Padcev

L01FX13
 
 

Monoklonalt antineoplastisk antistof.  

Anvendelsesområder

Monoterapi til behandling af voksne med lokalt fremskreden eller metastatisk urotelial cancer, der tidligere har modtaget en platinbaseret kemoterapi og en hæmmer mod programmeret celledød receptor-1 eller programmeret celledød ligand 1. 

 

Enoftumab vedotin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 20 mg eller 30 mg enoftumab vedotin. 

Doseringsforslag

Voksne. 1,25 mg/kg legemsvægt (dog højst 125 mg) som i.v. infusion over 30 minutter på dag 1, 8 og 15 i en 28-dages cyklus. 

 

Dosisjustering 

 • Ved bivirkninger kan dosis nedsættes, jf. tabel 1 i produktresumé.

Nedsat leverfunktion

Begrænset erfaring ved moderat leverinsufficiens og ingen erfaring ved svær leverinsufficiens. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Monitorering 

 • Hudreaktioner: Pga. risikoen for alvorlige hudreaktioner som Stevens-Johnsons-syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, bør patienten monitoreres for tegn på hudreaktioner. Svære hudreaktioner er hovedsageligt forekommet i første behandlingscyklus, men monitorering anbefales gennem hele behandlingen.
 • Hyperglykæmi: Tilfælde med hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose er forekommet og P-glucose bør derfor monitoreres inden behandlingsstart og periodisk under behandlingen.
 • Perifer neuropati: Der er forekommet hovedsagelig perifer sensorisk neuropati. Der skal monitoreres for symptomer på ny eller forværret perifer neuropati.
 • Øjenlidelser: Monitorering for øjenlidelser anbefales. Forebyggende behandling med øjendråber mod tørre øjne kan overvejes.
 • Pneumonitis: letale tilfælde er forekommet. Monitorering for hypoksi, hoste, dyspnø eller interstitielle infiltrater anbefales.

 

Ved svære hudreaktioner 

Ved mistanke om Stevens-Johnsons-syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse afbrydes behandlingen og ved bekræftet mistanke seponeres behandlingen permanent eller midlertidigt afhængigt af sværhedsgraden, jf. tabel 1 i produktresumé. 

 

Ved hyperglykæmi 

Behandlingen afbrydes ved P-glucose > 13,9 mmol/L og må først genoptages, når værdien er 13,9 mmol/L eller under.  

 

Ved perifer neuropati 

Behandlingen seponeres ved perifer neuropati grad 3 eller højere. Afbrydelse af behandlingen og evt. efterfølgende dosisreduktion ved perifer neuropati grad 2, jf. tabel 1 i produktresumé. 

 

Ved øjenlidelser 

Behandling med øjendråber mod tørre øjne. Henvisning til øjenlæge ved vedblivende øjensymptomer eller forværring.  

 

Ved pneumonitis 

Behandlingen afbrydes ved pneumonitis grad 2 og dosisreduktion overvejes. Ved pneumonitis grad ≥ 3 seponeres behandling permanent. 

 

Risiko for ekstravasation 

Hud- og blødvævsskader er forekommet. Ved ekstravasation stoppes administrationen, og der monitoreres for bivirkninger. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Neuropati  (perifer sensorisk)
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt, Tør hud
Almindelige (1-10 %)
Øjne Konjunktivale gener
Mave-tarm-kanalen Stomatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ekstravasation  (ved infusionsstedet)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati  (sensomotorisk)
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Eksem, Erytem, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Papuløst hududslæt Blærer, Hudafskalning, Makuløst udslæt, Vesikler  (som udslet)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brændende fornemmelse  (i huden)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Neurotoksicitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelatrofi
Nervesystemet Demyelisering, Dysæstesi, Neuralgi, Peroneusparese
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid, Dermatitis  (allergisk, kontakt), Eksfoliativ dermatitis  (generaliseret), Erythema multiforme Hudirritation
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Neutropeni  (febril)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Hudnekrose, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Padcev
 • Der er ikke udført interaktionsstudier.
 • Forsigtighed anbefales ved brug af enfortumab vedotin sammen med:
  • Stærke CYP3A-hæmmere (fx clarithromycin, ketoconazol, itraconazol, ritonavir, cobicistat) hvor der anbefales monitorering for tegn på toksicitet.
  • Stærke CYP3A-induktorer (fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, perikon) som kan reducere effekten.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat, men prækliniske data tyder på et væsentligt teratogent potentiale ved relevante doser. 

 

Generelt om antineoplastisk behandling af gravide: 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder bør have foretaget graviditetstest inden behandlingsstart, og der skal anvendes sikker kontraception under behandlingen og 12 måneder efter ophør.  

 

I produktresumeet anbefales mænd, med baggrund i teoretiske overvejelser om lægemidlets egenskaber og ekstrapolation fra dyrestudier: a) ikke at få børn under behandlingen og i 9 måneder efter, b) at få nedfrosset sæd inden behandling. 

Evidensniveauet for disse anbefalinger er lavt. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Antistof-lægemiddelkonjugat sammensat af humant IgG1-kappa antistof rettet mod Nectin- 4 og monomethyl- auristatin E (MMAE), der er et stof som splitter mikrotubuli. Ved binding til Nectin- 4, som udtrykkes på de maligne urotheliale celler, internaliseres komplekset og MMAE frigives med cellecyklus stop og apoptose til følge.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,18 l/kg.
 • Plasmahalveringstid for enfortumab vedotin er 3,6 dage.
 • Plasmahalveringstid for MMAE afhænger af frisætningshastigheden fra enfortumab vedotin og er typisk 2,6 dage.
 • Udskillelsen af MMAE er hovedsagelig i fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske  

 • 1 hætteglas med 20 mg eller 30 mg pulver tilsættes 2,3 ml hhv. 3,3 ml sterilt vand, til slutkoncentration10 mg/ml.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionsvæske kan fortyndes til en slutkoncentration på 0,3 - 4 mg /ml med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske, Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion  

Ingen erfaring. Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2 - 8 °C).
 • Må ikke fryses.
 • Tilberedt koncentrat til infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer køleskab (2 - 8 °C). Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 16 timer køleskab (2 - 8 °C). Må ikke fryses.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg 166450
1 stk.
6.355,05 6.355,05
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg 188470
1 stk.
9.523,10 9.523,10

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

08.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...