Zypadhera®

N05AH03
 
 

2. generationsdepotantipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzodiazepinderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af skizofreni

Dispenseringsform

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til 210 mg, 300 mg eller 405 mg olanzapin. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. Gives som dyb i.m. gluteal injektion. 

 

Voksne. Efter stabilisering på oralt olanzapin kan skiftes til depotbehandling med olanzapin (som olanzapinpamoatmonohydrat) efter følgende skema: 

 

Oral dosis af  

olanzapin  

Initial dosis af olanzapin som olanzapinpamoatmonohydrat  

Vedligeholdelsesdosis af olanzapin som olanzapinpamoatmonohydrat efter 2 måneder  

10 mg pr. dag 

210 mg hver 2. uge eller 405 mg hver 4. uge 

150 mg hver 2. uge eller 300 mg hver 4. uge 

15 mg pr. dag 

300 mg hver 2. uge 

210 mg hver 2. uge eller 405 mg hver 4. uge 

20 mg pr. dag 

300 mg hver 2. uge 

300 mg hver 2. uge 


Bemærk: 

 • Unge under 18 år: behandling frarådes pga. manglende erfaring.
 • Ældre 65-75 år: Begrænset erfaring. Lavere initialdosis kan overvejes.
 • Ældre over 75 år: Behandling frarådes pga. manglende erfaring.

Kontraindikationer

Risiko for snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • Pga. risiko for postinjektionssyndrom (se bivirkninger) bør patienten observeres for tegn på overdosering i mindst 3 timer efter hver injektion. Det skal sikres, at patienten ikke udviser tegn på postinjektionssyndrom, før behandlingsstedet forlades. Den resterende del af dagen skal patienten være opmærksom på overdoseringstegn og bør ikke køre bil eller betjene maskiner. Et patientkort med en beskrivelse af postinjektionssyndrom udleveres til alle patienter.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum (2867).
 • Pga. risiko for vægtøgning bør BMI og taljeomfang måles og følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Forsigtighed ved tidligere krampeanfald eller nedsat krampetærskel, nedsat leverfunktion og ved lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Olanzapin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se desuden Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen

Referencer: 2867

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Undersøgelser Vægtøgning
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Antikolinerge symptomer  (herunder obstipation og mundtørhed) * Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet serum-urat, Glucosuri Forhøjede levertransaminaser*, Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Parkinsonisme, Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Meteorisme, Øget spytsekretion
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Diabetes**, Forværring af diabetes**
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper***
Nervesystemet Dystoni  (herunder okulogyration), Hukommelsesbesvær, Tardive dyskinesier Restless legs syndrome
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Stammen
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Gynækomasti, Vandladningsbesvær Galaktoré, Mammahypertrofi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Tromboemboli  (herunder lungeemboli og dyb venetrombose)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser, Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Absces  (på indstiksstedet)
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

* Oftest forbigående. 

** Ketoacidose, koma og død er forekommet. 

*** De fleste tilfælde er set ved kramper i anamnesen eller andre risikofaktorer for kramper. 

 

 • For en del bivirkninger har det ikke været muligt at bestemme hyppigheden. Det gælder bl.a.: Rhabdomyolyse, pancreatitis, hepatitis, diabetes eller forværring af diabetes, hypotermi, allergiske reaktioner, kramper, dystoni, priapisme, pludselig død.
 • Der er forekommet postinjektionssyndrom med symptomer som ved overdosering - i de fleste tilfælde bl.a. bestående af sedation og/eller delirium. I alle tilfælde sås fuldstændig bedring inden for 24-72 timer. Syndromet ses i sjældne tilfælde (< 0,1 % per injektion) inden for 1 time efter injektionen og i meget sjældne tilfælde (< 0,01 % pr. injektion) efter 1-3 timer.
 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika, herunder olanzapin.

Interaktioner

 • Carbamazepin og rygning kan øge metaboliseringen af olanzapin gennem induktion af CYP1A2. Fluvoxamin øger plasmakoncentrationen af olanzapin via hæmning af CYP1A2.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se desuden Antiarytmika.
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede graviditeter, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2869, 3228, 3231, 3837

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Olanzapin binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Olanzapin er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Efter i.m. injektion frigives olanzapin kontinuerligt i over 4 uger og er faldende efter 8-12 uger.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opslæmning ca. 5,6. 

  

Håndtering 

Tilberedning af depotinjektionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Omrystes omhyggeligt før injektion.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig depotinjektionsvæske er kemisk stabil i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Vedligeholdelsesbehandling, hvor oral behandling ikke kan gennemføres, og hvor billigere antipsykotisk 2. generations depotinjektionsvæske har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til billigere antipsykotisk depotinjektionsvæske.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 210 mg 027976
1 sæt
2.486,05 2.486,05 118,38
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 210 mg 177963
1 sæt (2care4)
2.479,75 2.479,75 118,08
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 210 mg 455041
1 sæt (Abacus)
2.482,45 2.482,45 118,21
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 210 mg 592563
1 sæt (Paranova)
2.481,10 2.481,10 118,15
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 300 mg 027988
1 sæt
3.544,30 3.544,30 118,14
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 300 mg 401797
1 sæt (2care4)
2.412,45 2.412,45 80,42
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 300 mg 427396
1 sæt (Abacus)
2.694,15 2.694,15 89,81
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 300 mg 445331
1 sæt (Orifarm)
2.452,00 2.452,00 81,73
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 300 mg 498129
1 sæt (Paranova)
Udgået 26-12-2022
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 405 mg 027999
1 sæt
4.618,65 4.618,65 114,04
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 405 mg 182036
1 sæt (2care4)
3.136,35 3.136,35 77,44
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 405 mg 451438
1 sæt (Paranova)
3.145,75 3.145,75 77,67
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 405 mg 489417
1 sæt (Medartuum)
3.132,35 3.132,35 77,34
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 405 mg 512101
1 sæt (Abacus)
3.112,25 3.112,25 76,85
(NBS) (Psykiatri) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 405 mg 540478
1 sæt (Orifarm)
3.733,65 3.733,65 92,19

Referencer

3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 22. februar 2022)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)


3231. Brunner E, Falk DM, Jones M et al. Olanzapine in pregnancy and breastfeeding: a review of data from global safety surveillance. BMC Pharmacol Toxicol. 2013; 1;14:38, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902726 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...