REKAMBYS

J05AG05
 
 

Anvendelsesområder

Infektion med HIV-1 hos voksne, som er virologisk supprimerede (HIV-1-RNA < 50 kopier/ml) i et stabilt antiretroviralt behandlingsforløb uden aktuel eller tidligere evidens for viral resistens over for non-nukleosid-RT-hæmmer og integrasehæmmere samt intet tidligere virologisk svigt ved behandling med disse midler. 

 

Anvendes i kombination med cabotegravir.  

 

Se kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig indsigt i HIV-associerede sygdomme og deres behandling.  

Dispenseringsform

Depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 900 mg rilpivirin. 

Doseringsforslag

Før initiering af rilpivirin depotinjektionsvæske 

 • Patienten skal være indforstået med injektionsplanen og informeres om, at det er særdeles vigtigt at overholde fremmøde til injektion for at opretholde viral suppression samt reducere risikoen for viral rebound og potentiel udvikling af resistens ved glemte doser.

 

Vigtigt vedr. behandlingsforløb 

 • Behandlingen kan påbegyndes med indledende oral behandling, se tabel 1 eller direkte med parenteral behandling fra begyndelsen, se tabel 2. Sammen med patienten tages beslutning om, hvorvidt behandlingen skal initieres oralt eller direkte parenteralt.
 • Ved indledende oral behandling jf. tabel 1 vurderes tolerance over for rilpivirin og cabotegravir, som gives i kombination med rilpivirin. Derefter behandles parenteralt med depotinjektionsvæsker.

 

Tabel 1, Med oral indledende behandling samt derefter med parenteral dosering hver 2. måned til voksne 

Lægemiddel  

Tabletter  

Depotinjektionsvæske  

 

Indledende  

tolerancevurdering  

Initialt  

Vedligeholdelses-
behandling
 

1. måned
(i mindst 28 dage) 

2. og 3. måned* 

≥ 5. måned** 

Rilpivirin 

25 mg p.o. 

1 gang dgl. 

900 mg i.m.
1 gang månedlig 

900 mg i.m.
1 gang hver 2. måned 

Cabotegravir 

30 mg p.o. 

1 gang dgl. 

600 mg i.m.
1 gang månedlig 

600 mg i.m.
1 gang hver 2. måned 

* Gives på sidste dag med indledende tablet-behandling samt 1 måned efter 1. initiale injektion. 

** Kan gives op til 7 dage før eller efter planlagt tidspunkt for næste dosis. 

 

Tabel 2, Direkte parenteral opstart med dosering hver 2. måned til voksne 

Lægemiddel  

Depotinjektionsvæske  

 

 

Initialt 1. og 2. måned 

Vedligeholdelses-behandling  

 

≥ 4. måned** 

Rilpivirin 

900 mg i.m.
1 gang månedlig 

900 mg i.m.
1 gang hver 2. måned 

Cabotegravir 

600 mg i.m.
1 gang månedlig 

600 mg i.m.
1 gang hver 2. måned 

** Kan gives op til 7 dage før eller efter planlagt tidspunkt for næste dosis. 

 

 • Injektion
  • Rilpivirin gives som langsom intramuskulær injektion.
  • Cabotegravir og rilpivirin indgives på separate gluteale injektionssteder. Det ventrogluteale område anbefales, men det dorsogluteale område kan også anvendes.
 • Manglende injektioner
  • Se tabel 5 (patienter på injektion hver 2. måned) i produktresumé vedr. dosering efter manglende injektioner eller oral behandling.
 • Bemærk:

Risiko for resistens efter seponering af cabotegravir og rilpivirin 

 • For at minimere risikoen for udvikling af viral resistens er det vigtigt at påbegynde et alternativt, fuldt supprimerende antiretroviralt behandlingsforløb inden for to måneder efter de sidste injektioner med cabotegravir og rilpivirin ved injektion hver 2. måned.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Nedsat leverfunktion

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) 

Ingen data vedr. rilpivirin. Derfor frarådes brug af rilpivirin. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

Langtidsvirkning efter seponering af depotinjektionsvæske  

Torsades de pointes  

 • Samtidig indgivelse af lægemidler med kendt risiko for torsades de pointes bør om muligt undgås.

Risiko for virologisk svigt 

 • Patienter, der starter behandling, bør ikke tidligere have svigtet på behandling med non-nukleosid reverse transkriptase inhibitorer eller integrase inhibitorer med deraf følgende risiko for resistens mod de to stoffer. Derudover er virulogisk svigt associeret med:
  • BMI ≥ 30 kg/m2
  • HIV-1 subtype A6/A1.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning*
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet plasma-amylase
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Undersøgelser Forhøjet plasma-lipase, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Humørforstyrrelser Abnorme drømme, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Vaskulære sygdomme Vasovagalt anfald

* Temperatursigning ses oftest inden for 1 uge efter injektion. 

 

 • Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med REKAMBYS
 • CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, rifabutin rifampicin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte eksponeringen for og dermed virkningen af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • CYP3A-induktoren dexamethason, med undtagelse af én enkeltdosis, kan reducere virkningen af rilpivirin, og samtidig brug bør derfor undgås, især langtidsbehandling.
 • CYP3A-inhibitorer, fx clarithromycin og erythromycin, forventes at øge plasmakoncentrationen af rilpivirin. Derfor bør alternativ behandling, fx azithromycin, overvejes.
 • Kombinationen af cabotegravir og rilpivirin udgør en komplet behandling af HIV-1-infektion, og derfor må cabotegravir og rilpivirin ikke administreres sammen med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund 

Der er data for omkring 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentlig overhyppighed af medfødte misdannelser.  

 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Generelt viser store epidemiologiske studier samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer. 

Farmakokinetik

 • Absorptionsbegrænset (flip-flop) kinetik pga. langsom absorption fra glutealmusklen resulterende i vedvarende plasmakoncentrationer.
 • Efter én enkelt injektion opnås maksimal plasmakoncentration efter 3-4 dage.
 • Ca. 80 % steady-state efter 1 år.
 • Fordelingsvolumen 1,9 l/kg.
 • Absorptionshastighedsbegrænset plasmahalveringstid på 13-28 uger.
 • Efter seponering er der stadig restmængder af rilpivirin i plasma i lang tid, op til 4 år hos visse patienter.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset rystes kraftigt i 10 sekunder for at opnå en ensartet suspension før brug.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C).
 • Må ikke fryses.
 • Hætteglas i original pakning kan opbevares højst 6 timer ved stuetemperatur (højst 25⁰C). Må ikke genplaceres i køleskab. Derfor skal ikke anvendte hætteglas kasseres efter 6 timer.
 • Injektionsvæske trukket op i en sprøjte kan opbevares højst 2 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) depotinjektionsvæske, susp. 900 mg 093653
1 stk.
5.616,75 5.616,75 93,61

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...