CAMZYOS

C01EB24
 
 

Middel mod obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. 

Anvendelsesområder

 • Symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati hos voksne (NYHA-klasse II-III).

 

Bemærk: hvis venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF) er < 55 %, bør behandling ikke opstartes.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 15 mg mavacamten. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2,5 - 15 mg 1 gang dgl., afhængig af CYP2C19- genotype.
 • For nærmere dosering, se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes til behandling af børn og unge < 18 år.
 • Klinisk respons vurderes i uge 4 og 8 efter behandlingsstart.
 • Ved opnået vedligeholdelsesdosis, vurderes klinisk respons hver 12. uge.
 • Ved manglende respons efter 4 - 6 md. på den højeste tolererede dosis bør seponering overvejes.
 • Glemt dosis tages hurtigst muligt. Herefter følges næste dagsdoseringsregime og der må ikke gives dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. .
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Må ikke tygges eller knuses.
 • Kapslen kan åbnes hvis yderst nødvendigt, umiddelbart inden indtagelsen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion.  

  Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ved let og moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) er anbefalet startdosis 2,5 mg for alle patienter.  

Forsigtighed ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) pga. begrænsede data.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Mavacamten nedsætter LVEF og kan forårsage hjerteinsufficiens som følge af systolisk dysfunktion. Patienter med alvorlige infektioner, atrieflimren eller forestående hjerteoperationer skal monitoreres for tegn og symptomer på fald i LVEF (som skal forblive ≥ 50 %).
 • Ved opstart af behandling med lægemidler med negativ inotrop virkning, anbefales monitorering af LVEF, indtil der er opnået stabil klinisk respons.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Synkope
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Nedsat uddrivningsfraktion  (defineret som LVEF< 50%, med eller uden symprtomer)

Interaktioner

Anden medicin sammen med CAMZYOS
 • Samtidig behandling med potente CYP2C19- og CYP3A4- hæmmere er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med andre CYP2C19 -hæmmere (fx omeprazol/esomeprazol) eller CYP3A4- hæmmere (fx itraconazol) kan give stigning i AUC af mavacamten.
 • Samtidig anvendelse af CYP2C19- og CYP3A4- induktorer (fx rifampicin) kan reducere virkning af mavacamten. For dosisjusteringer, se tabel i produktresumé.
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, men prækliniske data antyder et betydeligt teratogent potentiale ved relevante doser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Der skal foreligge en negativ graviditetstest inden behandlingsstart. Der skal anvendes sikker kontraception under og i 6 måneder efter endt behandling. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og CAMZYOS påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og CAMZYOS påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Mavacamten er en selektiv, allosterisk og reversibel kardiel myosinhæmmer. Hæmning af kardiel myosin normaliserer kontraktilitet, reducerer obstruktion og forbedrer det kardielle fyldningstryk. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 - 3 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,6 - 2,9 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2C19 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP2C9.
 • Terminal halveringstid er 6 - 9 dage ved intermediær, normal, hurtig og ultrahurtig metabolisator- type og 23 dage ved dårlig metabolisator- type.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 2,5 mg, Bristol-Myers Squibb  
hårde kapsler 5 mg, Bristol-Myers Squibb  
hårde kapsler 10 mg, Bristol-Myers Squibb  
hårde kapsler 15 mg, Bristol-Myers Squibb  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

Kapslen og indholdet må ikke tygges.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 2,5 mg (kan dosisdisp.)
CAMZYOS
112439
28 stk. (blister)
15.809,90 564,64
(BEGR) hårde kapsler 5 mg (kan dosisdisp.)
CAMZYOS
572436
28 stk. (blister)
15.809,90 564,64
(BEGR) hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.)
CAMZYOS
435696
28 stk. (blister)
15.809,90 564,64
(BEGR) hårde kapsler 15 mg (kan dosisdisp.)
CAMZYOS
542052
28 stk. (blister)
15.809,90 564,64

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  2,5 mg

Præg:
Mava, 2.5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lys lilla, Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 2,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
Mava, 5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
Mava, 10 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rosa, Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Hårde kapsler  15 mg

Præg:
Mava, 15 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå, Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

24.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...