Andatin

J01DH51
 
 

Carbapenem, bredspektret β-laktamantibiotika, i kombination med cilastatin, en specifik enzymhæmmer. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af
  • Komplicerede intraabdominale infektioner
  • Alvorlig pneumoni, herunder hospitalserhvervet og respiratorrelateret pneumoni
  • Intra- og post-partum-infektioner
  • Komplicerede urinvejsinfektioner
  • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner.
 • Behandling af patienter med neutropeni med feber, der formodes at være forårsaget af en bakterieinfektion.
 • Behandling af patienter med bakteriæmi, der opstår i relation til eller formodes at være relateret til en af de ovennævnte infektioner.

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg imipenem og 500 mg cilastatin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 15 år 

 • GFR ≥ 90 ml/min.:
  • 500 mg/500 mg i.v. hver 6. time
   eller
  • 1.000 mg/1.000 mg i.v. hver 8. time
   eller
  • 1.000 mg/1.000 mg i.v. hver 6. time.
  • Ved formodet eller kendt infektion med mindre følsomme bakterier, fx Pseudomonas aeruginosa, og ved meget alvorlige infektioner gives 1.000 mg/1.000 mg i.v. hver 6. time.
  • Højst 4.000 mg/4.000 mg i.v. dgl.

 

Børn 1-14 år 

 • GFR ≥ 90 ml/min.:
  • 15 mg/15 mg/kg legemsvægt i.v. hver 6. time
   eller
  • 25 mg/25 mg/kg legemsvægt i.v. hver 6. time.
  • Ved formodet eller kendt infektion med mindre følsomme bakterier, fx Pseudomonas aeruginosa, og ved meget alvorlige infektioner gives 25 mg/25 mg/kg legemsvægt i.v. hver 6. time.

 

Infusionstid 

 • Doser ≤ 500 mg/500 mg gives som i.v. infusion over 20-30 minutter.
 • Doser > 500 mg/500 mg gives som i.v. infusion over 40-60 minutter.
 • Hvis der opstår kvalme under infusionen, reduceres infusionshastigheden.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-15 ml/min.

  Voksne 

  • Generelt: Kontraindiceret.
  • Ved hæmodialyse igangsat inden for ≤ 48 timer:
   500 mg/500 mg i.v. efter hæmodialyse og derefter hver 12. time. Bør dog kun anvendes, når fordelene ved behandling opvejer den potentielle risiko for krampeanfald.

  Børn 

  • Kontraindiceret.

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.
  • Voksne: 200 mg/200 mg i.v. hver 6. time eller 500 mg/500 mg i.v. hver 12. time.
  • Børn: Kontraindiceret.
 • GFR 30-60 ml/min.
  • Voksne: 300 mg/300 mg i.v. hver 6. time eller 500 mg/500 mg i.v. hver 8. time eller 500 mg/500 mg i.v. hver 6. time.
  • Børn: Kontraindiceret.
 • GFR 60-90 ml/min.
  • Voksne: 400 mg/400 mg hver 6. time eller 500 mg/500 mg hver 6. time eller 750 mg/750 mg hver 8. time.
  • Børn: Kontraindiceret.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af bilirubin og transaminaser. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for carbapenemer.
 • Samtidig behandling med valproat.

Forsigtighedsregler

 • Overfølsomhed
  • Svær overfølsomhed for penicilliner og cefalosporiner, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillin- eller cefalosporinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Clostridioides difficile
  • Hvis der opstår diarré under eller efter behandlingen, bør Clostridioides difficile overvejes, og i givet fald skal seponering af imipenem/cilastatin også overvejes.
 • CNS-relaterede bivirkninger
  • Pga. bivirkningerne myokloni og kramper bør der observeres for neurologiske symptomer og kramper hos børn, som har kendte risikofaktorer for krampeanfald eller er i samtidig behandling med lægemidler, der sænker krampetærsklen.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas indeholder 1,6 mg natrium, der svarer til ca. 94 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme*, Opkastning*
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni, Trombocytose
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forlænget protrombintid Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin, Positiv Coombs' test
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Myokloni, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Psykiske ændringer  (herunder hallucinationer og konfusion), Somnolens
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Øre og labyrint Høretab
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis Misfarvning af tænder og tunge, Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Nervesystemet Encefalopati, Paræstesier, Tremor
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Oliguri Misfarvning af urinen, Polyuri
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi, Hæmoragisk anæmi, Knoglemarvsdepression
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tungeødem Gastroenteritis, Glossitis, Pyrosis, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Lever og galdeveje Fulminant hepatitis
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Myasthenia gravis  (forværring) Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Vaginal kløe
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Halssmerter, Hyperventilation, Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Hyperpigmentering af huden, Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cyanose
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Agitation

*Kvalme og opkastning ses hyppigere ved samtidig granulocytopeni (agranulocytose). 

 

Nyrerelaterede bivirkninger optræder ofte hos patienter, som er prædisponerede for prærenal azotæmi eller nedsat nyrefunktion. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Andatin, komb.
 • Imipenem kan som andre carbapenemer nedsætte plasmakoncentrationen af valproat markant til under det terapeutiske område, og dermed øges risikoen for kramper. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af ganciclovir er set generaliserede krampeanfald. Kombination bør ikke anvendes, medmindre den potentielle fordel opvejer risici.
 • Udskillelsen af imipenem gennem nyrerne hæmmes af probenecid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Imipenem og cilastatin udskilles i ringe grad i modermælken, og absorptionen efter enteral administration er meget lav. Det ammede barn skønnes derfor ikke at blive eksponeret for lægemidlet i et klinisk meningsfyldt omfang. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos ammede børn. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Andatin påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Andatin påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Imipenem
  • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg.
 • Cilastatin
  • En kompetitiv, reversibel specifik hæmmer af enzymet dehydropeptidase-I, der i nyrerne metaboliserer og inaktiverer imipenem.
  • Uden antibakteriel aktivitet.
  • Ingen virkning på imipenems antibakterielle aktivitet.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum for imipenem
  • Et meget bredt spektrum omfattende mange grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe, dog ikke aktiv over for fx meticillinresistente stafylokokker og Stenotrophomonas maltophilia. Vildtypen af P. aeruginosa, Morganella morganii, Proteus spp., Providencia spp. og enterokokker er nedsat følsomme og kræver høj dosering.
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Imipenem
  • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
  • Udskilles gennem nyrerne.
 • Cilastatin
  • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
  • Udskilles gennem nyrerne, hvor det hæmmer dehydropeptidase-I.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes ca. 10 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Hætteglasset rystes omhyggeligt.
 • Advarsel: Denne koncentrerede blanding må ikke anvendes til direkte infusion.
 • Hætteglassets indhold overføres til en infusionspose med 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Hætteglasset tilsættes igen ca. 10 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, som efter rystning også overføres til infusionsposen.
 • Hvis isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske ikke kan anvendes af kliniske årsager, kan der i stedet for bruges isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker (end de anførte til tilberedning) eller med andre lægemidler.
 • Uforligelighed med lactat, men kan administreres i et intravenøst system, hvorigennem der gives en lactat-holdig infusionsvæske.

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 2 timer ved 25⁰C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 500+500 mg 042112
10 stk.
4.889,60 488,96 1.955,84

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...