Adtralza®

D11AH07
 
 

Monoklonalt antistof. Anvendes ved atopisk dermatitis. Fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær atopisk dermatitis hos voksne og børn over 12 år, der er kandidater til systemisk behandling. 

 

Behandling med tralokinumab bør initieres af læger med erfaring i diagnostisering og behandling af atopisk dermatitis. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 150 mg tralokinumab. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Initialt 600 mg efterfulgt af 300 mg hver anden uge. Injiceres s.c. i låret eller maven, undtagen i de 5 cm omkring navlen. Hvis injektionen administreres af en anden person, kan overarmen evt. benyttes.
 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver dosis.
 • Dosering hver fjerde uge kan overvejes til patienter, som opnår helet eller næsten helet hud efter 16 ugers behandling.
 • Behandlingen bør seponeres hos patienter, som ikke har udvist noget respons efter 16 ugers behandling. Hos nogle patienter med delvis respons kan behandling i længere tid end 16 uger være gavnlig.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.
 • Kan evt. anvendes sammen med topikale kortikosteroider. Topikale calcineurinhæmmere kan anvendes, men bør udelukkende reserveres til problemområder, såsom ansigtet, halsen, intertriginøse og genitale områder.
 • Præparatets navn og batch nr. skal tydeligt registreres i patientjournalen for at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Forsigtighedsregler

 • Evt. parasitinfektioner med helminter (intestinale orme) skal behandles inden påbegyndelse af tralokinumab .
 • Udvikles persisterende conjunctivitis under behandlingen, bør der foretages en oftalmologisk undersøgelse.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Øjne Allergisk conjunctivitis, Conjunctivitis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Keratitis

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 måneders karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Adtralza® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Adtralza® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Tralokinumab er et fuldt humant IgG4-monoklonalt antistof, som specifikt binder sig til type 2-cytokinet interleukin-13 (IL-13) og hæmmer interaktionen med IL-13-receptorerne. IL-13 er en væsentlig faktor ved bl.a. atopisk dermatitis, og når IL-13-vejen hæmmes, reduceres det inflammatoriske respons. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-8 dage.
 • Absolut biotilgængelighed 76 % (s.c.).
 • Steady state efter 16 uger.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,06 l/kg.
 • Halveringstid 22 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Tralokinumab fremstilles i myelomceller fra mus ved rekombinant DNA-teknologi.
 • pH 5,5.

 

Håndtering 

 • Injektionssprøjterne må ikke omrystes.
 • Injektionssprøjterne skal tages ud af køleskab mindst 30 minutter før brug.
 • Kun til engangsbrug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan om nødvendigt opbevares højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25⁰C). Må ikke genplaceres i køleskab, og evt. resterende injektionssprøjter skal kasseres efter 14 dage.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg
Adtralza
091463
4 stk. (2 x 2)
10.794,50 2.698,63 289,65

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...