Fintepla

N03AX26
 
 

Antiepileptikum. 

Anvendelsesområder

Behandling af krampeanfald forbundet med Dravets syndrom og Lennox-Gastautsyndrom hos patienter over 2 år - gives som tillægsterapi til andre antiepileptiske lægemidler. 

Bemærk: Der foreligger vurdering fra Medicinrådet vedr. fenfluramin, se: Anbefalinger og vejledninger.  

 

Fenfluramin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af epilepsi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 2,2 mg fenfluramin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 

Dravets syndrom 

Tabel 1: Dosisanbefalinger (Vi anfører /kg legemsvægt - det gælder alle steder i denne doseringstabel) 

 

UDEN stiripentol  

MED stiripentol  

Startdosis - første uge 

0,1 mg/kg 2 gange dgl.  

Dag 7 - anden uge* 

0,2 mg/kg 2 gange dgl.  

Vedligeholdelsesdosis 

0,2 mg/kg 2 gange dgl. 

Dag 14 - Yderligere titrering efter behov* 

0,35 mg/kg 2 gange dgl. 

Ikke relevant 

Maksimal anbefalet dosis  

26 mg 

(13 mg 2 gange dgl.) 

17 mg 

(8,6 mg 2 gange dgl.)  

* Hos patienter, der tåler fenfluramin og har behov for en yderligere reduktion af krampeanfald.  

Hos patienter, der har behov for hurtigere titrering, kan dosen øges hver 4. dag. Ved dosering på 0,7 mg/kg/dag rammes maks. dosis dog allerede ved en vægt på 37 kg. 

 

Lennox-Gastaut syndrom 

Tabel 2: Dosisanbefalinger (Vi anfører /kg legemsvægt - det gælder alle steder i denne doseringstabel) 

Startdosis - første uge 

0,1 mg/kg 2 gange dgl.  

Dag 7 - anden uge** 

0,2 mg/kg 2 gange dgl.  

 

Dag 14 - vedligeholdelsesdosis** 

0,35 mg/kg 2 gange dgl. 

Maksimal anbefalet dosis 

26 mg 

(13 mg 2 gange dgl.) 

**Dosis bør øges i henhold til tolerance til den anbefalede vedligeholdelsesdosis (dvs. dag 14). 

 

For valg af sprøjte, se produktresumé

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. ældre og børn < 2 år. Begrænset erfaring hos voksne.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kan anvendes sammen med de fleste enterale ernæringssonder.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Der foreligger ingen kliniske data for patienter med nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Generelt anbefales ingen dosisjustering, når fenfluramin administreres uden samtidig stiripentol til patienter med let og moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A og B).
Hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C), som ikke får stiripentol samtidig, er den maksimale dosis 0,2 mg/kg to gange dagligt, og den samlede maksimale daglige dosis er 17 mg.
Der er begrænset klinisk data om brugen af fenfluramin med stiripentol hos patienter med let nedsat leverfunktion og ingen data fra patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion. Fenfluramin anbefales derfor ikke til patienter med moderat og svært nedsat leverfunktion behandlet med stiripentol.
En langsommere titrering kan overvejes hos patienter med let nedsat leverfunktion, og dosisreduktion hvis der rapporteres bivirkninger.  


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved ophør af behandlingen bør dosis nedsættes gradvist. 

Kontraindikationer

 • Aorta- eller mitralklapsygdom.
 • Pulmonal arteriel hypertension.
 • Må ikke administreres inden for 14 dage efter administration af MAO-hæmmere pga. øget risiko for serotoninsyndrom.

Forsigtighedsregler

 • Før påbegyndelse af behandling skal der udføres ekkokardiografi (ekko) for at bestemme baseline-værdien og udelukke eventuel eksisterende klapsygdom eller pulmonal hypertension.
 • Monitorering af ekkokardiografi bør ske hver 6. måned i de første 2 år og derefter en gang om året.
 • Ved tegn på patologiske klapforandringer, bør opfølgende ekkokardiografi udføres oftere for at monitorere anomalien, og fordele og ulemper ved fortsat behandling skal vurderes.
 • Ved tegn på pulmonal arteriel hypertension bør et nyt ekkokardiografi udføres inden for 3 måneder. Ved "mellemstor sandsynlighed" for pulmonal arteriel hypertension (ifølge 2015-retningslinjerne fra det Europæiske kardiologiske selskab (ESC) og det Europæiske respiratoriske selskab (ERS)), bør fordele og risici ved fortsat anvendelse af fenfluramin vurderes.
 • Patientens vægt bør monitoreres.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Feber, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje Infektion i øvre luftveje
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Undersøgelser Ekg-forandringer  (meget let klapinsufficiens) Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Status epilepticus, Tremor
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjertepåvirkning
Øre og labyrint Øreinfektion
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Mave-tarm-kanalen Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Humørforstyrrelser Irritabilitet, Søvnløshed

Dette lægemiddel indeholder glucose, der kan være skadeligt for tænderne. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fintepla
 • Risiko for serotoninsyndrom ved behandling med fenfluramin, især ved samtidig anvendelse af andre serotonerge stoffer (herunder SSRI'er, SNRI'er, tricykliske antidepressiva og triptaner), der hæmmer metabolismen af serotonin samt ved brug af MAO-hæmmere, og antipsykotika, der kan påvirke de serotonerge neurotransmittersystemer. Samtidig brug af MAO-hæmmer er kontraindiceret i 14 dage, før behandling med fenfluramin opstartes.
 • Samtidig administration af stærke CYP1A2- eller CYP2B6-inducere kan reducere plasmakoncentrationen af fenfluramin, og dosisøgning kan blive nødvendig. Den maksimale daglige dosis bør dog ikke overskrides. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • In vitro-studier viser, at fenfluramin kan hæmme CYP2D6. Samtidig administration af fenfluramin og CYP2D6-substrater kan øge plasmakoncentrationen af disse.
 • In vitro-studier viser, at fenfluramin kan inducere CYP2B6 og intestinalt CYP3A4. Samtidig administration af fenfluramin og CYP2B6- eller CYP3A4-substrater kan reducere plasmakoncentrationen af disse.
 • Andre stoffer, der undertrykker centralnervesystemet, herunder alkohol, kan forstærke fenfluramins søvndyssende effekt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (30 dages karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Fintepla påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Fintepla påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Fenfluramin er et serotoninfrigivende stof, som stimulerer flere 5-HT-receptor-undertyper gennem frigivelse af serotonin.
 • Fenfluramin kan reducere krampeanfald ved at virke som en agonist på specifikke serotoninreceptorer i hjernen, herunder 5-HT1D-, 5-HT2A- og 5-HT2C-receptorerne og på sigma-1-receptoren.
 • Den præcise virkningsmekanisme ved Dravets syndrom kendes ikke.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 75-83 %.
 • Maksimal plasmakoncentration ca. 3 timer efter en oral enkeltdosis.
 • Over 75 % af fenfluramin metaboliseres til norfenfluramin primært af CYP1A2, CYP2B6 og CYP2D6. Norfenfluramin deamineres derefter og oxideres til inaktive metabolitter, der udskilles gennem nyrerne.
 • Halveringstiderne for fenfluramin og norfenfluramin er hhv. ca. 4 dage og 5 dage.
 • Fordelingsvolumen er 11,9 l/kg for fenfluramin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Påsætning af flaskeadapter og rengøring af sprøjten udføres jf. beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryser.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) oral opløsning 2,2 mg/ml
Fintepla
507586
60 ml
Udgået 24-07-2023
(BEGR) oral opløsning 2,2 mg/ml
Fintepla
419591
120 ml
19.860,25 165,50 601,83
(BEGR) oral opløsning 2,2 mg/ml
Fintepla
042540
360 ml
59.296,15 164,71 598,95
 
 

Revisionsdato

01.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...