Heparin "Panpharma"

B01AB01
 
 

Ufraktioneret heparin. Antikoagulans.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af koagulation i venekanyler.
 • Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer.
 • Supplement til trombolysebehandling med alteplase eller tenecteplase ved akut myokardieinfarkt.
 • Forebyggelse af koagulation under arterielle- og hjerteoperationer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5.000 IE heparin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Forebyggelse af koagulation i venekanyler 

 • I.v.-katetre o.l. lukkes med heparinprop på 100 IE/ml hver 6.- 8. time. Ved anvendelse 1 gang i døgnet eller sjældnere anvendes 1.000 IE/ml.

Behandling af dyb tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer 

 • 5.000 IE i.v. som bolus, efterfulgt af i.v. infusion af 1.000-1.200 IE/time eller af 20.000-40.000 IE/døgn fordelt på 2 s.c. injektioner.
 • Dosis reduceres ved lav legemsvægt, høj alder, trombocytopeni eller nylig operation.
 • APTT tilstræbes forlænget med en faktor 1,5-2,5 under i.v. infusion eller ved bestemmelse 4-6 timer efter s.c. indgift.

Supplement til trombolysebehandling med alteplase eller tenecteplase ved akut myokardieinfarkt 

 • Intravenøs bolus 60 IE/kg (højst 4.000 IE) ved behandlingens start, efterfulgt af 12 IE/kg/time som infusion (højst 1.000 IE/time), justeret efter APTT (1,5-2 gange udgangsværdi). Gives ind til revaskularisering og højst i 2 døgn.

Forebyggelse af tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer 

 • Ved operationer gives 5.000 IE s.c. hver (8.-) 12. time, første dosis gives ca. 2 timer før operationen.
 • Behandlingsvarighed 5-7 dage eller til mobilisering.
 • Denne standarddosering kræver ingen laboratoriekontrol.
 • Ved tromboseprofylakse under specielt sidste tredjedel af svangerskabet og ved særlig tromboserisiko (fx hofteoperationer) kan standarddoseringen være utilstrækkelig, og større og/eller hyppigere dosering være påkrævet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Heparin "Leo" og Heparin "Panpharma" er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse formuleringer af heparin (Heparin "Leo" og Heparin "Panpharma") er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese.
 • Aktiv større blødning og betydelige risikofaktorer for større blødning.
 • Immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (HIT-2).
 • Septisk endocarditis.

Forsigtighedsregler

 • Blødningsrisiko.
 • Epidural eller spinal anæstesi.
 • Intramuskulær injektion bør undgås pga. risiko for hæmatom.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Manglende reordination efter pausering af heparin forud for operation. Tiltagende perifer cyanose. Død.
Risiko for visuel forveksling mellem emballager med forskellig styrke/volumen. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens  (specielt ved høje doser)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Hud og subkutane væv Erytem
Vaskulære sygdomme Hæmatom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni  (Type I og II)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion Urticaria
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Hud og subkutane væv Hudnekrose Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt

Ved langtidsbehandling kan ses osteoporose. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Heparin "Panpharma"
Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx acetylsalicylsyre og andre NSAID, vitamin K-antagonister og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Passerer ikke placenta. Se endvidere Ufraktionerede hepariner.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af heparin (Heparin "Leo" og Heparin "Panpharma") er konserveret med benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4256, 4257

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af heparin (Heparin "Leo" og Heparin "Panpharma") er konserveret med benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Heparin "Panpharma" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Heparin "Panpharma" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer ved at forstærke virkningen af antitrombin.
 • Virker straks efter i.v. injektion.
 • Efter s.c. injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30 % efter s.c. injektion.
 • Plasmahalveringstid 40-150 minutter (dosisafhængig, længst ved store doser).
 • Metaboliseres i leveren.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,0-7,5. 

 

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Må ikke administreres sammen med:
  • aminoglykosider
  • tetracykliner
  • erythromycin
  • vancomycin
  • polymyxiner
  • cloxacillin
  • hydrocortisonsuccinat.

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter anbrud: Kan opbevares i højst 28 dage ved < 25ºC.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 5000 IE/ml 482480
5 x 5 ml
492,70 19,71 39,42

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4256. Hellgren M, Mistafa O. Obstetric venous thromboembolism: a systematic review of dalteparin and pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018; 14:1-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30426808 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4257. Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy. Blood Adv. 2018; 2:3317-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30482767 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...