Doptelet

B02BX08
 
 

Anvendelsesområder

Svær trombocytopeni hos voksne med kronisk leversygdom før et planlagt invasivt indgreb. 

 

Avatrombopaq bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til hæmatologiske sygdomme og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg avatrombopag. 

Doseringsforslag

Dosering afhænger af trombocyttal og påbegyndes 10-13 dage inden planlagt indgreb.  

 

 • Trombocyttal < 40 x 109/l: 60 mg i 5 dage
 • Trombocyttal ≥ 40 til < 50 x 109/l: 40 mg i 5 dage.

 

Glemt dosis 

 • Glemt dosis tages straks, men der må ikke tages dobbeltdosis.
 • Næste dosis tages på det næste planlagte tidspunkt.

 

Bemærk 

 • Tages én gang dgl. med mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Farmakokinetik og -dynamik er ikke undersøgt ved svært nedsat nyrefunktion, herunder hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Da der foreligger begrænsede data ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C), bør behandling kun ske, hvis forventede fordele opvejer forventede risici. 

Nøje overvågning ved for tidlige tegn på forværret eller nyt udbrud af hepatisk encefalopati, ascites og tendens til trombose eller blødning. Der skal evalueres for en uventet høj stigning i trombocyttallet på dagen for indgrebet. 

 

Ved kronisk leversygdom er avatrombopags virkning og sikkerhed ikke blevet fastlagt ved større operationer som fx laparotomi, torakotomi, åben hjertekirurgi, kraniotomi eller ekscision af organer. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Trombotiske/tromboemboliske hændelser 

Avatrombopag er ikke undersøgt hos patienter med tidligere tromboemboliske hændelser. Den potentielt øgede risiko for trombose skal overvejes ved patienter med kendte risikofaktorer for tromboemboli, herunder genetiske protrombotiske tilstande (faktor V Leiden, protrombin G20210A, antitrombinmangel eller protein C- eller S-mangel). 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Portvenetrombose.
Knoglesmerter.

Interaktioner

 • Stærke CYP3A4/5- eller CYP2C9-hæmmere øger eksponeringen for avatrombopag, og patienter skal evalueres for uventet høj stigning i trombocyttallet på dagen for indgrebet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig administration af avatrombopag og interferonpræparater kan interferonpræparater reducere trombocyttallet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, at kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception. Dette synes baseret på et generelt sikkerhedsprincip. Der er ikke prækliniske data, som understøtter denne anbefaling. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Trombopoietin-receptoragonist, som stimulerer proliferation og differentiering af megakaryocytter fra progenitorceller i knoglemarven, hvilket medfører øget produktion af trombocytter. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer.
 • Fordelingsvolumen 2,6 l/kg
 • Samtidig fødeindtagelse reducerede den farmakokinetiske variabilitet med ca. 50 %.
 • Gennemsnitlig plasmahalveringstid ca. 19 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren ved oxidation via CYP2C9 og CYP3A4.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces (88%).

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 174259
10 stk. (blister)
7.455,70
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 465133
15 stk. (blister)
11.175,15

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
AVA, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,6 x 7,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

27.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...