Cidofovir "Macure"

J05AB12
 
 

Antiviralt middel, anvendes ved Cytomegalovirus-infektioner. 

Anvendelsesområder

Behandling af retinitis forårsaget af Cytomegalovirus (CMV) hos voksne med erhvervet immundefektsyndrom (AIDS) uden nyreinsufficiens.  

 

Cidofovir bør kun anvendes, når andre lægemidler findes uegnede. 

 

Cidofovir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 75 mg cidofovir. 

Doseringsforslag

Voksne 

Gives som i.v. infusion (fortyndet infusionsopløsning) med konstant hastighed i løbet af 1 time. 

 

Initialt 

5 mg/kg legemsvægt i.v. - 1 gang ugentligt i 2 på hinanden følgende uger. 

 

Vedligeholdelse 

5 mg/kg legemsvægt i.v. - 1 gang hver 2. uge. 

Vedligeholdelsesbehandling startes 2 uger efter afslutning af initialbehandlingen. 

 

Forebyggelse af nefrotoksicitet 

I behandlingen skal hver cidofovir-dosis suppleres med oral indgift af probenecid og tilstrækkelig præhydrering med natriumchlorid-infusionsvæske (se produktresumeet pkt. 6.6 vedr. anskaffelse af probenecid). Alle kliniske studier med betydning for vurderingen af klinisk virkning blev udført med samtidig indgift af probenecid og cidofovir.  

 • 2 gram probenecid indgives 3 timer før cidofovir og 1 gram indgives 2 timer og igen 8 timer efter afslutning af cidofovir-infusionen på 1 time (dvs. i alt 4 g).

For at nedsætte risikoen for kvalme og/eller opkastning forbundet med indgivelse af probenecid skal det tilskyndes, at der spises før hver probenecid-dosis. Anvendelse af et antiemetikum kan være nødvendigt. 

Udover probenecid skal der indgives i alt 1 liter 0,9 % natriumchlorid-infusionsvæske i.v. umiddelbart før hver cidofovir-infusion. Patienter, som kan tolerere yderligere væskemængde, kan indgives op til i alt 2 liter 0,9 % natriumchlorid-infusionsvæske i.v. med hver cidofovir-dosis. Den første liter natriumchlorid-infusionsvæske skal infunderes i løbet af 1 time, umiddelbart før cidofovir-infusion. Hvis endnu 1 liter er nødvendig, skal den infunderes i løbet af 1-3 timer og påbegyndes samtidig med eller umiddelbart efter cidofovir-infusionen. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes med børn og unge under 18 år.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt hos voksne over 60 år.

 

Advarsel 

Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-55 ml/min.

  Kontraindiceret ved nedsat nyrefunktion. Den optimale induktions- og vedligeholdelsesdosis ved moderat til svær nyreinsufficiens kendes ikke. 

  Cidofovir udskilles hovedsageligt gennem nyrerne og er potentielt nefrotoksisk.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør anvendes med forsigtighed til patienter med leversygdom. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Patienter, der ikke kan behandles med probenecid eller andre sulfa-holdige lægemidler.
 • Samtidig behandling med cidofovir og andre potentielt nefrotoksiske lægemidler. Det anbefales, at potentielt nefrotoksiske lægemidler seponeres mindst 7 dage før behandling med cidofovir påbegyndes.
 • Bør ikke administreres samtidig med lægemidler, som indeholder tenofovir-disoproxilfumarat pga. risikoen for Fanconis syndrom.
 • Direkte intraokulær injektion kan være forbundet med væsentlige fald i det intraokulære tryk og synssvækkelse.

Forsigtighedsregler

Monitorering 

 • Serumkreatinin i plasma og protein i urinen bør måles 24 timer inden hver cidofovir-dosis, ligesom differential tælling af hvide blodlegemer bør foretages.
 • Behandlingen bør afbrydes og intravenøs hydrering tilrådes, hvis serumkreatinin stiger med ≥ 44 µmol/l (≥ 0,5 mg/dl) eller hvis der udvikles vedvarende proteinuri ≥ 2+.
 • Der bør regelmæssigt foretages øjenundersøgelser, for at påvise evt. uveitis/iritis og okulær hypertoni.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Proteinuri
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Øjne Iritis, Nedsat intraokulært tryk, Uveitis
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Nyrer og urinveje Nyresvigt*
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Høretab
Nyrer og urinveje Fanconis syndrom**
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis

* Der er rapporteret alvorlige tilfælde af nyresvigt, nogle var fatale. Tilfælde af akut nyresvigt er set efter kun én eller to doser cidofovir. 

** Ved glucosuri, proteinuri/aminosyreuri, hypourikæmi, hypofosfatæmi og/eller hypokaliæmi bør cidofovir-relateret Fanconis syndrom overvejes.  

Interaktioner

 • Bør ikke administreres sammen med præparater, der indeholder tenofovirdisoproxil, da kombinationen kan øge risikoen for Fanconis syndrom.
 • Samtidig behandling med zidovudin kan medføre zidovudininduceret hæmatologisk toksicitet.
 • Da cidofovir altid indgives sammen med probenecid, bør dette stofs interaktioner også tages i betragtning, se probenecid.
 • Samtidig behandling med cidofovir og andre potentielt nefrotoksiske lægemidler. Det anbefales, at potentielt nefrotoksiske lægemidler seponeres mindst 7 dage før behandling med cidofovir påbegyndes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske studier viser teratogent potentiale ved relevante doser. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder 

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception.  

 

Mænd 

Produktresumeet angiver, at mandlige patienter bør tilrådes at anvende barriereprævention under og i tre måneder efter behandlingen med cidofovir. Evidensniveauet for dette (mænd) er lavt. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Cidofovir undertrykker HCMV-replikation ved selektiv hæmning af Cytomegalovirus virus DNA-syntese.
 • Optagelse af cidofovir i virus-DNA medfører fald i virus-DNA-syntesens hastighed.
 • Cidofovirdiphosphat bliver i cellerne med en halveringstid på 17-65 timer. Cidofovirphosphatcholinerne har en halveringstid på 87 timer.

Farmakokinetik

 • Cidofovir udskilles gennem nyrerne. Hos patienter med normal nyrefunktion blev 80-100 % genfundet i urinen, som uomdannet cidofovir inden for 24 timer.
 • Fordelingsvolumen ved steady-state efter samtidig indgift af oral probenecid: 0,39 l/kg.
 • Terminale halveringstid efter 1 times infusion og samtidig indgift af oral probenecid 2,2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 7,2-7,6. 

Håndtering

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske overføres til infusionspose med 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Gives med konstant hastighed i løbet af 1 time vha. infusionspumpe.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet: 

Der bør træffes passende forholdsregler inklusive brug af korrekt sikkerhedsudstyr ved tilberedning, administration og bortskaffelse af cidofovir. Rekonstitution af cidovir infusionsvæske bør ske i en LAF-bænk (Laminar Air Flow). Personale, der tilbereder den rekonstituerede infusionsvæske skal bære operationshandsker, sikkerhedsbriller og en lukket operationskittel med tætsluttende manchetter. Hvis cidofovir kommer i kontakt med huden, vaskes og skylles grundigt med vand (se evt. produktresumeet for yderligere information). 

 

Cidofovir "Macure" 75 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning er kun til intravenøs infusion og må ikke administreres på andre måder herunder intraokulær injektion eller topikalt. 

Den anbefalede dosis, doseringshyppighed eller infusionshastighed må ikke overskrides. Det skal fortyndes i 100 ml 0,9 % (normal) natriumchlorid infusionsvæske før administration. Hele mængden skal infunderes intravenøst med konstant hastighed i løbet af 1 time ved hjælp af en standard-infusionspumpe. 

Holdbarhed

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 36 timer ved 2-8 °C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 75 mg/ml 378186
5 ml
30.105,50 6.021,10 2.007,03
 
 

Revisionsdato

21.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...