Wegovy® Flextouch®

A10BJ06
 
 

Middel mod overvægt og svær overvægt. GLP-1-receptor agonist. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

Anvendelsesområder

Mod overvægt og svær overvægt: 

 

Voksne 

 • Som et supplement til kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægtkontrol, herunder vægttab og vægtvedligeholdelse, hos voksne med et start-BMI (Body Mass Index) på
  • ≥ 30 kg/m2 (svær overvægt)
  • ≥ 27 kg/m2 til < 30 kg/m2 (overvægt) og mindst en vægtrelateret komorbiditet, såsom dysglykæmi (prædiabetes eller type 2-diabetes*), hypertension, dyslipidæmi eller obstruktiv søvnapnø eller kardiovaskulær sygdom.

Børn og unge ≥ 12 år 

 • Som et supplement til kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægtkontrol ved
  • Svær overvægt**
  • Legemsvægt over 60 kg.

Behandlingen skal ophøre og reevalueres, hvis børn og unge ≥ 12 år ikke har reduceret deres BMI med mindst 5 % efter 12 uger på 2,4 mg eller maksimal tolereret dosis.  

 

* Ved indikationen Diabetes mellitus type 2 bør der dog anvendes et tilsvarende semaglutid, som er godkendt til denne indikation. 

** Svær overvægt (BMI ≥ 95 percentil) som defineret på køns- og aldersspecifikke BMI-vækstdiagrammer (CDC.gov) (se tabel herunder og produktresumeet for nærmere information).  

 

BMI-grænseværdier for svær overvægt (≥ 95 percentil) efter køn og alder for børn og unge ≥ 12 år (CDC-kriterier): 

Alder  

(år)  

BMI (kg/m 2 ) på 95. percentilen  

Mænd 

Kvinder 

12 

24,2 

25,2 

12,5 

24,7 

25,7 

13 

25,1 

26,3 

13,5 

25,6 

26,8 

14 

26,0 

27,2 

14,5 

26,4 

27,7 

15 

26,8 

28,1 

15,5 

27,2 

28,5 

16 

27,5 

28,9 

16,5 

27,9 

29,3 

17 

28,2 

29,6 

17,5 

28,6 

30,0 

 

Beregn BMI her:  

Beregning af Body Mass Index (BMI) 

Dispenseringsform

Wegovy® Flextouch® 0,25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

Én fyldt pen indeholder 1 mg semaglutid* i 1,5 ml injektionsvæske.  

Én ml injektionsvæske indeholder 0,68 mg semaglutid*.  

Én fyldt pen indeholder 4 doser á 0,25 mg. 

 

Wegovy® Flextouch® 0,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

Èn fyldt pen indeholder 2 mg semaglutid* i 1,5 ml injektionsvæske.  

Én ml injektionsvæske indeholder 1,34 mg semaglutid*.  

Én fyldt pen indeholder 4 doser á 0,5 mg. 

 

Wegovy® Flextouch® 1 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

Èn fyldt pen indeholder 4 mg semaglutid* i 3 ml injektionsvæske.  

Én ml injektionsvæske indeholder 1,34 mg semaglutid*.  

Én fyldt pen indeholder 4 doser á 1 mg. 

 

Wegovy® Flextouch® 1,7 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

Èn fyldt pen indeholder 6,8 mg semaglutid* i 3 ml injektionsvæske.  

Én ml injektionsvæske indeholder 2,27 mg semaglutid*.  

Én fyldt pen indeholder 4 doser á 1,7 mg. 

 

Wegovy® Flextouch® 2,4 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

Én fyldt pen indeholder 9,6 mg semaglutid* i 3 ml injektionsvæske.  

Én ml injektionsvæske indeholder 3,2 mg semaglutid*.  

Én fyldt pen indeholder 4 doser á 2,4 mg 

 

*Human GLP-1-analog (glukagon-lignende peptid-1) fremstillet i Saccharomyces cerevisiae-celler ved rekombinant DNA-teknologi. 

Doseringsforslag

Voksne, børn og unge ≥ 12 år 

 • Startdosis er 0,25 mg s.c. i mave, lår eller overarm.
 • Børn og unge ≥ 12 år bør følge den samme dosisoptrapningsplan, som for voksne. Dosis øges over 16 uger til en vedligeholdelsesdosis på 2,4 mg én gang ugentligt eller maksimalt tolereret dosis (se tabel herunder).

 

Plan for dosisstigning: 

Dosisstigning  

Ugentlig dosis  

Uge 1-4 

0,25 mg 

Uge 5-8 

0,5 mg 

Uge 9-12 

1 mg 

Uge 13-16 

1,7 mg 

Vedligeholdelsesdosis 

2,4 mg 

Ugentlige doser på over 2,4 mg anbefales ikke.  

 

Indgivelse:  

 • Injiceres s.c. i maven, lår eller overarm. Injektionsstedet kan ændres.

 

Glemt dosis:  

 • Glemt dosis skal indgives hurtigst muligt og senest 5 dage efter den glemte dosis.
 • Hvis der er gået mere end 5 dage, skal den glemte dosis springes over, og den næste dosis gives på den planlagte dag.
 • Der kan derefter fortsættes med én ugentlig dosis. Hvis flere doser glemmes, bør det overvejes at reducere startdosis for genoptaget behandling.

 

Bemærk: 

 • Ugedag for indgivelse af dosis kan om nødvendigt ændres, forudsat tidsintervallet mellem to doser er mindst 3 dage (≥ 72 timer). Når ny doseringsdag er valgt, fortsættes med 1 ugentlig dosering.
 • Ved signifikante gastrointestinale symptomer skal det overvejes at udskyde dosisstigning eller reducere dosis til den tidligere dosis, indtil symptomerne er blevet bedre.
 • Patienter med type 2-diabetes - Ved opstart af semaglutid ved type 2-diabetes skal det overvejes at reducere dosis af samtidigt administreret insulin eller β-cellestimulerende midler (såsom sulfonylurinstoffer) for at mindske risikoen for hypoglykæmi.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 12 år.
 • Erfaring med behandling af ældre ≥ 75 år er begrænset. Større følsomhed hos nogle ældre kan ikke udelukkes.
 • Præparatets navn og batch nr. skal tydeligt registreres i patientjournalen for at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Begrænset erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Begrænset erfaring.
 • Forsigtighed ved let eller moderat nedsat leverfunktion.
 • Anbefales ikke ved svært nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Instruktioner

Instruktionsfilm kan ses på indlægssedlen

Forsigtighedsregler

 • Brug af GLP-1-receptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger, der kan forårsage dehydrering, som i sjældne tilfælde kan føre til en forringelse af nyrefunktionen. Der skal rådgives om den potentielle risiko for dehydrering og der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • På grund af manglende erfaring bør semaglutid ikke anvendes ved kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA-klasse IV.
 • Patienten skal informeres om de karakteristiske symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis, skal semaglutid seponeres.
 • Anamnese med tidligere akut pancreatitis.
 • Semaglutid må ikke anvendes, som erstatning for insulin hos patienter med type 2-diabetes.
 • Semaglutid må ikke anvendes i kombination med andre GLP-1-receptoragonistprodukter.
 • Insulin og sulfonylurinstof kan forårsage hypoglykæmi. Hvis der behandles med semaglutid i kombination med sulfonylurinstof eller insulin, kan der være øget risiko for hypoglykæmi.
 • Ved diabetisk retinopati, og samtidig behandling med semaglutid, er der observeret en øget risiko for udvikling af komplikationer til diabetisk retinopati.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Øjne Retinopati*
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks
Lever og galdeveje Galdesten
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi* Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hårtab
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Øget hjertefrekvens
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Ventrikelretention**
Undersøgelser Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem

* Set hos patienter med type 2-diabetes. 

** Forsinket ventrikeltømning. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Wegovy® Flextouch®
 • Semaglutid skal pga. forsinket ventrikeltømning anvendes med forsigtighed sammen med orale lægemidler, som kræver hurtig gastro-intestinal absorption.
 • Ved samtidig brug af warfarin eller coumarinderivater bør INR monitoreres hyppigt under opstart af behandling med semaglutid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 2 måneder efter behandlingens ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber.  

Referencer: 3803

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Wegovy® Flextouch® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Wegovy® Flextouch® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • GLP-1-receptoragonist. GLP-1 er en fysiologisk regulator for appetit og kalorieindtag og GLP-1-receptoren er til stede i flere områder af hjernen, der er involveret i appetitregulering.
 • Semaglutid reducerer energiindtag, øger mæthedsfornemmelsen, forbedrer kontrollen over madindtag, reducerer følelsen af sult samt hyppigheden og intensiteten af madtrang.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 dage (subkutant).
 • Steady state efter 4-5 uger.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,18 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 uge.
 • Udskilles via urin og afføring. Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Pennen er til flergangsbrug og indeholder 4 doser. De medfølgende nåle er til engangsbrug og skal kasseres efter brug.

 

Holdbarhed 

Før åbning: 

 • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).
 • ikke placeres for tæt på køleelementet.
 • ikke fryses.

Efter åbning - Flextouch®, fyldt pen:  

 • Opbevar FlexTouch® med penhætten påsat, når pennen ikke er i brug, for at beskytte mod lys.
 • Efter første brug er holdbarheden 6 uger, når det opbevares under 30°C eller i køleskab (2 °C - 8 °C).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 178307
1 stk. (Orifarm)
1.320,00 1.320,00 145,20
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 418253
1 stk.
1.318,25 1.318,25 145,01
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 396934
1 stk. (Orifarm)
1.320,00 1.320,00 72,60
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 534716
1 stk.
1.318,25 1.318,25 72,50
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 131824
1 stk. (Orifarm)
1.320,00 1.320,00 36,30
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 191243
1 stk.
1.318,25 1.318,25 36,25
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg 066923
1 stk. (Medartuum)
1.840,00 1.840,00 29,76
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg 191797
1 stk. (Orifarm)
1.840,00 1.840,00 29,77
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg 409687
1 stk.
1.840,00 1.840,00 29,77
(B) injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg 178249
1 stk. (Orifarm)
2.364,00 2.364,00 27,09
(B) injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg 386270
1 stk.
2.361,85 2.361,85 27,06
(B) injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg 468849
1 stk. (Medartuum)
2.363,75 2.363,75 27,08

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  0,25 mg

Farve: Turkis
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,25 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,25 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  0,5 mg

Farve: Pink
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,5 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  1 mg

Farve: Brun
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  1,7 mg

Farve: Blå
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1,7 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1,7 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  2,4 mg

Farve: Sort
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 2,4 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 2,4 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...