Ryaltris

R01AD59
 
 

Syntetisk glukokortikoid i kombination med et antihistamin til lokal anvendelse i næsen. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær allergisk rhinosinuitis, hvor monoterapi med intranasal antihistamin ikke er tilstrækkelig. 

Dispenseringsform

Næsespray. 1 dosis (pust) indeholder 25 mikrogram mometasonfuroat og 600 mikrogram olopatadin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år  

50 mikrogram mometasonfuroat /1.200 mikrogram olopatadin (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl.  

 

Bemærk:  

 • Omrystes inden brug (i 10 sekunder).
 • Næseskylning med isotonisk saltvand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn under 12 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose samt ved glaukom og katarakt.
 • Ved længerevarende anvendelse (flere måneder) bør patienten monitoreres for påvirkning af næseslimhinden (bl.a. candida-infektion og nasal ulceration)
 • Korrekt applikationsteknik er væsentlig - dels for mængden af lokale bivirkninger, dels for effekten på symptomerne. Næsens skillevæg bør så vidt muligt forsøgt undgået.
 • Børn og unge i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasal irritation  (skorpedannelse)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Tørhed i næsen
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øre og labyrint Øresmerter
Øjne Sløret syn Øjenirritation, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Obstipation, Smerter i tungen
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Nervesystemet Migræne
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Halsgener, Nysen, Orofaryngeale smerter
Ikke kendt hyppighed
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt
Immunsystemet Allergilignende reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, bronkospasme og dyspnø)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal septumperforation* Pharyngitis

* Ved brug af store doser nasalsteroider igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ryaltris, komb.

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af mometasonfuroat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning).  

 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for olopatadin, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For mometason er der for intranasal behandling data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3861

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske tilgængelig hos et ammet barn skønnes negligeabel. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Ryaltris.Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Ryaltris. 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Farmakodynamik

Olopatadin 

 • Lokalt virkende antihistamin. med flere forskellige virkningsmekanismer. Antagoniserer histamin og forebygger histamininduceret inflammation.

 

Mometason  

 • Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed  

Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder. 

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsespray, suspension 25+600 mikrog./dosis
Mometasonfuroat (25 mikg)
Olopatadin (600 mikg)
Konservering
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, suspension 25+600 mikrog./dosis 035292
240 doser
165,80 0,69

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, suspension  25+600 mikrog./dosis

Mål i mm: 107 x 28
Ryaltris® næsespray
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

03.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...