Tavlesse

B02BX09
 
 

Hæmmer nedbrydningen af trombocytter. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af kronisk immun trombocytopeni (ITP) hos voksne, der er refraktære over for andre behandlinger.

Fostamatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til hæmatologiske sygdomme og deres behandling. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 150 mg fostamatinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 100 mg 2 gange dgl.
 • Dosis kan efter 4 uger øges til maksimalt 150 mg 2 gange dgl. afhængigt af trombocyttal og tolerabilitet.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis:
  • Glemt dosis springes over
  • Næste dosis tages på næste planlagte tidspunkt.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion. 

Ved let eller moderat nedsat leverfunktion bør leverfunktionen overvåges (ASAT/ALAT).  


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Behandlingen bør seponeres efter 12 ugers behandling, hvis trombocyttallet ikke er steget til et tilstrækkeligt niveau til at undgå klinisk relevant blødning. 

Forsigtighedsregler

Forhøjet blodtryk 

Forsigtighed ved eksisterende hypertension pga. de hypertensive virkninger af fostamatinib. Blodtrykket bør overvåges hver 2. uge, indtil det er stabilt, og derefter månedligt. Iværksæt evt. antihypertensiv behandling. Ved fortsat forhøjet blodtryk, trods relevant behandling, bør det overvejes at afbryde, reducere eller seponere behandlingen. 

 

Patienter med genetiske UGT1A1- polymorfier, fx Gilberts syndrom, bør overvåges pga. mulig øget risiko for hyperbilirubinæmi. 

 

Leverfunktionsværdier 

Ved stigning i ALAT eller ASAT > 3 gange den øvre normalgrænse, bør behandlingen afbrydes, reduceres eller seponeres. Samtidig stigning i total bilirubin > 2 gange den øvre normalgrænse bør medføre seponering af behandlingen. 

 

Risiko for neutropeni 

Det absolutte neutrofiltal bør tjekkes en gang om måneden. Eventuel toksicitet bør behandles ved at afbryde, reducere eller seponere behandlingen.  

 

Osteoporose 

Tæt overvågning ved osteoporose, knoglefrakturer eller unge voksne, hvor epifysefusionen endnu ikke har fundet sted pga. mulige virkninger på knogleremodellering eller -dannelse. 

 

Natriumindhold 

1 tablet på 100 mg henholdsvis 150 mg indeholder 1 mmol henholdsvis 1,5 mmol natrium, der svarer til 58,5 mg henholdsvis 88 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Hyppig afføring, Kvalme
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet ALAT/ASAT
Nervesystemet Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje, Luftvejsinfektion Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Erytem Hududslæt, Makuløst udslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Vaskulære sygdomme Hypertensiv krise

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tavlesse

Stærke CYP3A4-induktorer 

Samtidig brug af fostamatinib og stærke CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, medfører et fald i eksponeringen for den aktive metabolit, R406, og dermed reduceret virkning. Samtidig brug af fostamatinib og stærke CYP3A4- induktorer anbefales derfor ikke. 

 • Samtidig brug af rifampicin (600 mg), og fostamatinib (150 mg) medførte et fald i R406's AUC på 75 % og Cmax på 59 %.

 

Stærke CYP3A4-hæmmere 

Samtidig brug af fostamatinib og stærke CYP3A4-hæmmere, fx itraconazol, ketoconazol, claritromycin, lopinavir, ritonavir og diltiazem, øger eksponeringen for R406, og dermed risikoen for bivirkninger. Der bør overvåges for toksicitet relateret til fostamatinib, som kan nødvendiggøre dosisreduktion. Se detaljerede dosisændringer i tilfælde af bivirkninger i SPC (tabel 2). 

 

Samtidig brug af verapamil, en moderat CYP3A4-hæmmer (80 mg tre gange dgl. i 4 dage), med fostamatinib (150 mg) medførte en stigning i AUC for R406 på 39 % og i Cmax på 6 %. 

 

Substrater for CYP3A4 

Den systemiske eksponering for en række lægemidler, der er substrater for CYP3A4, kan øges ved samtidig anvendelse af fostamatinib. 

 • Samtidig anvendelse af simvastatin (40 mg) og fostamatinib (100 mg to gange dgl.) øgede simvastatins AUC og Cmax med hhv. 64 % og 113 %.
 • Samtidig anvendelse af midazolam (7,5 mg) og fostamatinib (100 mg to gange dgl.) øgede midalozams AUC og Cmax med hhv. 23 % og 9 %.
 • Samtidig anvendelse af 0,03 mg ethinylestradiol og fostamatinib (100 mg to gange dgl.) øgede ethinylestradiols AUC og Cmax med hhv. 28 % og 34 %.

 

BCRP- og P-gp-substrater 

Koncentrationen af P-gp-substrater (fx digoxin) og BCRP-substrater (fx rosuvastatin) kan øges ved samtidig anvendelse af fostamatinib.  

 • Samtidig anvendelse af rosuvastatin (20 mg) og fostamatinib (100 mg to gange dgl.) øgede rosuvastatins AUC og Cmax med hhv. 95 % og 88 %. Skift til anden behandling end rosuvastatin bør overvejes.
 • Samtidig anvendelse af digoxin (0,25 mg) og fostamatinib (100 mg to gange dgl.) øgede digoxins AUC og Cmax med hhv. 37 % og 70 %. Klinisk monitorering af digoxin kan være nødvendigt.

 

Warfarin 

Da hæmning af milt-tyrosinkinase (SYK) kan have potentielle virkninger på trombocytaggregationen, bør INR overvåges ved samtidig behandling med warfarin. 

 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, men på baggrund af prækliniske data skønnes det, at fostamatinib rummer et betydeligt teratogent potentiale, og fostamatinib er regulatorisk kontraindiceret under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Fertile kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst én måned efter den sidste dosis. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Tavlesse påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Tavlesse påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Den vigtigste metabolit, R406, er en tyrosinkinasehæmmer med aktivitet mod milt-tyrosinkinase (SYK). R406 hæmmer signaltransduktionen hos B-cellereceptorer og Fc-aktiverende receptorer, hvilket spiller en rolle i antistof-medierede cellulære responser. R406 reducerer den antistof-medierede destruktion af trombocytter. 

Farmakokinetik

 • Prodrug som metaboliseres i tarmsystemet af basisk fosfatase til den aktive metabolit R406.
 • R406 metaboliseres primært ved oxidering (via CYP3A4) og glukuronidering.
 • Biotilgængelighed af R406 ca. 55 %.
 • Tmax af R406 ca. 1,5 time.
 • Fordelingsvolumen af R406 ca. 3,6 l/kg.
 • Plasmahalveringstid for R406 ca. 15 timer.
 • Ca. 20 % udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original beholder for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100 mg, Grifols  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 150 mg, Grifols  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Ingen oplysninger.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 106565
60 stk.
35.485,10 591,42 1.182,84
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 084928
60 stk.
53.219,25 886,99 1.182,65

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
R, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
R, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 14,5 x 7,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

05.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...