Myalepta

A16AA07
 
 

Rekombinant human leptin-analog til behandling af komplikationerne ved leptinmangel.  

 

Anvendelsesområder

Supplement til diæt som substitutionsterapi til behandling af komplikationerne ved leptinmangel hos patienter med lipodystrofi med bekræftet: 

 

 • Kongenit generaliseret lipodystrofi (Berardinelli-Seips syndrom) eller erhvervet generaliseret lipodystrofi (Lawrences syndrom) hos voksne og børn ≥ 2 år.
 • Familiær partiel lipodystrofi eller erhvervet partiel lipodystrofi (Barraquer-Simons syndrom) hos voksne og børn ≥ 12 år, som ikke har kunnet opnå tilstrækkelig metabolisk kontrol med standardbehandling.

 

Behandlingen er en specialistopgaver og bør kun forestås af læger med særligt kendskab til leptinmangel og andre stofskiftesygdomme. 

 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 3 mg, 5,8 mg eller 11,3 mg metreleptin.  

 

Doseringsforslag

Bemærk: Dosis skal ordineres både i milligram (mg) og i milliliter (ml) for at forebygge fejl. Se detaljerede retningslinjer for dosisberegning i produktresumé

 

Voksne 

Legemsvægt ved baseline  

Daglig startdosis
(injektionsvolumen)
 

Dosisjusteringer
(injektionsvolumen)
 

Maksimal daglig dosis  

(injektionsvolumen)  

Patienter ≤ 40 kg 

0,06 mg/kg legemsvægt
(0,012 ml/kg legemsvægt) 

0,02 mg/kg legemsvægt
(0,004 ml/kg legemsvægt) 

0,13 mg/kg legemsvægt
(0,026 ml/kg legemsvægt) 

Mænd og drenge > 40 kg 

2,5 mg
(0,5 ml) 

1,25-2,5 mg
(0,25-0,5 ml) 

10 mg  

(2 ml) 

Kvinder og piger > 40 kg 

5 mg
(1 ml) 

1,25-2,5 mg
(0,25-0,5 ml) 

10 mg  

(2 ml) 

 

Dosisjusteringer 

 • Ud fra klinisk respons kan dosis justeres jf. produktresumé.
 • Ved manglende klinisk respons efter 6 måneders behandling kontrolleres, om der anvendes korrekt administrationsteknik og korrekt dosis, samt om diæt overholdes.

 

Injektion 

 • Indgives subkutant i abdomen, lår eller overarmen.
 • Der bør hver gang anvendes et nyt injektionssted i samme område.
 • Doser > 1 ml opdeles i to lige store doser for at minimere ubehag på injektionsstedet. De to doser gives umiddelbart efter hinanden på forskellige injektionssteder.

 

Bemærk 

 • Tidspunkt og mad:
  • Indgives på samme tidspunkt hver dag. Der kan vælges et vilkårligt tidspunkt på dagen uafhængigt af måltider.
 • Glemt dosis:
  • Indgives umiddelbart, og det sædvanlige doseringsskema genoptages dagen efter.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år.
 • Børn med generaliseret lipodystrofi:
  • Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt hos børn < 2 år.
  • Meget begrænsede data for børn, især < 6 år.
 • Børn med partiel lipodystrofi:
  • Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt hos børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-60 ml/min.

  Metreleptin er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring 

Metreleptin er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosis. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Diabetes 

Der er risiko for hypoglykæmi hos patienter med diabetes, især ved samtidig behandling med insulin eller β-cellestimulerende stoffer. Der kan være behov for store dosisreduktioner på 50 % eller mere af insulinbehov ved baseline i de indledende faser af behandlingen med metreleptin. Når insulinbehovet er stabiliseret, kan der også være behov for at justere dosis af anden diabetesbehandling hos visse patienter for at minimere risikoen for hypoglykæmi. 

 

Pancreatitis
Hvis der udvikles pancreatitis, bør behandlingen med metreleptin fortsætte uden pludselige afbrydelser, som vil kunne forværre tilstanden, især ved øget risiko for pancreatitis, fx anamnese med pancreatitis eller svær hypertriglyceridæmi. Men hvis behandlingen skal seponeres, bør dosis uanset årsagen aftrappes over to uger sammen med fedtfattig diæt samt monitorering af triglyceridniveau. 

 

T-celle lymfom 

Der er set tilfælde af T-cellelymfom, men der er ikke fastlagt en årsagssammenhæng. Fordele og risici skal derfor afvejes omhyggeligt for patienter med erhvervet generaliseret lipodystrofi og/eller med signifikante hæmatologiske abnormiteter. 

 

Immunogenicitet 

Da der er en teoretisk risiko for udvikling af antistoffer mod metreleptin, bør dette tages i betragtning ved vurdering af, om en patient med alvorlige og svære infektioner skal behandles med metreleptin.  

 

Autoimmune sygdomme 

Der er observeret progression/opblussen af autoimmune sygdomme, herunder svær autoimmun hepatitis, men der er ikke fastlagt en årsagssammenhæng. Derfor bør der monitoreres for opblussen af underliggende autoimmun sygdom. Desuden skal fordele og risici ved behandlingen overvejes omhyggeligt for patienter med autoimmune sygdomme. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Udvikling af antistoffer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Menoragi
Hud og subkutane væv Alopeci
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Lipohypertrofi, Utilpashed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet hæmoglobin  (glykosyleret), Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyper- eller hypoglykæmi, Hyperfagi, Hypertriglyceridæmi, Insulinresistens
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pleuraekssudat, Pneumoni Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Myalepta
 • Der er ingen humane interaktionsstudier; men leptin er et cytokin og kan potentielt ændre dannelsen af CYP450. Denne virkning kan have klinisk relevans ved samtidig behandling med CYP450-substrater med smalt terapeutisk indeks, hvor dosis justeres individuelt, fx warfarin eller ciclosporin. Efter initiering eller seponering af metreleptin bør virkningen af disse CYP450-substrater monitoreres. Se også Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig brug af lægemidler til behandling af diabetes, især insulin eller β-cellestimulerende midler, er der risiko for hypoglykæmi. Se Forsigtighedsregler.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er få humane data, men der er i produktresumeet beskrevet kasuistiske meddelelser om fosterdød hos behandlede gravide uden sikker kausal sammenhæng. Prækliniske studier antyder et vist potentiale for uønsket fosterpåvirkning. Kvinder i fertil alder skal anvende sikker kontraception. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Metreleptin efterligner leptins fysiologiske virkninger ved at binde sig til og aktivere human leptinreceptor, som tilhører klasse I-cytokinfamilien af receptorer, der signalerer gennem JAK/STAT-transduktionsvejen.
 • Kun metreleptins metaboliske virkninger er blevet undersøgt. Der forventes ingen virkning på fordelingen af subkutant fedt.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

 • Metreleptin er fremstillet i Escherichia coli-celler vha. rekombinant DNA-teknologi.

 

Håndtering 

 

Tilberedning af injektionsvæske 

 

 • Pulveret i et hætteglas med 3 mg, 5,8 mg eller 11,3 mg tilsættes 0,6 ml, 1,1 ml henholdsvis 2,2 ml sterilt vand svarende til en slutkoncentration på 5 mg/ml.
 • Hætteglasset kan bevæges forsigtigt, men undgå omrystning.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.
 • Kun til engangsbrug straks efter tilberedning.

 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 3 mg 535732
30 stk.
138.341,05 4.611,37
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 5,8 mg 090719
30 stk.
276.665,40 9.222,18
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 11,3 mg 083492
30 stk.
553.313,85 18.443,80

Referencer

 
 

Revisionsdato

18.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...