Abrysvo

J07BX05
 
 

Vaccine mod respiratorisk syncytialvirus (RSV).  

Anvendelsesområder

 • Aktiv immunisering med henblik på forebyggelse af alvorlige infektioner i de nedre luftveje forårsaget af respiratorisk syncytialvirus (RSV) hos voksne ≥ 60 år.
 • Beskyttelse mod sygdom i de nedre luftveje forårsaget af respiratorisk syncytialvirus (RSV) hos spædbørn, fra fødslen til 6 måneders alderen efter immunisering af moderen under graviditeten.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Èn dosis indeholder  

 • 60 mikrogram RSV-subgruppe A stabiliseret præfusion F-antigen
 • 60 mikrogram RSV-subgruppe B stabiliseret præfusion F-antigen.

Doseringsforslag

Voksne ≥ 60 år 

 • Én dosis (0,5 ml) i.m.

 

Gravide 

 • Én dosis (0,5 ml) i.m. mellem gestationsuge 24 og 36.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og effekt er ikke fastlagt hos børn og unge < 18 år.
 • Der foreligger kun begrænsede data for gravide under 18 år og deres spædbørn.

 

Øvrige forhold 

Injektion 

 • kun gives intramuskulært.
 • Foretrukne indstikssteder er deltamusklen på overarmen.

 

Forhold til andre vacciner m.m. 

 • Kan administreres samtidig med sæsoninfluenzavaccine (quadrivalent, standarddosis, ikke-adjuveret, inaktiveret).
 • Bør ikke gives samme sted/i samme muskel som andre vacciner.
 • Der anbefales et minimumsinterval på 2 uger mellem administration af Abrysvo og administration af tetanus, difteri og acellulær pertussis (Tdap). Der var ingen sikkerhedsmæssige problemer, når Abrysvo blev administreret samtidig med Tdap til raske ikke-gravide.

 

 

Beskyttelse 

 • Det er ikke sikkert, at Abrysvo yder fuld beskyttelse til alle vaccinerede personer.

Kontraindikationer

Allergi over for et af indholdsstofferne. Se Generelt om vacciner

Forsigtighedsregler

Hypersensitivitet og anafylaktisk reaktion  

 • Den vaccinerede person bør observeres tæt i mindst 15 minutter efter vaccinationen.

 

Udskydelse af vaccination ved  

 • Akut og svær febersygdom (mindre infektion, såsom forkølelse bør ikke føre til udsættelse af vaccination).

 

Trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser  

 • Forsigtighed, da blødning generelt ses efter i.m. injektion.

 

Immunkompromitterede  

 • Erfaring savnes vedr. immunkompromitterede patienter.
 • Patienter i immunsupprimerende behandling eller med immundefekt kan have nedsat immunrespons på Abrysvo.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi***
Nervesystemet Hovedpine***
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom**
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet**

* Fx rødme og hævelse på vaccinationsstedet. 

** Bivirkninger set hos personer over 60 år. 

*** Bivirkninger set hos gravide under 49 år. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Abrysvo, komb.

Administration af Abrysvo samtidig med andre vacciner end sæsoninfluenzavaccine er ikke undersøgt. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Indikationen gælder gravide mellem gestationsuge 24-36. 

 

Baggrund: Der er data for mere end 4000 eksponerede gravide mellem gestationsuge 24 og 36 uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3803

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Abrysvo påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Abrysvo påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Ved at kombinere det RSV-specifikke antigen, F-protein i dets præfusionsform med et adjuverende system (AS01E), er Abrysvo udformet til at forbedre antigen-specifik cellulære immunrespons og neutralisere antistof respons hos personer med eksisterende immunitet over for RSV. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Pulver og solvens skal rekonstitueres før brug. 

For mere detaljeret information om håndtering henvises der til produktresuméet

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).
 • Må ikke fryses.
 • Det uåbnede hætteglas er stabilt i 5 dage, når det opbevares ved 8 °C - 30 °C. I slutningen af denne periode skal det enten anvendes eller kasseres.
 • Efter rekonstitution: Holdbar i højst 4 timer (15 - 30 °C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 60+60 mikrogram/dosi
Abrysvo
587002
1 dosis
1.685,60 1.685,60
 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...