Libmeldy

A16AB21
 
 

Autolog genterapi til behandling af metakromatisk leukodystrofi (MLD). 

Anvendelsesområder

Behandling af metakromatisk leukodystrofi (MLD), som er kendetegnet ved biallele mutationer i arylsulfatase A (ARSA)-genet med deraf følgende fald i enzymatisk aktivitet af ARSA, hos:  

 • Børn med sen-infantile eller tidlig-juvenile former uden kliniske manifestationer af sygdommen
 • Børn med den tidlig-juvenile form med tidlige kliniske manifestationer af sygdommen, som stadig er i stand til at gå uden støtte og inden debut af kognitiv svækkelse.

Atidarsagene autotemcel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af et team af læger med særligt kendskab til hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) og medfødte stofskiftesygdomme. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, dispersion. 1 ml indeholder 2-10 x106 celler atidarsagene autotemcel. 

Doseringsforslag

Libmeldy fremstilles jf. medfølgende brugsvejledning enten ved høstning af knoglemarv eller mobilisering af perifert blod og aferese samt konditionering inden behandling og præmedicinering, se også produktresumé. 

 

Børn 

 • Mindst 3 x106 CD34+-celler/kg legemsvægt i.v.
 • Højst 30 x106 CD34+-celler/kg legemsvægt i.v.
 • Maksimalt volumen til infusion: < 20 % af patientens estimerede plasmavolumen svarende til, at den indgivne mængde af hjælpestoffet dimethylsulfoxid (DMSO) svarer til < 1 % patientens estimerede plasmavolumen. Se også Forsigtighedsregler.
 • Kun til autolog brug.
 • Infusion:
  • Gives via centralt venekateter med blodtransfusionssæt med 200 mikrometer filter.
  • Højst 5 ml/kg legemsvægt/time i løbet af ca. 30 minutter.
  • Højst 1 pose med det autologe produkt pr. time.
  • Afsluttes ≤ 2 timer efter optøning.

Må kun administreres én gang. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn med sen-juvenil-form af MLD, dvs. med sygdomsdebut typisk efter 7-års-alderen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-60 ml/min.

  Der er ingen undersøgelser ved nedsat nyrefunktion.
  Patienten skal vurderes mht. nedsat nyrefunktion for at sikre, at administration af autolog HSPC-genterapi er hensigtsmæssig. Der kræves ingen dosisjustering.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Der er ingen undersøgelser ved nedsat leverfunktion.
Patienten skal vurderes mht. nedsat leverfunktion for at sikre, at administration af autolog HSPC-genterapi er hensigtsmæssig. Der kræves ingen dosisjustering. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for et eller flere af hjælpestofferne.
 • Tidligere genterapi med hæmatopoietiske stamceller.

Forsigtighedsregler

Generelt 

 • Autologt produkt, der ikke må administreres til andre end donorpatienten.
 • Behandlingen er kun mulig, før MLD går ind i den hurtigt progredierende fase.
 • Patientens egnethed til behandling vurderes ved en komplet neurologisk undersøgelse og en neuropsykologisk undersøgelse.

 

Komplikationer ved centralt venekateter 

 • Omhyggelig monitorering for potentielle infektioner og kateterrelaterede hændelser, herunder tromboser.

 

Hypersensitivitets- og infusionsrelaterede reaktioner 

 • Parenteral indgivelse af hjælpestoffet dimethylsulfoxid (DMSO) kan muligvis forårsage anafylaktiske reaktioner.

Monitorering mht. cytopenier og forsinket engraftment af trombocytter 

 • Monitorering for tegn og symptomer på cytopenier, herunder svær neutropeni og trombocytopeni, i mindst 6 uger efter infusion af det autologe produkt.
 • Hvis cytopeni fortsætter i mere end 6-7 uger, selvom der er behandlet med granulocytmobiliserende lægemidler, gives infusion med ikke-transducerende backup-stamceller.
 • Trombocyttallet monitoreres, indtil der er opnået engraftment af disse celler og genopretning.

 

Metabolisk acidose 

 • Før initiering af behandlingen vurderes risici for udvikling af metabolisk acidose.
 • Syre-base-status monitoreres under konditioneringen, og indtil patienten ikke længere er under metabolisk stress.

 

Monitorering af thyroidea 

 • Funktion og struktur af thyroidea monitoreres kort efter behandlingen og derefter ved behov, da thyroidea-sygdommen kan blive maskeret af kritisk sygdom.

 

Anti-ARSA-antistoffer 

 • Anti-ARSA-antistoffer (AAA) er observeret. Derfor monitoreres for AAA før behandlingsstart, 1-2 måneder efter geneterapi samt derefter 6 mdr., 1 år, 3 år, 5 år, 7 år, 9 år, 12 år og 15 år efter behandling.

Interferens med HIV-test 

 • Efter behandling vil der sandsynligvis opnås falsk positiv PCR-test for HIV, og behandlede patienter bør derfor screenes for HIV med en anden type test.

Blodprodukter 

 • Der må kun gives bestrålede blodprodukter de første 3 måneder efter infusion af det autologe produkt.

Natriumindhold 

 • 1 dosis indeholder 1,5 - 24,3 mmol natrium, der svarer til 0,09 - 1,42 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Opkastning
Lever og galdeveje Hepatomegali, Venookklusiv leversygdom
Undersøgelser Positiv antistoftest (anti-ARSA-antistoffer)
Metabolisme og ernæring Acidose
Det reproduktive system og mammae Ovariesvigt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Ascites, Gastro-intestinal blødning Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme CMV-infektion  (viræmi), Infektioner  (med stafylokokker), Svampeinfektioner  (positiv Aspergillus-test), Virale infektioner
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet ALAT/ASAT
Metabolisme og ernæring Overhydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Rygsmerter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Oliguri, Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Epistaxis, Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Libmeldy
 • Antiretrovirale lægemidler må ikke tages fra mindst én måned inden mobilisering og/eller knoglemarvshøst indtil mindst 7 dage efter infusion af det autologe produkt.
 • Vaccination med levende virusvacciner er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke:
  • I de sidste 6 uger før initiering af myeloablativ konditionering
  • Efter behandling i perioden frem til hæmatologisk genopretning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • De genmodificerede celler kan producere og udskille det funktionelle ARSA-enzym, som kan optages i de omgivende celler, og som derefter bruges til at nedbryde og forhindre ophobning af skadelige sulfatider i lysosomerne.
 • Der ses en vedvarende multilineær engraftment af genkorrigerede celler, der er nødvendig for at understøtte den langsigtede produktion af ARSA og den deraf følgende langvarige kliniske fordel. Efter vellykket og stabil engraftment i patienten forventes virkningerne af produktet at være permanente.

Farmakokinetik

Biodistribution til hæmatopoietisk væv og sygdommens målorganer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

 • Atidarsagene autotemcel er en genterapi, der indeholder en autolog CD34+-celleberiget population indeholdende hæmatopoietiske stam- og progenitorceller (HSPC) transduceret ex vivo ved hjælp af lentiviral vektor, der koder for det humane arylsulfatase A (ARSA)-gen.
 • Præparatet består af en eller flere infusionsposer, der indeholder en dispersion af 2-10 x106 celler/ml suspenderet i en kryopræserveret opløsning. Hver infusionspose indeholder 10-20 ml infusionsvæske.
 • Det totale antal celler og koncentrationen af CD34+-celler varierer blandt de enkelte patient-batcher. Derfor findes alle kvantitative oplysninger i et medfølgende batchinformationsark, som indeholder information om styrke (koncentration af de samlede levedygtige celler), dispersionsvolumen og samlet antal CD34+-celler pr. pose samt leveret dosis af lægemidlet. Dette batchinformationsark er inkluderet i den kryobeholder, der bruges til at transportere præparatet.

 

Håndtering  

 • Detaljeret information i medfølgende brugsvejledning og/eller i produktresumé samt medfølgende batchinformationsark følges omhyggeligt mht.:
  • Definition af dosis, der skal administreres
  • Forberedelse af infusion.
  • Kontrol inden optøning.
  • Optøning.
  • Administration.
  • Forholdsregler ved bortskaffelse.
  • Utilsigtet eksponering.

 

Holdbarhed 

Infusionsposer opbevares frosne i de originale metalkassetter I dampfasen af flydende nitrogen (< -130° C).  

 • Efter optøning:
  • Kan opbevares højst 2 timer ved stuetemperatur (20-25° C).
  • Må ikke fryses igen.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) Infusionsvæske, dispersion autologe CD34+celler 454345
1 dosis
Se pris på medicinpriser.dk

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

11.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...