Azacitidin "SUN"

L01BC07
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit til cytidin og desoxycytidin. 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne, som ikke er egnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation, og som lider af: 

 • intermediær-2 og højrisiko myelodysplastiske syndromer (MDS) i henhold til International Prognostic Scoring System (IPSS)
 • kronisk myelomonocytleukæmi (CMML) med 10-29 % blaster i marv uden myeloproliferativ sygdom
 • akut myeloid leukæmi (AML) med 20-30 % blaster og multilinje dysplasi i henhold til klassifikationen fra WHO.
 • akut myeloid leukæmi (AML) med > 30 % knoglemarvsblaster i henhold til klassifikationen fra WHO.

 

Azacitidin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 25 mg azacitidin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Doseres i cykler af 28 dage. Initialt 75 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 7 dage, herefter 21 dages pause.
 • Dosis justeres efterfølgende afhængig af effekt og hæmatologisk toksicitet.
 • Se produktresumé.

Bemærk: 

 • Injiceres s.c. Doser på over 4 ml bør injiceres på to separate steder.
 • Parenteral azacitidin bør ikke udskiftes med oral azacitidin pga. forskelle i eksponering, dosis og behandlingsplan.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Fremskredne, maligne levertumorer.

Forsigtighedsregler

 • Hæmatologiske parametre og nyrefunktion monitoreres efter behov og som minimum forud for hver behandlingscyklus.
 • Svær hjerte- eller lungesygdom.
 • Det er registreret tilfælde af differentieringssyndrom, med symptomer som respirationsbesvær, feber, udslæt, lungeinfiltrater, lungeødem, pleura- og perikardie- effusion, perifært ødem, hurtig vægtøgning, hypotension og nedsat nyrefunktion. Ved symptom forekomst skal der opstartes behandling med høje doser kortikosteroider og hæmodynamisk monitorering. Midlertidig seponering af azacitidin skal overvejes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni  (febril)*, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning*, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pneumoni* Epistaxis, Nasopharyngitis
Hud og subkutane væv Purpura Hudkløe, Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression, Pancytopeni
Hjerte Perikardiel ekssudation
Øjne Konjunktival blødning, Okulær blødning
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis, Gastro-intestinal blødning  (herunder blødning i munden)*, Hæmorideblødning, Oral candidiasis, Stomatitis Dyspepsi, Gingival blødning, Smerter i svælg og strube
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kulderystelser, Utilpashed
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion, Sepsis  (neutropen sepsis)* Herpes simplex, Infektion i øvre luftveje  (herunder bronkitis)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Myalgi
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion Døsighed
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Nyresvigt, Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat Halssmerter, Pharyngitis, Rhinitis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Cellulitis, Erytem Hudinduration, Hudnoduli
Vaskulære sygdomme Apopleksi  (intrakraniel blødning)*, Cerebral hæmoragi, Hypertension, Hypotension*, Hæmatom, Ortostatisk hypotension, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Pericarditis
Lever og galdeveje Coma hepaticum, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning  (herunder leversvigt)*
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Pyoderma gangrenosum
Nyrer og urinveje Tubulær acidose
Hud og subkutane væv Akut febril neutrofil dermatose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Nekrose på indstiksstedet
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Nekrotiserende fasciitis*
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Differentieringssyndrom*

*der er set i sjældne tilfælde letal udgang. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for anvendelse af azacitidin under graviditet. Prækliniske studier tyder på et væsentligt teratogent potentiale. Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. Mænd i behandling skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Azacitidin "SUN" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Azacitidin "SUN" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Pyrimidinanalog, som efter in vivo-aktivering intracellulært indbygges i DNA med defekt DNA-syntese til følge. Dertil fører azacitidin til hæmning af DNA-methyltransferaser, hvilket fører til demethylering af DNA. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 89 % efter s.c. indgift.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering  

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Et hætteglas med pulver til injektionsvæske tilsættes 4 ml sterilt vand til en koncentration på 25 mg/ml.
 • Hætteglasset omrystes kraftigt, indtil der opnås en ensartet suspension.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed  

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 8 timer ved 2-8°C og 45 minutter ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Holdbarhedstiden kan forlænges til 22 timer ved rekonstitution med nedkølet (2-8°C) sterilt vand med efterfølgende opbevaring ved 2-8°C. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af azacitidin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektionsvæske, susp. 25 mg/ml
Azacitidin "SUN"
515994
4 ml (100 mg)
681,65 170,41

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...