Drovelis®

G03AA18
 
 

Oralt lavdosis-kontraceptivum af kombinationstypen. Klassifikationen for denne p-pille er endnu uafklaret. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

1 pakning indeholder: 

 • 24 lyserøde tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 3 mg drospirenon og 14,2 mg estetrol (som monohydrat).
 • 4 hvide tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) uden virksomt stof.

Doseringsforslag

I første behandlingsperiode startes på menstruationens 1. dag. Herved opnås sikker beskyttelse allerede fra 1. cyklusdag.  

 • Der tages 1 lyserød tabl. dgl. i 24 dage.
 • Derefter 1 hvid tablet dgl. i 4 dage, hvori der kommer en menstruationslignende blødning (bortfaldsblødning).

 

Glemt tablet med drospirenon/estetrol (lyserød tablet)  

En glemt tablet tages hurtigst muligt (også selv om der så tages 2 tabletter samtidigt).  

Hvis en tablet er taget mere end 24 timer for sent, kan virkningen være nedsat:  

 • Glemt tablet dag 1-7: Barrieremetode anbefales de følgende 7 dage.
 • Glemt tablet dag 8-17: Ingen supplerende prævention er nødvendig, hvis de foregående tabletter har været taget korrekt.
 • Glemt tablet dag 18-24: Ingen supplerende prævention er nødvendig, hvis kvinden:
  • enten fortsætter med at tage de resterende lyserøde tabletter fra blisterkortet, derefter kasserer de næste 4 hvide tabletter og starter direkte på næste blisterkort med lyserøde tabletter.
  • eller ophører med at tage de resterende lyserøde tabletter fra blisterkortet, i stedet starter på de næste 4 hvide tabletter og derefter fortsætter med et nyt blisterkort lyserøde tabletter.

 

Opkastning/diarré  

Ved opkastning eller diarré inden for 3-4 timer efter indtagelse af en tablet med drospirenon/estetrol (lyserød tablet) kan absorptionen være mangelfuld og det anbefales at tage en ny tablet hurtigst muligt. 

 

Bemærk: 

Bortfaldsblødningen er muligvis ikke ophørt før start på en ny serie lyserøde tabletter.  

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Højere serumkoncentration af drospirenon er set ved nedsat nyrefunktion.  

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 15-60 ml/min.

  Højere serumkoncentration af drospirenon er set ved nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Manglende erfaring. Omsætningen af steroidhormoner kan være nedsat ved leversygdom. Bør ikke anvendes ved svær leversygdom, hvis levertallene ikke er normaliserede. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kønshormonafhængige maligne tilstande  

Bør ikke anvendes hos kvinder med kønshormonafhængige maligne tilstande, da tilstanden kan forværres.  

 

Levertumorer 

Kombinationspræparatet bør ikke benyttes til patienter med tumor i lever (både benigne og maligne). Der er i sjældne tilfælde indberettet tumorer i leveren hos p-pillebrugere. 

 

Udiagnosticeret vaginalblødning.  

Årsag til evt. vaginalblødning skal afklares før behandlingen.  

 

Trombose 

Må ikke anvendes ved aktuel ellert tidligere tromboembolisk sygdom (herunder TCI og angina pectoris) samt ved: 

 • Familiær disposition til dette (fx hos kvinder med såkaldt faktor V Leiden-mutation)
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Alvorlig hypertension
 • Alvorlig dyslipoproteinæmi.

Forsigtighedsregler

Hyperkaliæmi  

Drospirenon har antialdosteron effekt og virker kaliumbesparende. Forsigtighed ved eksisterende hyperkaliæmi og risikofaktorer for udvikling af hyperkaliæmi (nedsat lever- eller nyrefunktion, binyrebarkinsufficiens, samtidig behandling med kaliumbesparende midler). 

 

Monitorering  

Pga. drospirenons antialdosteron effekt anbefales kontrol af plasmakalium i første behandlingscyklus ved nedsat nyrefunktion og plasmakalium i øvre referenceområde før behandlingen - særligt ved samtidig behandling med kaliumbesparende midler.  

 

Venøse tromboemboliske sygdomme 

Kvinder med svær overvægt eller store åreknuder bør ikke anvende kontraception indeholdende østrogener. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener.  

 

Arterielle tromboemboliske sygdomme 

Bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges.  

 

Migræne 

Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen. 

 

Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi 

Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Undersøgelser Vægtændring
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Metroragi Brystsmerter, Dysmenoré, Menoragi, Ændring af libido
Hud og subkutane væv Acne
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Meteorisme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Føle sig unormal, Træthed
Undersøgelser Ændring af P-lipidniveauet Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Mammaneoplasi
Nervesystemet Migræne, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression Døsighed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Uterinspasmer, Vaginitis Dyspareuni, Mammahypertrofi, Udflåd, Vaginal candidiasis
Hud og subkutane væv Alopeci Hudreaktioner  (herunder tørhed, hududslæt og hævelse), Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Sløret syn, Synstab Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Colitis, Hævelse af tunge, læber og tandkød Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Læbeødem, Mundtørhed, Obstipation, Ændring i tarmmotilitet
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypertermi, Smerter Utilpashed
Immunsystemet Ansigtsødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet blodglucose, Forhøjet kalium i blodet Nedsat hæmoglobin, Nedsat serum-ferritin
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter Hævede led
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster Fibroadenom
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Ektopisk graviditet
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning Blærespasmer, Ændret urinlugt
Det reproduktive system og mammae Mastitis Blødning ved samleje, Lidelser i brystvorterne
Hud og subkutane væv Dermatitis Hirsutisme, Hudkløe, Hyperpigmentering og misfarvning af huden, Seborré
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Tromboflebitis, Trombose, Varicer Væskeretention

Interaktioner

Anden medicin sammen med Drovelis®, komb.

CYP3A4 induktorer og hæmmere  

Drospirenon metaboliseres bl.a. via CYP3A4 og kombination med induktorer og hæmmere af dette enzym kan påvirke omsætningen.  

 • Induktorer af CYP3A4 kan øge metaboliseringshastigheden. CYP3A4-induktorer er fx visse antiepileptika (bl.a phenytoin, carbamazepin, perampanel, topiramat), visse antibiotika (bl.a. rifampicin, rifabutin), bosentan, modafinil, nevirapin og naturlægemidler indeholdende perikon - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Potente hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentration. Dette kan muligvis øge risikoen for bivirkninger. Potente hæmmere er fx azol-antimykotika (voriconazol mm.), verapamil, makrolider (fx clarithromycin, erythromycin), diltiazem og grapefrugtjuice - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Proteasehæmmere  

Der er set øget metabolisme og reduktion af plasmakoncentrationen af hormonelle kontraceptiva og ritonavir. Sandsynligvis via øget glukuronidering. Risiko for gennembrudsblødning og nedsat antikonceptionel virkning. Flere andre proteasehæmmere kan desuden i varierende grad påvirke metaboliseringen af hormonelle kontraceptiva gennem påvirkning af CYP3A4. Alternativ kontraceptionsmetode bør overvejes.  

 

Colesevelam  

Colesevelam i kombination med orale hormonelle kontraceptiva nedsætter biotilgængeligheden af østrogener. P-piller bør derfor indtages mindst 1 time før eller 4 timer efter colesevelam.  

 

Glukokortikoider  

Hormonale kontraceptiva med østrogen kan øge virkningen af glukokortikoider. Muligvis pga. en øgning af kortisol bindende globulin og følgende nedsat clearance. Dosisjustering kan være nødvendig.  

 

Lamotrigin  

Plasmakoncentrationen af lamotrigin nedsættes ved brug af hormonale kontraceptiva pga. øget glukuronidering. Dosisjustering og kontrol af plasmakoncentration kan være nødvendig. 

 

Levothyroxin  

Østrogenbehandling kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.  

 

Midler til behandling af hepatitis C  

Der er set forhøjet niveau af ALAT (over 5 gang øverste normalgrænse) ved samtidig behandling med ethinylestradiol og en række antivirale midler mod hepatitis C. Det gælder glecaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir. Ringe erfaring vedr. estetrol - forsigtighed anbefales. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat for estretrol. Produktresumeet angiver "reproduktionstoxicitet" i prækliniske studier, men disse er ikke refereret i et omfang som tillader nærmere bedømmelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3803

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk for estretrol. Generelt kan anvendelsen af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen nedsætte mælkeproduktionen.  


Se endvidere

Farmakodynamik

P-piller af kombinationstypen nedsætter sekretionen af gonadotropin, hvilket hæmmer ovulationen, reducerer proliferationen af endometrium og forårsager en fortykkelse af slimen i cervix, så den dermed bliver uigennemtrængelig for sædceller.  

 

Drospirenon har desuden antiandrogene og milde antimineralokortikoide egenskaber. 

Farmakokinetik

Esterol 

 • Absorberes hurtigt og den maksimale plasmakoncentration nås efter ½-2 timer.
 • Metaboliseres gennem konjugering til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

 

Drospirenon  

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 3 mg+14,2 mg (kan dosisdisp.) 533684
84 stk. (3 x 28) (blister)
342,55 4,08

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  3 mg+14,2 mg  (Hvide tabletter, uden virksomt stof)

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 3 mg+14,2 mg (Hvide tabletter, uden virksomt stof)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  3 mg+14,2 mg  (Lyserøde tabletter)

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 3 mg+14,2 mg (Lyserøde tabletter)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...