Frusamil

C03EB01
 
 

Diuretikum. Kombination af furosemid, som er et loop-diuretikum, og amilorid, som er et kaliumbesparende diuretikum. 

Anvendelsesområder

Ødemer, hvor hypokaliæmi vanskeligt kan forebygges med kaliumtilskud. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 40 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. dgl. om morgenen
 • Maksimal døgndosis 2 tabl. Fordeles på morgen og middag.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne tages forskudt af et måltid. Tabletterne bør indtages på tom mave, dvs. mindst 30 minutter før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Relativ kontraindiceret. Risiko for hyperkaliæmi. Dosis af amilorid bør nedsættes til 50 %.  

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Amilorid 

 • Hyperkaliæmi (P-kalium > 5,5 mmol/l)
 • Hyponatriæmi
 • Diabetisk nefropati

 

Furosemid  

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

Amilorid 

 • Forsigtighed ved øget risiko for hyperkaliæmi, da forandringer i væske- og elektrolytbalancen kan medføre koma, fx ved ældre, diabetes og Addisons sygdom.
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium.
 • Kan aktivere eller forværre systemisk lupus erythematosus.
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres.

 

Furosemid 

 • Latent eller manifest diabetes
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales
 • Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Alkalose, Hyperlipidæmi, Hypocalcæmi, Hyponatriæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Hepatisk encefalopati, Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Arytmier Palpitationer
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erythema multiforme, Purpura Blærer, Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili
Øre og labyrint Høretab  (almindeligvis reversibelt), Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning

Meget almindeligt ses nefrokalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Frusamil, komb.
 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin og hæmme den renale tubulære ekskretion af gentamicin.
 • Virkningen af orale antidiabetika kan nedsættes.
 • Kaliumtilskud øger risikoen for hyperkaliæmi og bør kun anvendes under omhyggelig monitorering af serum-kalium.
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning. Kontrol af serum-kalium er nødvendigt.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination af furosemid med risperidon.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

 • Amilorid
  For amilorid er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Furosemid
  For furosemid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 5 %. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart.
  Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Se endvidere Diuretika.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Amilorid 

 • Hæmmer natriumreabsorptionen (og kaliumsekretionen) ved at blokere natriumkanalerne i samlerørenes luminale membran.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer og er maksimal efter 6-10 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Furosemid 

 • Blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem.
 • Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 3-6 timer.

Farmakokinetik

Amilorid 

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • 50-60 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Furosemid 

 • Biotilgængelighed 50-70 % med betydelig inter- og intraindividuel variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med 20-30 %.
 • Plasmahalveringstid 30-90 minutter (op til 24 timer ved nyreinsufficiens).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 40+5 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv
tabletter 40+5 mg, Parallelimport (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages forskudt af et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Bør indtages på tom mave og mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 40+5 mg  (2care4)
Amilorid (5 mg)
Furosemid (40 mg)
Farve
Andre
40+5 mg  (Orifarm)
Amilorid (5 mg)
Furosemid (40 mg)
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 40+5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 083699
112 stk. (blister)
358,40 3,20
(B) tabletter 40+5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 506967
112 stk. (blister)
357,15 3,19

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  40+5 mg  (Orifarm)  (2care4)

Præg:
FRUMIL
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 40+5 mg (Orifarm)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

26.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...