25 °C).
  • Kan opbevares i højst 4 timer ved stuetemperatur (< 25 °C); men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. og solv. t. inj.væ., opl. 554903
1 dosis
3.143.801,55 3.143.801,55
 
 

Revisionsdato

07.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...