Diagnostik (Type I-allergi)

V04CL

Revideret: 25.08.2021

Allergenerne benyttes i forbindelse med diagnostik og rådgivning ved mistænkt IgE-medieret allergi, specielt over for luftvejsallergener eller insektgift, ikke mindst når sanering (miljøændringer) eller allergen immunterapi overvejes. 

Hudtest

Hudtesten er meget pålidelig ved allergidiagnostik, specielt ved luftvejssymptomer som astma og høfeber, men undersøgelsen kan aldrig alene danne basis for diagnosen. Den skal sammenholdes med sygehistorien, og såfremt der er den mindste tvivl, må der suppleres med andre analyser som fx måling af allergenspecifikt IgE i plasma, histaminfrigørelse fra blodets basofile granulocytter etc. Af og til må den endelige diagnose søges bekræftet ved provokation med allergen i relevant organ. 

 

Ved hudtest undersøges, om der er mastceller i huden, som ved kontakt med ekstraktet er i stand til at degranulere med frigørelse af bl.a. histamin. Denne degranulering kan være et udtryk for en specifik IgE-sensibilisering og kan afspejle en IgE-medieret reaktion i et andet organ. En positiv reaktion i huden kan også ses hos raske (latent allergi). Positive reaktioner kan endvidere udløses alene ved nåleprik (uden allergen) hos patienter med urticariel dermografisme. Dette fænomen ses ikke helt sjældent ved atopisk dermatitis.
Endelig kan dårligt oprensede ekstrakter medføre en degranulering af mastcellerne på grund af irritanter eller aktivering af komplementproteiner. 


Luftvejsallergi skyldes oftest pollen fra græs, birk, el, hassel og bynke, husstøvmider og disses efterladenskaber samt hår og skæl fra hund og kat. Endvidere kan visse skimmelsvampe spille en rolle. Der findes et stort antal fælles allergene komponenter, specielt inden for græsarterne, men også blandt træer og i mindre grad inden for gruppen af dyreepiteler. Det betyder, at man ved at benytte en testserie på 8-10 luftvejsallergener til screening kan dække en meget stor del af det allergene spektrum. 


Hudtesten (og måling af allergenspecifikt IgE) har en mere begrænset plads ved diagnosticering af fødevareallergi, dels fordi allergenaktiviteten i ekstrakterne kan være betydeligt lavere end i friske råvarer, dels fordi de kun indeholder native (ikke tilberedte eller enzymatisk påvirkede) emner, og endelig, fordi fødevarereaktioner kan optræde, uden at IgE er involveret. Eliminationsdiæt og kontrollerede provokationer kan være et nødvendigt supplement til anamnesen. Såkaldt prik-prik-test, hvor der først prikkes i fødeemnet og derefter i huden, giver for de fleste fødevarer mere sikre resultater end anvendelse af kommercielt tilgængelige ekstrakter. 

Provokationstest

Provokation, hvor patienten udsættes for allergen under kontrollerede omstændigheder, kan være relevant, hvis en sikker diagnose ikke kan stilles vha. hudtest og måling af allergenspecifikt IgE. Det kan være tilfældet, hvis disse metoder ikke er tilgængelige eller tilstrækkeligt følsomme/standardiserede, som det er tilfældet fx ved lægemiddel- og fødevareallergi. Ved provokation er det også muligt at graduere den kliniske følsomhed for et allergen. Det kan være nyttigt, når en behandlingseffekt skal vurderes eller krav til diæt skal fastlægges. 

Behandlingsvejledning

Hudtest

Hudtest udføres hurtigst og mindst traumatisk som priktest. Intrakutantest kan også anvendes, specielt ved ekstrakter med lavt allergenindhold, hvor en mere sensitiv metode ønskes, eller hvis man vil undersøge for både allergiske straks- og senreaktioner. 


Der bør altid medtages en positiv reference i form af histamindihydrochlorid til vurdering af den generelle reaktivitet og specielt til kontrol af, at patienten ikke har indtaget antihistaminer eller lignende, der kunne gøre reaktionerne på allergenekstrakterne falsk negative. Allergenreaktionerne kan relateres til størrelsen af den positive reference. Der benyttes her en histaminkoncentration på 10 mg/ml. En allergenreaktion anses generelt for positiv, hvis paplen er ≥ 3 mm i diameter. Der vil sædvanligvis også være rødme i omfanget. Der bør medtages en hudtest med den anvendte diluent som negativ kontrol for at udelukke irritative reaktioner (urticariel dermografisme). 

 

Inden hudtest må patienten ikke have indtaget stoffer med antihistaminvirkning. Oftest anbefales 4 dages antihistaminpause, selv om virkningen af de fleste præparater er kortere. Systemisk steroid svarende til 30 mg prednisolon/dag i en uge eller langtidsbehandling med 10 mg/dag påvirker ikke hudreaktionen, men steroidpræparater må undgås på de benyttede hudområder i 2-3 uger før testen.  

 • Priktest
  En dråbe af ekstraktet anbringes på underarmens volarside eller på ryggen mellem skulderbladene. Glycerolholdige ekstrakter får dråben til at flyde mindre ud. Specielle lancetter med 1 mm spids benyttes ofte. De stikkes vinkelret på huden gennem ekstraktdråben ind i huden og giver testen en god reproducerbarhed. Nummereret tape med angivelse af, hvor dråberne er sat, kan med fordel anvendes. Ved en evt. positiv reaktion fremkommer en urticariapapel, der aflæses, når den er størst, dvs. efter 10-15 min. Omridset af reaktionen kan aftegnes på huden og med tape overføres til registreringsark.
 • Intrakutantest
  Udføres med Mantoux-kanyle og -sprøjte. Som positiv reference kan anvendes histamindihydrochlorid 0,1 mg/ml. Glycerolholdige ekstrakter eller præparater med depotvirkning til allergen immunterapi kan ikke benyttes. Et volumen på 0,02 ml indsprøjtes intrakutant, så der fremkommer en velafgrænset papel på 3 mm i diameter. Reaktionen er her maksimal efter 10-20 min. På grund af det større volumen og den dybere placering af allergenerne er testen ca. 1.000 gange mere følsom end priktesten. Herved øges risikoen for falsk positive reaktioner og for systemiske allergireaktioner imidlertid også.

Provokationstest

Provokation med allergenpræparater kan foretages conjunctivalt, nasalt og bronkialt. Der benyttes udelukkende vandige præparater uden depotvirkning, og startdosis er sædvanligvis lav. Dosis øges med passende intervaller, til der udløses symptomer, eller højeste dosis nås.
Allergenprovokation er en specialistopgave, hvor udstyr til og erfaring i behandling af allergireaktioner skal være til stede. 

Præparatvalg

 • Ved priktest benyttes Soluprick®, hvor koncentrationerne er valgt, så sensibiliserede individer kan identificeres. I specielle situationer, hvor andre koncentrationer ønskes, kan Aquagen® og Pharmalgen® anvendes. Specielt for fødevarer gælder, at prik-priktest ofte giver mere valide resultater end testekstrakter.
 • Til intrakutantest kan kun anvendes Aquagen® eller Pharmalgen®.
 • Til provokation anvendes kun Aquagen®.
 • Alutard® SQ er udelukkende til behandlingsformål. Patienter, der får subkutane granulomer i huden af det tilsatte aluminiumhydroxid i Alutard®, kan evt. skifte til Aquagen® (specialistopgave, obs dosisreduktion).

 

Tabel 1. Anvendelse af de forskellige formuleringer 

 

Anvendelse  

 

Priktest  

 

Intrakutantest  

 

Provokation  

 

Behandling  

Alutard® 

X* 

Aquagen® 

(X) 

(X) 

Pharmalgen® 

(X) 

(X) 

X* 

Soluprick® 

* Initialsæt og præparat til vedligeholdelsesbehandling 

 

Tabel 2. ALK sortiment 

 

 

Soluprick®  

Aquagen®
SQ
 

Alutard®  

SQ  

Sublingual  

tablet  

Græspollen 

ALK 225 Engrottehale 

X - SQ 

 

Grazax® 

Urtepollen 

ALK 312 Grå bynke 

X - SQ 

 

 

 

Træpollen 

ALK 108 Vortebirk 

X - SQ 

Itulazax® 

Dyrehår 

ALK 553 Hundehår 

X - SQ 

 

 

ALK 555 Kattehår 

X - SQ 

 

X  

 

Insektgift 

ALK 801 Bigift 

X - SQ 

 

ALK 802 Hvepsegift 

X - SQ 

 

Husstøvmide 

ALK 503 Dermatophagoides pteronyssinus 

X - SQ 

 

Acarizax 

ALK 504 Dermatophagoides farinae 

X - SQ 

 

 

Acarizax 

Skimmelsvamp 

 

 

ALK 402 Alternaria alternata 

 

 

 

ALK 405 Aspergillus fumigatus 

 

 

 

ALK 417 Cladosporium herbarum 

 

 

 

Fødevarer 

ALK 779 Hvedemel 

 

 

 

ALK 701 Hønseæg 

 

 

 

ALK 762 Jordnød 

 

 

 

ALK 713 Komælk Rå 

 

 

 

ALK 729 Krabbe 

 

 

 

ALK 731 Reje 

 

 

 

ALK 725 Sild 

 

 

 

ALK 778 Sojabønne 

 

 

 

ALK 726 Torsk 

 

 

 

Hjælpepræparater 

 

 

ALK Soluprick® Positiv kontrol 

 

 

 

ALK Soluprick® Negativ kontrol 

 

 

 

Alk-diluent 

 

 

 

 

 

Bivirkninger

En positiv hudtestreaktion giver lokal kløe og rødme. Afhængigt af reaktionens størrelse svinder symptomerne oftest inden for få timer efter priktest, men kan holde sig længere efter intrakutantest. Specielt efter disse prøver ses af og til senreaktioner med infiltration, kløe og rødme af få døgns varighed.  

Anafylaktiske reaktioner kan optræde efter intrakutantest, om end yderst sjældent. Der foreligger også oplysninger om allergiske almenreaktioner efter priktest med kommercielt tilgængelige produkter, primært med insektgiftpræparater. Anafylaksiberedskab med adrenalin bør altid haves umiddelbart tilgængeligt ved hudtest. 

Graviditet

 • Priktest med SQ-standardiserede allergenekstrakter kan gennemføres, men bør ligesom med andre allergener sædvanligvis udskydes til efter graviditeten, medmindre resultatet er af betydning for kvindens helbred.
 • Intrakutantest og provokationstest bør ikke anvendes under graviditet pga. risiko for anafylaksi.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Allergener ALK 108 Betula verrucosa - (Vortebirk)
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 108 Betula verrucosa - (Vortebirk)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 108 Betula verrucosa - (Vortebirk)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 5 ml  
Allergener ALK 108 Betula verrucosa - (Vortebirk)
ALK
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  450.000 sq-u/htgl 1 htgl. + 1 htgl. alk diluent  Aquagen SQ
Allergener ALK 108 Betula verrucosa - (Vortebirk)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 225 Phleum pratense - (Engrottehale, timoté)
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 225 Phleum pratense - (Engrottehale, timoté)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 225 Phleum pratense - (Engrottehale, timoté)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 312 Artemisia vulgaris - (Grå bynke)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 402 Alternaria alternata
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 2 ml  
Allergener ALK 405 Aspergillus fumigatus
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 2 ml  
Allergener ALK 417 Cladosporium herbarum
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 2 ml  
Allergener ALK 503 Dermatophagoides pteronyssinus - (Husstøvmide)
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 503 Dermatophagoides pteronyssinus - (Husstøvmide)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 503 Dermatophagoides pteronyssinus - (Husstøvmide)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 504 Dermatophagoides farinae - (Husstøvmide)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 553 Hundehår
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 553 Hundehår
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 553 Hundehår
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 555 Kattehår
ALK
injektionsvæske  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 555 Kattehår
ALK
injektionsvæske  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 555 Kattehår
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 701 Hønseæg
ALK
opløsning til priktest  1:100 W/V 1 htgl. a 2 ml  
Allergener ALK 713 Komælk Rå
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 1 htgl. a 2 ml  
Allergener ALK 725 Sild
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 2 ml  
Allergener ALK 726 Torsk
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 2 ml  
Allergener ALK 729 Krabbe
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 2 ml  
Allergener ALK 731 Reje
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 2 ml  
Allergener ALK 762 Jordnød
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 1 htgl. a 2 ml  
Allergener ALK 778 Sojabønne
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 1 htgl. a 2 ml  
Allergener ALK 779 Hvedemel
ALK
opløsning til priktest  1:20 W/V 1 htgl. a 2 ml  
Allergener ALK 801 Bigift
ALK
injektionsvæske, susp.  Initialsæt 4 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 801 Bigift
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 801 Bigift
ALK
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  450.000 sq-u/htgl 1 htgl. + 1 htgl. alk diluent  Aquagen SQ
Allergener ALK 801 Bigift
ALK
opløsning til priktest  (10+100+300) mikrog. 3 x 2 ml  Soluprick SQ
Allergener ALK 802 Hvepsegift
ALK
injektionsvæske, susp.  Initialsæt 4 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 802 Hvepsegift
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ
Allergener ALK 802 Hvepsegift
ALK
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  450.000 sq-u/htgl 1 htgl. + 1 htgl. alk diluent  Aquagen SQ
Allergener ALK 802 Hvepsegift
ALK
opløsning til priktest  (10+100+300) mikrog. 3 x 2 ml  Soluprick SQ
Vand (sterilt) ALK Soluprick® Negativ kontrol
ALK
opløsning til priktest   2 ml  
Histamin ALK Soluprick® Positiv kontrol
ALK
opløsning til priktest  10 mg/ml 2 ml  
Albumin (humant) Alk-diluent
ALK
solvens  0,3 mg/ml 1 htgl.a 5 ml  
Albumin (humant) Alk-diluent
ALK
solvens  0,3 mg/ml 10 htgl.a 5 ml  

Referencer

203. Dreborg S, Frew A. Position paper: Allergen standardization and skin tests. The European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy. 1993; 48 (suppl 14):49-54, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8342740 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...