Trilafon® Dekanoat

N05AB03
 
 

1. generationsdepotantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Phenthiazinderivat.  

Anvendelsesområder

Depotbehandling af skizofreni og andre psykotiske tilstande. Depotformen anvendes især ved gentagne eksacerbationer og efter indstilling med et korttidsvirkende perphenazin. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 108,2 mg perphenazindecanoat (svarende til 78,3 mg perphenazin). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Psykoser. Individuel dosering i området 54-216 mg (0,5-2 ml) dybt i.m. hver 1.-4. uge. 

 

Bemærk: 

Behandlingen skal normalt opstartes med oral perphanazin, men dette er ikke markedsført i Danmark (kan evt. rekvireres på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen). 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Subkortikal hjerneskade
 • Knoglemarvsdepression
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps
 • Leverskade.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Glaukom
  • Prostatahypertrofi
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Lungesygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Organisk hjernelidelse
  • Fæokromocytom
  • Nedsat krampetærskel.
 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Ved tegn på infektion bør blodtal, leverfunktion og nyrefunktion undersøges regelmæssigt. Seponeres ved tegn på bloddyskrasier, nedsat leverfunktion eller nedsat nyrefunktion.
 • Elektrolytter bør monitoreres periodisk.
 • På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Perphenazin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Træthed.
Ekstrapyramidale gener  (fx akatisi, dystoni, parkinsonisme, tremor)*, Tardive dyskinesier.
Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Hjerneødem.
Anormalitet i cerebrospinalvæskens proteiner.
Kramper.
Katatoni.
Abnorme drømme, Apati, Døsighed, Eufori, Forværring af psykotiske symptomer, Hyperaktivitet, Psykose, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed.
Amenoré, Anorgasme, Galaktoré, Gynækomasti, Mammahypertrofi, Menstruationsforstyrrelser, Ændring af libido.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Akkommodationsbesvær.
Ventrikelretention.
Malignt neuroleptikasyndrom, Svimmelhed.
Hepatotoksicitet  (kolestase).
Anafylaktisk reaktion.
Glucosuri.
Koncentrationsbesvær.
Blæreparalyse, Inkontinens, Urinretention.
Hypertension, Hypotension, Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Eosinofili, Pancytopeni.
Bradykardi, Hjertestop.
Glaukom, Partikelaflejringer i øjet, Sløret syn.
Paralytisk ileus, Parotissvulst.
Angioødem.
Kontaktdermatitis.
Ekg-forandringer.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Muskelsvaghed, Systemisk lupuslignende syndrom.
Astma, Laryngal ødem.
Eksem, Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet, Trombocytopenisk purpura.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pludselig død  (idiosynkrasi eller overfølsomhed førende til kredsløbskol-laps, cerebralt ødem og død).
Ikke kendt hyppighed Torsades de pointes-takykardi***, Ventrikulære arytmier.
Pludselig og uforklarlig død.
Forlænget QT-interval***.
Dyb venetrombose, Lungeemboli.

* Ses især ved højere doser. 

** Er set uden øgning i thyroxin. 

*** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Tardive dyskinesier ses oftest ved langtidsbehandling.
 • Langtidsbehandling kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Midler, der hæmmer CYP2D6 (fx terbinafin, fluoxetin, paroxetin), kan øge plasmakoncentrationen af perphenazin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Perphenazin hæmmer CYP2D6 og kan derfor øge plasmakoncentrationen af midler, der metaboliseres via dette enzym.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Ved samtidig indgift af antihypertensiva ses forstærket antihypertensiv virkning.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Ved kombination med dopaminagonister (bromocriptin) er der set fald i prolaktinniveauet.
 • Risiko for potensering af den antikolinerge effekt ved kombination med atropin, tricykliske antidepressiva eller antihistaminer.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en mindre øget risiko. 

Plasmakoncentrationen bør bestemmes, og dosis bør justeres til den lavest mulige effektive dosis.  

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) er forekommet efter eksponering for antipsykotika. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3834, 3835, 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Perphenazin binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Perphenazin er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. 

Decanoatet har lang virkningstid (2-4 uger) og giver minimal variation i plasmakoncentrationen og kan derfor gives med længere mellemrum og giver færre bivirkninger.  

Efter i.m. injektion indtræder virkningen efter ca. 24 timer. 

Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Depotpræparat. Perphenazindecanoat er en prodrug, der i organismen hydrolyseres til det aktive perphenazin.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Steady state efter 2-3 måneder.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 2-6 nanomol/l (0,8-2,4 mikrogram/l) gældende i hele doseringsintervallet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. til intramuskulær inj. 108,2 mg/ml 534166
10 x 1 ml
1.486,10 148,61 9,61

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...