Teriflunomide Mylan

L04AA31
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel med antiinflammatoriske egenskaber til behandling af attakvis (recidiverende-remitterende) multipel sklerose (RRMS). 

Anvendelsesområder

 • Behandling af patienter, som har oplevet den første demyeliniserende episode med aktiv inflammation (CIS), hvis alternative diagnoser er udelukkede, og hvis patienterne bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose (MS), dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.

Behandlingen bør indledes og superviseres af en læge med erfaring i behandling af multipel sklerose. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 14 mg teriflunomid. 

Doseringsforslag

Voksne. 14 mg 1 gang dgl.  

 

Børn > 10 år. 

Dosis afhængig af kropsvægten: 

 • > 40 kg: 14 mg én gang dgl.
 • ≤ 40 kg: 7 mg én gang dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af patienter ≤ 10 år og > 65 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Immundefekt fx HIV-infektion.
 • Patienter med alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion eller signifikant anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni.
 • Svær, aktiv infektion.
 • Svær hypoproteinæmi, fx ved nefrotisk syndrom.

Forsigtighedsregler

Før behandling 

Før behandling med teriflunomid påbegyndes, skal følgende vurderes: 

 • Blodtryk
 • Alanin-aminotransferase (ALAT)
 • Komplet blodtælling inkl. differentialtælling og trombocyttal.

 

Under behandling 

Under behandlingen med teriflunomid skal følgende kontrolleres med regelmæssige mellemrum: 

 • Blodtryk
 • Leverenzymer (ALAT/SGPT) monitoreres mindst hver fjerde uge de første 6 måneder af behandlingen og derefter med jævne mellemrum.
 • Yderligere monitorering hos patienter med eksisterende leverlidelser eller ved samtidig brug af potentielt hepatotoksiske lægemidler (inkl. stort alkoholforbrug).
 • Ved ALAT (SGPT)- stigninger > 2-3 gange den øvre normalgrænse skal monitorering foretages ugentligt.

 

Lægemiddelinduceret leverskade (DILI) 

Teriflunomid skal seponeres og accelereret eliminationsprocedure overvejes, hvis der er mistanke om leverskade. Overvej seponering ved leverenzymstigning (> 3 gange den øvre normalgrænse). I tilfælde af seponering skal levertests fortsættes indtil normalisering af transaminase-niveauer.  

 

DRESS 

Hvis der observeres hud- og/eller slimhindereaktioner (ulcerøs stomatitis), der giver mistanke om svære, generaliserede hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom) eller lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer), skal teriflunomid seponeres, og accelereret eliminationsprocedure indledes. I sådanne tilfælde må patienten ikke på ny eksponeres for teriflunomid.  

 

Blodtælling 

Komplet blodtælling skal udføres på grundlag af tegn og symptomer (fx infektioner) under behandlingen.  

 

Teratogenicitet 

Efter behandling skal sikker kontraception anvendes indtil plasmakoncentrationen < 0.02 mg/l, hvilket sædvanligvis tager ca. 9 måneder, men kan tage op mod to år. Teriflunomid kan imidlertid elimineres ved behandling med cholestyramin eller aktivt kul i 11 dage.  

 

Interstitiel lungesygdom (ILD) 

ILD har været rapporteret efter markedsføring og kan forekomme akut og være dødelig. Ny indtræden eller forværring af lungerelaterede symptomer som fx persisterende hoste og dyspnø kan være en grund til at seponere behandlingen og påbegynde accelereret elimination. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tandsmerter Gastroenteritis, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter  (inkl. øgede posttraumatiske smerter efter fald el. lign.) Kraftesløshed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje, Infektioner  (bl.a. i tænderne) Fodsvamp, Herpes labialis, Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer  (bl.a. GGT og ASAT), Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Ischias Myalgi
Nervesystemet Karpaltunnelsyndrom, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Cystitis, Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngitis Pharyngitis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Acne, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis
Nervesystemet Hyperæstesi, Neuralgi, Perifer neuropati
Hud og subkutane væv Negleforandringer
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Stomatitis
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatotoksicitet  (lægemiddelinduceret - DILI)**
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Psoriasis*, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Alvorlige infektioner  (herunder sepsis)
Metabolisme og ernæring Dyslipidæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner*, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Pulmonal hypertension

Opticus neuritis, iritis og iridocyclitis samt enkelte tilfælde af grand mal anfald er indberettet. Det er endnu ikke klarlagt, om disse bivirkninger skyldes lægemidlet eller selve sygdommen MS. 

 

* Der er rapporteret om ny forekomst af psoriasis (herunder pustuløs psoriasis) og forværring af eksisterende psoriasis ved behandling med teriflunomid. Seponering af behandlingen og iværksættelse af en accelereret eliminationsprocedure kan overvejes, idet der skal tages hensyn til patientens sygdom og anamnese. 

** Der er observeret tilfælde af DILI (Drug induced liver disease), i nogle tilfælde livstruende, under behandling med teriflunomid. De fleste tilfælde flere uger/måneder efter initiering af behandling. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Teriflunomide Mylan
 • Rifampicin og andre kendte cytokrom (CYP)3A4-induktorer (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan øge metaboliseringen af teriflunomid. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Teriflunomid hæmmer CYP2C8, og derfor skal andre CYP2C8-substrater (fx repaglinid, paclitaxel og pioglitazon) anvendes med forsigtighed.
 • Teriflunomid kan øge plasmakoncentrationen af hormonale kontraceptiva med ethinylestradiol og levonorgestrel.
 • Teriflunomid er formentlig en svag CYP1A2-induktor, hvilket kan medføre nedsat virkning af lægemidler, der metaboliseres af disse enzymer (fx duloxetin, theophyllin og tizanidin).
 • Der er observeret et fald på 25 % i INR-værdier, når teriflunomid administreres samtidigt med warfarin sammenlignet med warfarin alene. Derfor anbefales tæt opfølgning og monitorering af INR, når warfarin og teriflunomid administreres samtidigt.
 • Teriflunomid hæmmer organisk aniontransporter 3- (OAT3-) substrater. Derfor tilrådes forsigtighed, når teriflunomid administreres samtidig med fx benzylpenicillin, ciprofloxacin, furosemid, methotrexat og zidovudin.
 • Der er observeret stigning i middel-rosuvastatin Cmax og AUC (hhv. 2,65 og 2,51 gange) ved samtidig administration med teriflunomid. Derfor anbefales en dosisreduktion for rosuvastatin på 50 % ved administration sammen med teriflunomid. For andre BCRP-substrater (fx methotrexat, topotecan, sulfasalazin, daunorubicin, doxorubicin) og organic-anion-transporting polypeptides (OATP)-familien, særligt hydroxymethylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA)-reduktase-inhibitorer (fx simvastatin, atorvastatin, pravastatin, repaglinid og rifampicin) skal samtidig administration af teriflunomid også ske med forsigtighed. Patienterne skal overvåges tæt for tegn og symptomer på overdosering, og det skal overvejes at reducere dosis af disse lægemidler.
 • Interferens med fastsættelse af ioniserede calciumniveauer. I tilfælde af tvivlsomme målinger anbefales det at fastsætte den samlede koncentration af albuminkorrigeret S-calcium.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Dyrestudier viste et væsentligt teratogent potentiale ved doser svarende til human terapeutisk anvendelse.  

Ved graviditetsønske kan der gennemføres en accelereret elimination med cholestyramin eller aktivt kul. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4514, 4515

 

Fertile kvinder og mænd

Sikker kontraception skal anvendes hos kvinder i den fertile alder. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På baggrund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. Dyrestudier har vist udskillelse af teriflunomid i mælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Teriflunomide Mylan påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Teriflunomide Mylan påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaber, som selektivt og reversibelt hæmmer det mitokondrielle enzym dihydro-orotat-dehydrogenase (DHO-DH), der kræves til de novo pyrimidinsyntesen. Som en konsekvens heraf hæmmer teriflunomid proliferationen af celler i deling, som er afhængige af de novo syntese af pyrimidin. Den præcise mekanisme, der ligger til grund for teriflunomids effekt på MS, er ikke til fulde klarlagt, men omfatter et reduceret antal lymfocytter. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 dage.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet med galden.

Bemærk: Teriflunomid elimineres langsomt fra plasma. Uden en accelereret eliminationsprocedure tager det i gennemsnit 8 måneder at nå en plasmakoncentration på under 0,02 mg/l, men på grund af individuelle forskelle i clearance af stoffet kan det tage op til 2 år.  

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 14 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 14 mg (kan dosisdisp.)
Teriflunomide Mylan
375172
28 stk. (unit-dose)
6.430,10 229,65 229,65
(BEGR) filmovertrukne tabletter 14 mg (kan dosisdisp.)
Teriflunomide Mylan
126925
84 stk. (unit-dose)
19.256,65 229,25 229,25

Substitution

filmovertrukne tabletter 14 mg
Aubagio Sanofi, Teriflunomid, filmovertrukne tabletter 14 mg
Teriflunomide "Sandoz" Sandoz, Teriflunomid, filmovertrukne tabletter 14 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  14 mg

Præg:
T, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7,6 x 7,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4514. Andersen JB, Moberg JY, Spelman T et al. Pregnancy Outcomes in Men and Women Treated With Teriflunomide. A Population-Based Nationwide Danish Register Study. Front Immunol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30532753 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4515. Kieseier BC, Benamor M. Pregnancy outcomes following maternal and paternal exposure to teriflunomide during treatment for relapsing-remitting multiple sclerosis. Neurol Ther. 2014; 3(2):133-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26000229 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...