Carmustin "Waymade"

L01AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Hjernetumorer.
 • Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom som sekundær behandling.
 • Forbehandling forud for autolog hæmatopoietisk stamfadercelletransplantation (HPCT) ved Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom.
 • Multiple myelomer (i kombination med glukokortikoid).
 • Tumorer i mave-tarm-kanalen.
 • Malignt melanom (i kombination med andre antineoplastiske midler).

 

Carmustin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg carmustin. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Tidligere ubehandlede voksne. 150-200 mg/m2 som i.v. infusion over 1-2 timer hver 6. uge som enkeltdosis eller som to doser fordelt på to på hinanden følgende dage.

 

Kombinationsterapi 

 • Voksne. Behandlingen gives under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal, se produktresumé.

 

Forbehandling forud for HPCT 

 • Voksne. 300-600 mg/m2 som i.v. infusion i kombination med andre kemoterapeutiske stoffer.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-15 ml/min.

  Elimination af carmustin er nedsat, da 60-70% udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsdepression.

Forsigtighedsregler

 • Leverens funktion bør kontrolleres før behandlingsstart og løbende under behandlingen.
 • Alkoholindhold. Brugsfærdig infusionsvæske indeholder 0,57 % v/v alkohol. 1 hætteglas med 100 mg indeholder op til 2,4 g alkohol, der svarer til ca. 20 % af én genstand.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Øjne Retinal blødning Øjengener
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Ataksi, Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Pneumonitis
Hud og subkutane væv Dermatitis
Vaskulære sygdomme Flebitis, Hypotension  (pga. alkoholindholdet)
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Obstipation
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Akut leukæmi
Nervesystemet Encefalopati, Myelopati  (efter langvaring brug)
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa
Hud og subkutane væv Alopeci Rødme  (pga. alkoholindholdet)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Vaskulære sygdomme Venookklusiv sygdom
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Takykardi
Øjne Retinapåvirkning
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis, Gastro-intestinal blødning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Nervesystemet Epileptisk anfald, Status epilepticus
Nyrer og urinveje Azotæmi, Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Infertilitet Brystsmerter

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertilitet hos mænd

Carmustin kan forringe fertiliteten hos mænd. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Carmustin "Waymade" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Carmustin "Waymade" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Alkylerer reaktive steder på nukleoproteiner og interfererer således med DNA- og RNA-syntese og DNA-reparation.
 • Carbamylerer lysinrester på proteiner, hvilket forårsager irreversibel inaktivering af enzymer, herunder glutathionreduktase. Den carbamylerende virkning anses for værende af mindre betydning, men kan tjene til at hæmme DNA-reparation.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til aktive metabolitter inden for 15 minutter.
 • Passerer blod-hjerne-barrieren.
 • Plasmakoncentrationen falder bifasisk efter afsluttet infusion med plasmahalveringstider på hhv. 1-4 minutter og 18-70 minutter.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i brugsfærdig infusionsvæske 4,0-6,8. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af carmustin skal udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Ved en eventuel kontaminering af hud og slimhinder skal der skylles omhyggeligt med vand. Carmustin er fedtopløseligt og kan inaktiveres med en blanding af koncentreret ammoniakvand og sprit (1:10). 

 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 3 ml af den medfølgende kold solvens (2-8°C) og opløses fuldstændigt, hvorefter 27 ml sterilt vand tilsættes.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Pga. uforenelighed med PVC-plast skal anvendes infusionsvæsker i glas- eller polyethylenbeholdere, se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • Pulver og solvens til koncentrat. Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Det rekonstituerede koncentrat er stabilt i 24 timer ved opbevaring i i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske opbevares beskyttet mod lys ved stuetemperatur og bør anvendes inden for 4 timer.
  Infusionsvæsken er stabil i 24 timer ved opbevaring i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys samt i efterfølgende 6 timer ved opbevaring ved stuetemperatur beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 100 mg
Carmustin "Waymade"
179029
1 stk.
26.710,15 26.710,15

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...