Frusamil

C03EB01
 
 

Diuretikum. Kombination af furosemid, som er et loop-diuretikum, og amilorid, som er et kaliumbesparende diuretikum. 

Anvendelsesområder

Ødemer, hvor hypokaliæmi vanskeligt kan forebygges med kaliumtilskud. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 40 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. dgl. om morgenen
 • Maksimal døgndosis 2 tabl. Fordeles på morgen og middag.

 

Bemærk 

 • Synkes hele med et glas vand, helst på tom mave.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Relativ kontraindiceret. Risiko for hyperkaliæmi. Dosis af amilorid bør nedsættes til 50 %.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Amilorid 

 • Hyperkaliæmi (P-kalium > 5,5 mmol/l)
 • Hyponatriæmi
 • Diabetisk nefropati

 

Furosemid  

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

Amilorid 

 • Forsigtighed ved øget risiko for hyperkaliæmi, da forandringer i væske- og elektrolytbalancen kan medføre koma, fx ved ældre, diabetes og Addisons sygdom.
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium.
 • Kan aktivere eller forværre systemisk lupus erythematosus.
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres.

 

Furosemid 

 • Latent eller manifest diabetes
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Forhøjet serum-urat.
Alkalose, Hyperlipidæmi, Hypocalcæmi, Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Hepatisk encefalopati, Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Angina pectoris, Arytmier.
Paræstesier, Tremor.
Dermatitis, Erythema multiforme, Purpura.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Eosinofili.
Høretab  (almindeligvis reversibelt), Tinnitus.
Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Hyperglykæmi.
Interstitiel nefritis.
Fotosensibilitet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Nyrefunktionspåvirkning.

Meget almindeligt ses nefrokalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin og hæmme den renale tubulære ekskretion af gentamicin.
 • Virkningen af orale antidiabetika kan nedsættes.
 • Kaliumtilskud øger risikoen for hyperkaliæmi og bør kun anvendes under omhyggelig monitorering af serum-kalium.
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning. Kontrol af serum-kalium er nødvendigt.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination af furosemid med risperidon.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

 • Amilorid
  For amilorid er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Furosemid
  For furosemid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 5%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart.
  Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Se endvidere Diuretika.
Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Amilorid 

 • Hæmmer natriumreabsorptionen (og kaliumsekretionen) ved at blokere natriumkanalerne i samlerørenes luminale membran.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer og er maksimal efter 6-10 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Furosemid 

 • Blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem.
 • Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 3-6 timer.

Farmakokinetik

Amilorid 

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • 50-60 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Furosemid 

 • Biotilgængelighed 50-70 % med betydelig inter- og intraindividuel variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med 20-30 %.
 • Plasmahalveringstid 30-90 minutter (op til 24 timer ved nyreinsufficiens).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.

Indholdsstoffer

Amiloridtabletter  40+5 mg  (2care4) tabletter  40+5 mg
Furosemidtabletter  40+5 mg  (2care4) tabletter  40+5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : tabletter 40+5 mg  (2care4) , tabletter 40+5 mg
Andre:
Lactose : tabletter 40+5 mg  (2care4) , tabletter 40+5 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 40+5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 083699
112 stk. (blister)
356,90 3,19
(B) tabletter 40+5 mg (kan dosisdisp.) 506967
112 stk. (blister)
370,00 3,30

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 27. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

24.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...