Orgovyx

L02BX04
 
 

Non-peptid GnRH- receptorantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Til behandling af fremskreden hormonfølsom prostatacancer.

Relugolix bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 120 mg relugolix. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialdosis 360 mg på dag 1. efterfulgt af 120 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Hvis behandling afbrydes i mere end 7 dage, startes på ny med initialdosering.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-15 ml/min.

  Eksponering for relugolix øges med op til faktor 2,0 ved svært nedsat nyrefunktion. Monitorering af bivirkninger anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Ved risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og samtidig behandling med lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med relugolix påbegyndes.
 • Langvarig undertrykkelse af testosteron hos mænd er forbundet med nedsat knogletæthed, og det kan føre til osteoporose og risiko for knoglefraktur.
 • Forsigtighed ved klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom, fx myokardieinfarkt og apopleksi, da sikkerhed ikke er klarlagt.
 • Ved kendt eller mistanke om leversygdom anbefales monitorering af leverfunktionen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskuloskeletale smerter
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Undersøgelser Forhøjet blodglucose, Forhøjet triglycerid Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteoporose  /osteopeni
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Forlænget QT-interval

Interaktioner

Anden medicin sammen med Orgovyx
 • Relugolix er et P-gp-substrat. Samtidig administration med P-gp-hæmmere som antiinfektiva (azithromycin, erythromycin, clarithromycin, gentamicin, tetracyklin), antimykotika (ketoconazol, itraconazol), antihypertensiva (fx carvedilol, verapamil), antiarytmika (fx amiodaron, dronedaron, propafenon), ciclosporin og ritonavir, bør undgås, idet de kan øge relugolix's biotilgængelighed. Hvis samtidig anvendelse ikke kan undgås, skal P-gp-hæmmer tages 6 timer efter relugolix og monitorering for bivirkninger anbefales. Alternativt kan behandling med relugolix afbrydes i op til 2 uger.
 • Samtidig behandling med P-gp- og stærke CYP3A-induktorer som antikonvulsiva (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital), antiinfektiva (fx rifampicin, rifabutin), perikum, ritonavir, efavirenz og apalutamid, kan resultere i fald af relugolix´s biotilgængelighed og bør undgås. Hvis samtidig administration ikke kan undgås, skal dosis af relugolix øges til 240 mg 1 gang dagligt. For øvrige dosisjusteringer se tabel i produktresumé.
 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx sotalol, amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Orgovyx påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Orgovyx påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • GnRH-antagonist. Supprimerer hypofysens gonadotropinsekretion og hormonproduktionen i testes.
 • Relugolix giver ikke stigning i testosteronkoncentrationer ved behandlingsstart.
 • Efter seponering, vender hypofyse og gonadehormoner tilbage til fysiologiske koncentrationer.

Farmakokinetik

 • Relugolix er substrat for intestinal P-gp.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-5 timer.
 • Fordelingsvolumen ved steady- state 55,7 l/kg.
 • Steady - state opnås efter 7 dage.
 • Metaboliseres hovedsagelig via CYP3A4/5 og CYP2C8.
 • Ca. 80 % udskilles som metabolitter i fæces og urin.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 120 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses - OBS: Personalerisiko.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

OBS

Hvis det er tvingende nødvendigt, kan tabletten knuses /deles under de rette arbejdsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, fx udsugning. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 555034
30 stk.
1.807,05 60,24

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  120 mg

Præg:
R, 120
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 11
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...