Spravato®

N06AX27
 
 

Cyclohexanonderivat til nasal anvendelse ved moderat til svær unipolar depression. 

Anvendelsesområder

 • Behandlingsrefraktær moderat til svær unipolar depression hos voksne, som ikke har responderet på en række andre behandlinger (herunder behandling med to eller flere andre antidepressiva). Anvendes i kombination med et SSRI eller SNRI præparat.
  Bemærk: Behandlingen anbefales ikke af Medicinrådet pga. usikkerhed omkring effekten, hyppige bivirkninger og midlets misbrugspotentiale. Se desuden Medicinrådet og Esketamin.
 • Akut korttidsbehandling kombineret med oral antidepressiv behandling hos voksne med henblik på hurtig reduktion af depressive symptomer.
  Bemærk: Erfaringerne med behandlingen på denne indikation er begrænsede og evidensgrundlaget er gennemgået af Medicinrådet, der alene anbefaler behandlingen til patienter med unipolar depression, som er indlagt med akut øget selvmordsrisiko og ikke tåler, har gavn af eller ønsker ECT (elektroconvulsiv behandling).
 • Se desuden Esketamin.

 

Bemærk: 

 • Anvendes i kombination med SSRI, SNRI eller anden oral antidepressiv behandling.
 • Behandlingen skal initieres af en speciallæge i psykiatri på hospitalsafdeling udstyret med medicin og apparatur til håndtering af eventuelle komplikationer.
 • Begrænset klinisk erfaring med anvendelse af esketamin vedr. begge indikationer. Posthoc analyser vedrørende de to ovenstående indikationer har vist, at number needed to harm og number needed to treat < 10 (5931).
Referencer: 5931
Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsepray, opløsning. 1 næsesprayanordning (2 pust) indeholder 28 mg esketamin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Behandlingsrefraktær moderat til svær depression

Der anbefales en indledende induktionsfase på 1-4 uger, hvorefter behandlingen evalueres og derefter en vedligeholdelsesfase ved indikation for fortsat behandling. 

 

Induktionsfase (uge 1-4) 

 

Voksne < 65 år  

Ældre ≥ 65 år  

Startdag 1. dosis 

56 mg 

28 mg 

Efterfølgende doser 

56 mg eller 84 mg 2 gange om ugen 

28 mg, 56 mg eller 84 mg 2 gange om ugen. Alle dosisændringer foretages i trin på 28 mg. 

 

Vedligeholdelsesfase (uge 5 og frem) 

 

Voksne < 65 år  

Ældre ≥ 65 år  

Uge 5-8 

56 mg eller 84 mg 1 gang om ugen. 

28 mg, 56 mg eller 84 mg 1 gang om ugen. Alle dosisændringer foretages i trin på 28 mg. 

Fra uge 9 

56 mg eller 84 mg hver anden uge eller 1 gang om ugen. 

28 mg, 56 mg eller 84 mg hver anden uge eller 1 gang om ugen. Alle dosisændringer foretages i trin på 28 mg. 

 

Under vedligeholdelsesfasen bør behandlingen regelmæssigt evalueres og dosis justeres til lavest mulige hyppighed. 

 

Bemærk: 

 • Behandling i mindst 6 måneder efter forbedring af symptomerne anbefales. Der findes ingen langtidsstudier af patienter i esketaminbehandling (dvs. over 48 uger). Det vides således ikke, hvor længe man skal fortsætte den regelmæssige behandling og eventuelle langtidsbivirkninger er dårligt undersøgt.
 • Medicinrådet har vurderet, at evidensen for effekt ved behandlingsresistent unipolar depression er usikker og anbefaler bl.a. på den baggrund ikke generel anvendelse ved behandlingsresistent depression. Se endvidere (5632).
 • Ingen erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Studier tyder på begrænset effekt hos patienter over 75 år.
 • Der er set større AUC og længere halveringstid hos personer af japansk, kinesisk eller koreansk afstamning.

Korttidsbehandling af akut forværring

 • Voksne < 65 år. 84 mg 2 gange om ugen i 4 uger samtidig med oral antidepressiv behandling.
 • Dosis kan evt. reduceres til 56 mg 2 gange om ugen alt efter hvordan behandlingen tolereres.

 

Bemærk: 

 • Korttidsbehandlingen skal være en del af et samlet behandlingsforløb, der inkluderer oral antidepressiv behandling. Den orale antidepressive behandling fortsættes efterfølgende efter klinisk vurdering.
 • Den hidtil begrænsede evidens for anvendelse ved akut selvmordsrisiko er vurderet af Medicinrådet. Se i øvrigt Medicinrådet anbefaling.
 • Ingen erfaring ang. korttidsbehandling hos børn og unge under 18 år samt ældre over 65 år.

Administration

 • Til nasal anvendelse ved hjælp af en særlig éngangs næsespray. Hver næsespray indeholder to pust (et til hvert næsebor), der tilsammen indeholder 28 mg esketamin.
 • Patienten administrerer selv midlet under overvågning og efter instruktion af en sundhedsperson.
 • Ved behov for doser over 28 mg anvendes flere næsesprays. Der skal i så fald gå mindst 5 minutter mellem anvendelse af hver næsespray.
 • Bemærk: Man må ikke præaktivere eller på anden måde udløse en næsespray før administration, da noget af dosis derved vil gå tabt.
 • Efter administrationen kan ses bl.a. somnolens, perceptionsforstyrrelser og angstanfald samt forbigående blodtryksstigning. Patienten kan desuden få skræmmende "ud-af-kroppen" oplevelser eller andre dissociative symptomer.
  Patienten skal være under overvågning og have monitoreret puls og blodtryk gennem en time eller til tilstanden er stabil.
 • Se i øvrigt den medfølgende dokumentation for nærmere beskrivelse af næsesprayanordningen og instruktion i håndteringen.
 • Pga. risiko for kvalme og opkastning bør fødeindtag undgås 2 timer før og væskeindtag 30 minutter før administrationen.
 • Ved en eller to glemte behandlingssessioner, fortsættes behandlingen som ellers planlagt. Ved flere glemte behandlingssessioner kan det være nødvendigt at justere dosis eller behandlingshyppighed.
 • Administrationen anbefales foretaget i et stillerum med bekvem sidde- eller ligge plads, med mulighed for dæmpet belysning af hensyn til de kortvarige perceptionsforstyrrelser.
Referencer: 5632

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ingen erfaring med patienter i dialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Den maksimale dosis på 84 mg bør anvendes med forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).
 • Ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). Anvendelse kan ikke anbefales.
 • Levertoksicitet er set ved kronisk anvendelse af ketamin og kan ikke udelukkes ved langvarig brug af esketamin.

Se endvidere

Kontraindikationer

Behandlingen er kontraindiceret ved tilstande, hvor blodtryksstigning eller stigning af det intrakranielle tryk kan udgøre en alvorlig risiko for patienten, herunder: 

 • Aneurismer i kar - fx aortaaneurisme eller cerebrale aneurismer
 • Tidligere hjerneblødning
 • Kardiovaskulære hændelser (fx myokardieinfarkt) inden for de sidste 6 uger
 • Ved tidligere myokardieinfarkt skal patienten være klinisk stabil og uden hjertesymptomer.

Forsigtighedsregler

Effekt på blodtryk 

 • Administration af esketamin kan medføre forbigående blodtryksstigning i 1-2 timer efter administrationen.
 • Blodtrykket måles før og ca. 40 minutter efter administrationen. Ved stigning i blodtrykket skal dette følges, indtil værdierne er faldende.
 • Blodtrykket bør om muligt være normaliseret før behandlingen. Ved forhøjet blodtryk, bør behandlingen genovervejes.

 

Misbrugsrisiko 

Afhængighed og tolerans forekommer ved langvarig brug, og racemisk ketamin har kendt misbrugspotentiale. Risikoen for misbrug vil formentlig være lille ved korrekt administration under overvågning af en sundhedsperson, men opmærksomhed på tidligere misbrug og misbrugstendens anbefales. Det er dårligt belyst, om man kan komme til at inducere et misbrug som følge af behandlingen. 

 

Kardio- eller cerebrovaskulære lidelser 

 • Forsigtighed ved klinisk signifikante eller ustabile kardiovaskulære lidelser (fx lidelser, der kan føre til hæmodynamisk ustabilitet, hjertesvigt klasse NYHA III-IV) eller cerebrovaskulære lidelser, der kan forværres af blodtryksstigning.
 • Ved administration til patienter med klinisk signifikante eller ustabile kardiovaskulære lidelser skal der være genoplivningsudstyr til rådighed.

 

Respirationslidelser 

Forsigtighed ved respirationslidelser med signifikant lungeinsufficiens (fx svær KOL, ukontrolleret astma) og søvnapnø ved BMI >35. Tilfælde af respirationsdepression er både set ved anvendelse i forbindelse med anæstesi og indrapporteret i enkelte tilfælde efter nasal brug. 

 

Risiko for suicidaltanker eller -adfærd 

 • Ved behandlingsrefraktær moderat til svær depression kan øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen ikke udelukkes.
 • Patienten følges tæt i starten af behandlingen og ved dosisændringer.
 • Speciel forsigtighed ved suicidaltanker og tidligere suicidaladfærd.

 

Andre risikotilstande 

 • Nuværende eller tidligere psykose pga. mulig risiko for forværring af de psykotiske symptomer.
 • Nuværende eller tidligere mani eller bipolar lidelse pga. mulig risiko for forværring eller induktion af mani.
 • Utilstrækkeligt behandlet hyperthyroidisme pga. mulig øget risiko for hypertension og takykardi.
 • Tilstande associeret med forhøjet intrakranielt tryk, da dette er set som en bivirkning ved anvendelse af esketamin i forbindelse med anæstesi.
 • Øget faldrisiko hos ældre over 65 år.

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Blodtryksstigning**
Nervesystemet Hypæstesi, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Dissociative symptomer*, Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus Lydfølsomhed
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Oral hypæstesi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kraftesløshed
Nervesystemet Bevidsthedssvækkelse, Paræstesier, Sedation, Tremor Gråd
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depersonalisering, Derealisation, Dysartri, Eufori, Følelse af beruselse, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Ændret tidsopfattelse Følelse af ændret kropstemperatur, Irritabilitet
Nyrer og urinveje Pludselig vandladningstrang Dysuri, Hyppig vandladning
Luftveje, thorax og mediastinum Halsgener, Nasal irritation, Nasal kløe, Orofaryngeale smerter, Tørhed i næsen
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension**
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Nystagmus
Mave-tarm-kanalen Øget spytsekretion
Nervesystemet Gangforstyrrelser Motorisk hæmning
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet
Hud og subkutane væv Koldsved
Sjældne (0,01-0,1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression

* Forekom hos op mod 26 %, men blev kun betegnet som alvorlig hos mindre end 4 %. Remission ses normalt inden for 1,5 timer efter administrationen. Sværhedsgraden aftager i de fleste tilfælde ved gentagne behandlinger. 

** Oftest ses højeste stigning 40 minutter efter administration med aftagning inden for 1,5 timer.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Spravato®
 • Samtidig anvendelse af CNS-deprimerende midler (fx benzodiazepiner) øger risikoen for sedation.
 • Ved samtidig behandling med andre midler, der kan øge blodtrykket (fx CNS-stimulerende midler, MAO-hæmmere, vasopressin) skal blodtrykket følges nøje i forbindelse med administrationen.
 • Nasale midler med glukokortikoider eller adrenergika bør ikke tages mindre end 1 time før administrationen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresumeet angives at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Bilkørsel og risikofyldt maskinbetjening skal undgås på administrationsdagen. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Spravato®.Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Spravato®. 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Farmakodynamik

Esketamin er en ikke-selektiv og ikke -kompetitiv N-Methyl-D-Aspartat (NMDA) receptorantagonist. Virkningsmekanismen er ikke endelig klarlagt.  

Den antagonistiske virkning på NMDA-receptorerne fører til en forbigående stigning i frigivelsen af neurotransmitteren glutamat. Stigningen i glutamatfrigørelse medfører øget stimulering af amino-hydroxy-methyl-isoxazolepropionicsyre receptoren (AMPAR), hvilket kan stimulere øget aktivitet af BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), en nervevækstfaktor, der stimulerer dannelsen af nye hjerneceller og deres indbyrdes forbindelser. Dermed formodes det, at øge plasticiteten i hjernen (5510) (5511).  

Metabolitten (2R, 6R)-hydroxynorketamins direkte aktiverende virkning på AMPAR-receptoren bidrager muligvis også til virkningen. 

Påvirker desuden opioidreceptorer samt monoaminerge (bl.a. dopamin og serotonin), kolinerge, nikotinerge og muskarinerge receptorer. 

Esketamin (S-ketamin) er S-enantiomeren til ketamin og har sandsynligvis en højere affinitet til NMDA-receptorer end R-enantiomeren. 

Referencer: 5510, 5511

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ved nasal administration ca. 48 %. Lav oral biotilgængelighed.
 • Maksimal plasmakoncentration efter nasal administration nås normalt efter 20-40 minutter.
 • Fordelingsvolumen ved steady-state efter intravenøs indgift er 10,1 l/kg.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP2B6 og CYP3A4.
 • Halveringstid efter nasal administration 7-12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Det fyldte og tilproppede hætteglas er monteret i en manuelt aktiveret næsesprayanordning.
 • Næsesprayanordningen giver to pust.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4BG) næsespray, opløsning 28 mg
Spravato
546611
2 stk.
3.735,85 1.867,93 533,69
(AP4BG) næsespray, opløsning 28 mg
Spravato
484104
3 stk.
5.406,95 1.802,32 514,95

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, opløsning  28 mg

Demomodel
Spravato® næsespray
 
 
 
 
 

Referencer

5632. Lima TdM, Visacri MB, Aguiar PM. Use of ketamine and esketamine for depression: an overview of systematic reviews with meta-analyses. Eur J Clin Pharmacol. 2022; 78(3):311-38, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34705064/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


5510. Arosio B, Guerini FR, Voshaar RCO et al. Blood Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Major Depression: Do We Have a Translational Perspective?. Front Behav Neurosci. 2021; 15, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33643008/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)


5511. Jiang H, Veldman ER, Tiger M et al. Plasma Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor and S100B in Relation to Antidepressant Response to Ketamine. Front Neurosci. 2021; 15, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34354565/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)


5931. Citrome L, DiBernardo A, Singh J. Appraising esketamine nasal spray for the management of treatment-resistant depression in adults: Number needed to treat, number needed to harm, and likelihood to be helped or harmed. J Affect Disord. 2020; 271:228-38, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32479321/ (Lokaliseret 20. april 2023)

 
 

Revisionsdato

30.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...