Lupkynis

L04AD03
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med aktiv lupus nefritis (LN) af klasse III, IV eller V (herunder blandet klasse III/V og IV/V) i kombination med mycophenolatmofetil.  

 

Behandlingen bør igangsættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af lupus nefritis. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 7,9 mg voclosporin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 23,7 mg to gange dgl.
 • Bør administreres morgen og aften, idet der mindst skal være 8 timer mellem hver dosis.
 • Behandlingen bør revurderes efter mindst 24 uger.

 

Glemt dosis 

 • Hvis en dosis er glemt inden for 4 timer efter det oprindelige doseringstidspunkt, skal den tages så hurtigt som muligt. Er der gået længere tid, skal den næste dosis tages som planlagt.
 • Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis.

 

Bemærk:  

 • Anvendes typisk i kombination med mycophenolatmofetil.
 • Begrænset erfaring hos ældre > 65 år.
 • Anbefales ikke til patienter > 75 år.
 • Kapslerne skal sluges hele og kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Det anbefales at fastsætte en baseline-eGFR inden behandlingsstart. Ved GFR-fald fra baseline på: 

  • < 20%, fastholdes aktuel dosis og monitoreres.
  • Mellem 20% - 30%, reduceres dosis til 7,9 mg to gange dgl.
  • > 30%, afbrydes behandlingen indtil GFR er øget, og behandlingen kan genoptages i en dosis på 7,9 mg to gange dgl. og evt. øges som tolereret baseret på GFR.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Hos patienter med let og moderat nedsat leverfunktion (hhv. Child-Pugh A og B) er den anbefalede startdosis 15,8 mg to gange dagligt.
 • Effekten af voclosporin hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) er ikke undersøgt, og voclosporin anbefales derfor ikke.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Det anbefales at fastsætte en baseline-eGFR inden behandlingsstart og vurdere GFR hver 2. uge den første måned og derefter hver 4. uge.
 • Immunsuppressiva øger risikoen for udvikling af lymfomer og andre maligniteter, navnlig i huden. Patienterne bør undgå eller begrænse ubeskyttet eksponering for sollys og UV-lys.
 • Patienterne skal overvåges tæt for infektioner under behandling med voclosporin. Ved opstået infektion, skal fordelen ved behandlingen genvurderes op mod risikoen ved fortsat administration.
 • Der er rapporteret om tilfælde af "pure red cell aplasia" (PRCA eller erytrocytaplasi) hos patienter i behandling med en anden calcineurinhæmmer. Hvis der konstateres PRCA, bør seponering overvejes.
 • Voclosporin kan forårsage eller forværre systemisk hypertension. Blodtrykket bør overvåges hver 2. uge den første måned efter behandlingsstart og derefter som klinisk indiceret.
 • Patienter, der får immunsuppressiva (herunder voclosporin), har øget risiko for neurotoksicitet. Patienterne bør overvåges for nye eller forværrede neurologiske symptomer, herunder krampeanfald, skælven eller tegn og symptomer på posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), og det bør overvejes at reducere eller seponere voclosporin, hvis disse symptomer opstår.
 • Brug af levende svækkede vacciner bør undgås.
 • Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gingival hyperplasi Dyspepsi, Gastroenteritis, Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Tremor
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Urinvejsinfektion
Hud og subkutane væv Alopeci Hypertrikose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lupkynis
 • Samtidig administration af stærke CYP3A4-hæmmere (fx ketoconazol, itraconazol, clarithromycin) er kontraindiceret pga. den øgede eksponering af voclosporin.
 • Ved samtidig administration af moderate CYP3A4-hæmmere (fx verapamil, fluconazol, erythromycin, diltiazem, grapefrugt) skal dosis af voclosporin reduceres til 15,8 mg om morgenen og 7,9 mg om aftenen.
 • Samtidig administration af multiple doser af moderate og stærke CYP3A4-inducere (bl.a. carbamazepin, phenobarbital, rifampicin, perikum, efavirenz) forventes at medføre klinisk relevante fald i eksponeringen for voclosporin (68% reduktion af Cmax for rifampicin).
 • Samtidig brug af lægemidler forbundet med hyperkaliæmi (fx kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorblokkere) kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Det anbefales, at patienternes serumkalium overvåges regelmæssigt under behandlingen.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af voclosporin og følsomme P- gp-substrater, navnlig dem med et snævert terapeutisk indeks (fx digoxin og dabigatran), da plasmakoncentrationen af disse kan øges.
 • Brug af voclosporin i kombination med andre lægemidler, der forlænger QT, kan medføre klinisk signifikant QT-forlængelse. Visse omstændigheder kan øge risikoen for torsade de pointes og/eller pludselig død (fx lægemidler, der forlænger QT-intervallet, bradykardi, hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi samt medfødt QT-forlængelse).

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3803

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lupkynis påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lupkynis påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation.
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration 1,5 timer efter oral administration.
 • Steady state efter ca. 6 dage.
 • Fordelingsvolumen 30,8 L/kg .
 • Metaboliseres i udstrakt grad, fortrinsvis af CYP3A4, og omdannes til oxidative metabolitter. Voclosporin er den vigtigste cirkulerende komponent.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
 • Voclosporin og metabolitterne udskilles hovedsageligt i fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
bløde kapsler 7,9 mg, Otsuka Pharma  
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) bløde kapsler 7,9 mg 114883
180 stk. (blister)
9.028,10 50,16

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  7,9 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6 x 13
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...