KIMMTRAK

L01XX75
 
 

Bispecifikt fusionsprotein. 

Anvendelsesområder

Monoterapi til (HLA)-A* 02:01- positive voksne med ikke-resekterbar eller metastisk uvealt melanom. 

 

Tebentafusp bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Hætteglas af 0,5 ml indeholder 100 mikrogram tebentafusp. 

Doseringsforslag

Voksne 

Som i.v. infusion over 15-20 minutter. 

 • Dag 1: 20 mikrogram
 • Dag 8: 30 mikrogram
 • Dag 15: 68 mikrogram,
 • derefter 68 mikrogram om ugen.

 

Bemærk: 

 • I.v. væsker administreres før opstart af tebentafusp for at minimere risikoen for hypotension forbundet med cytokinfrigivelsesyndrom (CRS).
 • De første tre behandlinger skal administreres under indlæggelse med tæt overvågning for CRS-symptomer i mindst 16 timer. Se produktresumé.
 • Dosisreduktion frarådes. Pausering eller seponering af behandlingen kan blive nødvendigt ved bivirkninger. Se tabel: CRS-gradopdeling og retningslinjer for behandling i produktresuméet.
 • Præparatets navn og batch nr. skal tydeligt registreres i patientjournalen for at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Der er ingen erfaring ved GFR < 15 ml/min. Eventuel dosering skal ske med forsigtighed og nøje overvågning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Monitorering 

 • Cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) er set hos de fleste patienter med pyreksi efterfulgt af hypotension og sjældent hypoxi. Patienter skal overvåges for tegn for CRS som kvalme, kulderystelser, opkastning og hovedpine. CRS behandles med antipyretika, i.v. væsker, tocilizumab eller kortikosteroid, med fortsat symptommonitorering.
 • Der er rapporteret hjerterytmeforstyrrelser samt forlænget QT-interval. Elektrokardiogram tages før behandlingsstart og i de første 3 ugers behandling og efterfølgende som klinisk indiceret. Patienter med kardiovaskulær co-morbiditet kan have øget risiko for sequelaer forbundet med CRS og anbefales tæt monitorering.
 • Akutte hudreaktioner som udslæt, pruritus, erytem og kutant ødem er rapporteret. Hudreaktioner er hovedsagelig set efter de første tre infusioner med tebentafusp og kan behandles med antihistaminer og topiske kortikosteroider. Ved vedvarende symptomer kan systemisk steroid overvejes.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed
Immunsystemet Cytokinfrigivelsessyndrom, Periorbitalt ødem
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Nedsat lymfocyttal Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Faryngalt ødem Hoste
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Pigmentforandringer i huden, Rødme, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Hjerte Arytmier, Atrieflimren
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi
Undersøgelser Forhøjet blodglucose, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet plasma-amylase
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Psykiske forstyrrelser Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Alopeci Øget svedtendens  om natten
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris, Hjerteinsufficiens
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom

Interaktioner

Anden medicin sammen med KIMMTRAK

Der er ikke udført interaktionsstudier. Forsigtighed anbefales ved samtidig administration med CYP450-substrater med et snævert terapeutisk indeks, fx warfarin, cyklosporin, hvor dosisjustering kan blive nødvendigt. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd
Fertile Kvinder

Der skal foreligge en negativ graviditetstest før behandlingsstart. Kvinder i fertil alder skal anvende sikker kontraception under og indtil en uge efter behandlingsstart. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer forbudt, undtaget ved lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og KIMMTRAK påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og KIMMTRAK påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Tebentafusp er et bispecifikt fusionsprotein, bestående af to antistof fragmenter. Det ene fragment er rettet mod gp100 peptid, der præsenteres af HLA-A*02:01 på celleoverfladen af tumorceller i uvealt melanom. Det andet fragment er rettet mod CD-3 på celleoverfladen af T-lymfocytter. Ved binding af begge bygges bro mellem tumorcellen og T-lymfocytten, hvorved T-lymfocytten aktiveres, og der udløses en cytotoksisk reaktion, hvorved de maligne celler elimineres. 

Farmakokinetik

 • Tebentafusps fordelingsvolumen kan sammenlignes med blodvolumen.
 • Terminal plasmahalveringstid er 6-8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i 24 timer ved 2-8ºC eller 4 timer < 30 ºC inklusive infusionstid.

 

Håndtering 

Tebentafusp skal fortyndes før intravenøs administration. 

Hætteglasset må ikke omrystes. 

 

Tilberedning af infusionsvæske
Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes i klargjort infusionspose med 100 ml isotonisk natriumchlorid tilsat human albumin. 

Se produktresumé

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/0,5 ml 425638
1 stk.
131.760,20 131.760,20

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...