Kaftrio

R07AX32
 
 

Kombination af to selektivt CFTR-korrigerende stoffer (correctors) og et CFTR-forstærkende stof (potentiator), som tilsammen udgør en gruppe af stoffer, som har CFTR modulerende effekt (modulatorer). 

Anvendelsesområder

Cystisk fibrose hos voksne og børn over 6 år, som er homozygote for F508del-mutation i Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Gen (CFTR-gen) eller heterozygote for F508del-mutation i CFTR-genet med en minimalfunktions (MF)-mutation. 

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med erfaring i behandling af cystisk fibrose. Anvendes som del af et kombinationsprogram sammen med ivacaftor tabletter 150 mg

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 37,5 mg ivacaftor, 25 mg tezacaftor og 50 mg elaxacaftor
 • 75 mg ivacaftor, 50 mg tezacaftor og 100 mg elaxacaftor.

Doseringsforslag

 • Børn 6 til < 12 år med legemsvægt < 30 kg. 2 tabletter á 37,5 mg ivacaftor/25 mg tezacaftor/50 mg elaxacaftor om morgenen og 1 tablet á 75 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere).
 • Børn 6 til < 12 år med legemsvægt ≥ 30 kg. 2 tabletter á 75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor om morgenen og 1 tablet á 150 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere).
 • Voksne og børn>12 år. 2 tabletter á 75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor om morgenen og 1 tablet á 150 mg ivacaftor om aftenen (ca. 12 timer senere).

 

Kombination med CYP3A4-hæmmere 

Dosis skal reduceres ved samtidig behandling med moderate eller potente CYP3A4-hæmmere (se evt. tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet):  

 • Voksne og børn > 12 år. Samtidig behandling med moderate CYP3A4-hæmmere. Skiftevis 2 tabletter á 75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor om morgenen hver anden dag og 1 tablet á 150 mg ivacaftor om morgenen hver anden dag.
  Bemærk: Ingen dosering af ivacaftor om aftenen.
 • Voksne og børn > 12 år. Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere. Initialt 2 tabletter á 75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor dag 1og dag 4. Derefter 2 tabletter á 75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor 2 gange ugentligt med 3-4 dages mellemrum.
  Bemærk: Ingen supplerende dosering af ivacaftor.

 

Glemt dosis  

Ved under 6 timer efter det normale doseringstidspunkt tages den glemte dosis snarest muligt. 

Ved over 6 timer efter det normale doseringstidspunkt:  

 • En glemt morgendosis tages snarest muligt, hvorefter den følgende aftendosis udelades og næste morgendosis tages planmæssigt.
 • Ved en glemt aftendosis springes denne over og næste morgendosis tages planmæssigt.
 • Morgen- og aftendoser må ikke tages samtidigt.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand
 • Tabletterne må ikke knuses eller tygges
 • Tages med fedtholdig mad og pancreas enzymer for at bedre optagelsen.
 • Patienten skal have CFTR genotypebestemt, før behandlingen startes.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år og begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år.
 • Anvendes normalt kun i kombination med ivacaftor tabletter 150 mg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ingen erfaring ved stærkt nedsat nyrefunktion eller terminal nyresygdom. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Moderat nedsat lever funktion (Child-Pugh B)  

 • Anbefales ikke, men skønnes behandling alligevel nødvendig, gives skiftevis 1 tablet á 75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor hver anden dag og 2 tabletter á 75 mg ivacaftor/50 mg tezacaftor/100 mg elaxacaftor hver anden dag.
 • Bemærk: Ingen supplerende dosering af ivacaftor.

 

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C)  

 • Bør ikke anvendes. Erfaring savnes, men højere eksponering kan forventes.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Leverfunktionsprøver (ALAT/ASAT/bilirubin) 

 • Leverfunktionsprøve anbefales før behandlingen, hver 3. måned det første år og derefter årligt. Ved tidligere stigning i levertransaminaser bør hyppigere monitorering overvejes.
 • Moderate stigninger i levertransaminaser er almindelige under behandlingen. Ved signifikante stigninger af levertransaminaser (fx ALAT/ASAT > 5 gange øvre normalgrænse eller ALAT/ASAT > 3 samt bilirubin > 2 gange øvre normalgrænse) bør behandlingen afbrydes, og patienten følges tæt til værdierne er normaliserede. Evt. fortsættelse af behandlingen kan derefter overvejes.

 

Organtransplanterede patienter  

Bør undgås ved tidligere organtransplantation, da erfaring savnes.  

 

Risiko for katarakt  

Uklarheder i linsen er set hos pædiatriske patienter i behandling med ivacaftor. Pga. mulig risiko for katarakt bør pædiatriske patienter undersøges oftalmologisk før og efter behandlingsstart. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Hududslæt*
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus, Vestibulær sygdom, Øresmerter Hyperæmi i trommehinden
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase**
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Knude i brystet
Luftveje, thorax og mediastinum Unormal respiration Faryngalt erytem, Rhinitis, Rhinoré, Tilstoppede bihuler
Hud og subkutane væv Acne, Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Trykken for ørerne
Det reproduktive system og mammae Brystinflammation, Gynækomasti Ubehag i brystvorterne
Luftveje, thorax og mediastinum Hvæsen
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Leverskade***
Undersøgelser Forhøjet bilirubin

* Hududslæt er set oftere hos kvinder end mænd og særligt hos kvinder, der samtidig har taget hormonel kontraception. 

** Oftest forbigående og asymptomatisk. 

*** Indberettet efter markedsføring. Leversvigt medførende transplantation er forekommet ved eksisterende leversygdom under behandling i kombination med ivacaftor. 

Interaktioner

CYP3A4: Kombination med induktorer og hæmmere  

Ivacaftor og tezacaftor og elexacaftor metaboliseres alle via CYP3A4. Dosisreduktion ved kombination med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, posaconazol, voriconazol, clarithromycin) og moderate CYP3A4-hæmmere (fx fluconazol, erythromycin, grapefrugtjuice). Kombination med kraftige inducere af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenytoin, rifabutin, rifampicin) bør undgås.  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 

CYP2C9: Kombination med substrater  

Ivacaftor hæmmer CYP2C9 og er en svag hæmmer af CYP3A4. Forsigtighed ved kombination med midler, der metaboliseres via CYP2C9 (fx glimepirid, glipizid og visse benzodiazepiner), ligesom kontrol af INR anbefales ved kombination med warfarin.  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 

BCRP: Kombination med substrater 

Elexacaftor og ivacaftor hæmmer BCRP (brystcancerresistensprotein). Forsigtighed ved samtidig behandling med substrater for BCRP (fx methotrexat, rosuvastatin, sulfasalazin). 

 

OATP1B1: Kombination med substrater  

Kan hæmme OATP1B1. Forsigtighed ved samtidig brug af substrater for OATP1B1 (fx statiner, enalapril, repaglinid, valsartan).  

 

P-glykoprotein (P-gp): Kombination med substrater  

Ivacaftor er en svag hæmmer af P-glykoprotein (P-gp). Forsigtighed ved kombination med P-gp-substrater, der har et smalt terapeutisk indeks (fx ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus). 

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3920

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

CFTR-proteinet er en anionkanal i cellemembranen, der regulerer cellernes vandbalance i de eksokrine kirtler. Cystisk fibrose skyldes en eller flere genetisk bestemte defekter i CFTR-proteinet - fx ukorrekt foldning og dermed hurtig nedbrydning af proteinet (den hyppigste årsag) eller ændringer i proteinet, som forhindrer normal transport af chlorid gennem kanalen.  

 

Kombinationen elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor vil øge mængden af CFTR-protein og proteinets funktionalitet hos målgruppen.  

 

Elexacaftor og tezacaftor  

CFTR-korrigerende midler, som faciliterer den cellulære behandling og transport af CFTR. Derved øges mængden af CFTR-protein, der når celleoverfladen, hvorved chlorid-transporten forbedres.  

 

Ivacaftor  

Potenserer selektivt CFTR-proteinet og korrigerer den defekte CFTR-kanal hos patienter med en af følgende gating (klasse III)-mutationer i CFTR-genet: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Dermed forøges chlorid-transporten gennem kanalen.  

Ivacaftor øger desuden sandsynligheden for åbning af CFTR-kanalen ved R177H-mutation i CFTR-genet. 

Farmakokinetik

Elexacaftor 

 • AUC øges 1,9 til 2,5 gange ved samtidig indtagelse af et måltid med moderat fedtindhold.
 • Steady state efter ca. 7 dage.
 • Fordelingsvolumen ca 0,77 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4/5, til den aktive metabolit M23-ELX.
 • Plasmahalveringstid ca. 25 timer (i kombinationen ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor).

 

Ivacaftor  

 • AUC øges 2,5 til 4 gange ved samtidig indtagelse af fedtholdigt måltid.
 • Steady state efter 3-5 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 4,19 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4/5, bl.a. til den aktive metabolit M1-IVA.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer (i kombinationen ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor).

 

Tezacaftor  

 • AUC påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse.
 • Steady state efter 8 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,17 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4/5, bl.a. til de aktive metabolitter M1-TEZ og M2-TEZ.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 timer (i kombinationen ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor).

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 37,5+25+50 mg, Vertex  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 75+50+100 mg, Vertex  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med fedtholdig mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

OBS

Tages med fedtholdig mad og pancreas enzymer for at bedre optagelsen.  

 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 75+50+100 mg (kan dosisdisp.) 501123
56 stk. (blister)
93.451,55 1.668,78
(BEGR) filmovertrukne tabletter 37,5+25+50 mg (kan dosisdisp.) 065850
56 stk. (blister)
93.451,55 1.668,78

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  37,5+25+50 mg

Præg:
T50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6,4 x 12,2
filmovertrukne tabletter 37,5+25+50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  75+50+100 mg

Præg:
T100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7,9 x 15,5
filmovertrukne tabletter 75+50+100 mg
 
 
 

Referencer

3920. Trimble A, McKinzie C, Terrell M et al. Measured fetal and neonatal exposure to Lumacaftor and Ivacaftor during pregnancy and while breastfeeding. J Cyst Fibros. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29866531 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...