Nicotinell®

Nicotinell Fruit, Nicotinell IceMint, Nicotinell Lakrids, Nicotinell Mint, Nicotinell Spearmint
N07BA01
 
 
Middel til anvendelse ved rygeophør.

Anvendelsesområder

Tobaksafvænning. Er også godkendt til rygereduktion. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Nicotinell® Mint, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 1 mg eller 2 mg nicotin.
Nicotinell® Fruit, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicotinell® IceMint, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicotinell® Lakrids, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin.
Nicotinell® Mint, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg eller 4 mg nicotin. 

Nicotinell® Spearmint, medicinsk tyggegummi. 1 tyggegummi (overtrukket) indeholder 2 mg nicotin.
Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 7 mg, 14 mg eller 21 mg i løbet af 24 timer. 

Doseringsforslag

Kan anvendes til voksne og unge over 15 år. 

 

Sugetabletter 

Individuel dosering afpasset efter hidtidigt tobaksforbrug: 

 • 20 cigaretter eller mere daglig: 1 sugetabl. 2 mg ved rygetrang sædvanligvis hver 1.-2. time. Højst 15 sugetabl. dgl.
 • Mindre end 20 cigaretter daglig: 1 sugetabl. 1 mg ved rygetrang sædvanligvis hver 1.-2. time. Højst 25 sugetabl. dgl.

Anvendes i 8 uger, derefter aftrapning over nogle uger.
Bemærk:  

 • Sugetabletterne lægges i mundhulen. Bevæges fra side til side i munden indtil fuldstændig opløsning.
 • Sugetabletterne må ikke synkes hele.
 • Sugetabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad.

 

Tyggegummi 

1 stk. tyggegummi ved rygetrang.
Tyggeteknik. Tyg langsomt til ønsket effekt og lad tyggegummiet hvile på indersiden af kinden, indtil der igen skal tygges.
Ved dagligt tobaksforbrug svarende til 20 cigaretter eller derover anvendes nicotintyggegummi 4 mg. Ved lavere cigaretforbrug bør anvendes nicotintyggegummi 2 mg. 

 

Rygeophør 

 • De første 4-6 uger: 1 stk. tyggegummi tygges hver time. Hvis der stadig forekommer rygetrang, kan der suppleres med flere stykker tyggegummi - op til totalt 25 stk. om dagen.
 • Efter 6 uger: 1 stk. tyggegummi tygges hver anden time. Efter 2 uger trappes ned over nogle uger. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. om dagen.

 

Rygereduktion 

Kan anvendes mellem de perioder, hvor patienten ryger, for at forlænge de rygefrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest 6 måneder efter behandlingsstart. 

Professionel rådgivning bør opsøges hvis: 

 • Rygereduktion ikke er opnået efter 6 uger
 • Forsøg på rygeophør efter 9 måneder ikke er opnået.

 

Anvendelse af nicotintyggegummi længere end 1 år anbefales ikke. 

 

Depotplaster 

Individuel dosering afpasset efter hidtidigt tobaksforbrug: 

 • 20 cigaretter eller mere daglig: 1 depotplaster 21 mg/24 timer 1 gang dgl. i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 14 mg/24 timer 1 gang dgl. i 3-4 uger og endelig 1 depotplaster 7 mg/24 timer 1 gang dgl. i 3-4 uger.
 • Mindre end 20 cigaretter daglig: 1 depotplaster 14 mg/24 timer 1 gang dgl. i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 7 mg/24 timer 1 gang dgl. i 3-4 uger.

Maksimal behandlingstid 6 måneder. Der er dog ikke set øget effekt af behandling ud over 8 uger. 

 

Kombinationsbehandling 

Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter. 

Behandling med depotplaster indledes som ved monoterapi, men suppleret med tyggegummi (2 mg) eller sugetabletter (1 mg). 

Normalt anvendes 5-6 stk. tyggegummi eller sugetabletter dgl. Efter 3-4 uger nedtrappes dosis af først enten depotplaster eller tyggegummi/sugetabletter og derefter af den resterende formulering. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.  

 

Bemærk: 

 • Plastret sættes på ren, tør, hårfri og ubeskadiget hud, fx på maven, overarmen eller hoften.
 • Applikationsstedet bør varieres, således at samme sted først anvendes igen efter 1 uge.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-45 ml/min.

  Mulig øget risiko for bivirkninger. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed pga. øget risiko for bivirkninger. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Sugetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom). 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svære hjerte-karlidelser (fx nylig myokardieinfarkt, ustabil angina, ukontrolleret hypertension), fæokromocytom og ukontrolleret thyreotoksikose.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes mellitus ifm. overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved øsofagitis eller ulcus kan forværres.
 • Tyggegummi: Lidelser i kæbeled og kostbart tandarbejde er delvis kontraindikation.
 • Depotplaster: Forsigtighed ved allergi for plaster og sværere akutte og kroniske hudlidelser.

Bivirkninger

Rygestop kan i sig selv give anledning til en række forbigående symptomer uafhængigt af evt. rygestops-midler. Det kan bl.a. være humørforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, svimmelhed, søvnløshed, øget appetit, hoste og obstipation.  

Toleransudvikling: Langtidsanvendelse af NRT (nicotine replacement therapy) over 12 mdr. er rapporteret til 1-2 % i "real life".  

 • Mundhulespray: Irritation i hals, svælg og øsofagus, svimmelhed, hovedpine, smerter og paræstesi i munden, hikke og hjertebanken, kvalme, opkastning samt gastro-intestinale gener.
 • Resoribletter: Milde og forbigående i form af hikke, dyspepsi, kvalme, brændende fornemmelse i mund og svælg.
 • Sugetabletter: Sædvanligvis forbigående. Irritation i mundhule og svælg. Hovedpine og kvalme.
 • Tyggegummi: Irritation i hals, svælg og øsofagus, svimmelhed, utilpashed, hikke og hjertebanken, flatulens samt gastro-intestinale gener. Disse bivirkninger skyldes oftest anvendelse af ukorrekt tyggeteknik. Løse plomber i tænderne kan hænge i tyggegummiet. Urticaria på grund af farvestofintolerans (quinolingult) kan ses ved anvendelse af 4 mg tyggegummi. Der kan forekomme vesikler i munden, disse vil forsvinde ved fortsat brug. De forekommer også ved rygeophør uden anvendelse af nicotintyggegummi.
 • Depotplaster: Kontaktdermatitis og hududslæt, som oftest svinder inden for 24 timer. Kontaktallergi over for nicotin forekommer hos under 1 % og kræver seponering af behandlingen. Øvrige symptomer kan være vanskelige at skelne fra abstinensreaktioner efter rygeophør, men hovedpine, kvalme, søvnforstyrrelser, svimmelhed og myalgi kan ses.
 • Næsespray: Lokal irritation, snue, nysen, tåreflåd, tilstoppethed og svien. Prikkende, brændende fornemmelse i hovedet i få minutter umiddelbart efter hver dosis med toleransudvikling efter 1-2 uger. Epistaxis, hovedpine, dyspepsi, hoste, øget vandladning. Under 5 % ophører med anvendelsen på grund af bivirkninger.
 • Inhalator: Hoste, irritation i mund, hals og svælg, halsbrand, kvalme og hovedpine.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendelse af nicotinsubstitution som led i rygeafvænning hos gravide er omdiskuteret. Der er data for > 3.000 gravide eksponeret for nicotinsubstitution under 1. trimester af graviditeten. Fortolkningen af de heterogene data er kompleks og i noget omfang omdiskuteret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.
Der synes generelt at være konsensus om at foretrække nicotinsubstitution frem for fortsat tobaksrygning.
For at få mindst mulig nicotinpåvirkning af barnet bør der primært anvendes intermitterende dosering (fx tyggegummi).
Se endvidere Nicotinsubstitution

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 811, 3711, 4300, 4301, 4302

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes brug af nicotinsubstitution under amning, da betydningen af eksponering for nicotin hos det ammede barn er uklar; den potentielle risiko ved nicotinsubstitutionsbehandling er dog klart lavere end ved fortsat rygning.
Rygning er en væsentlig risikofaktor for pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS) og nogle forfattere mener, at nicotin spiller en væsentlig rolle; der er ingen data, som forbinder nicotinsubstitution og amning med SIDS. Skøn over den kvantitative eksponering er forbundet med en del usikkerhed, men de bedste data (relateret til plasterapplikation) tyder på en relativ vægtjusteret dosis på 2 % for nicotin og omkring 8 %, hvis den primære metabolit, cotinin, inkluderes. Halveringstiden i modermælken er omkring 90 min.
Såfremt der vælges at behandle med nicotinsubstitution under amning bør følgende iagttages: 

 • Plasterapplikation bør undgås, da eksponeringen er konstant og ikke levner mulighed for en tidsmæssig differentiering mellem administration og amning.
 • Ved anden administrationsform bør amning finde sted længst mulig, og mindst tre timer, efter administration af nicotinpræparatet.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nicotin. Substitution af nicotinindtaget ved rygning. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 10-20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes primært fra mundslimhinden. Biotilgængelighed ca. 50 %. Biotilgængeligheden efter synkning er lav pga. first pass-metabolisme (ca. 80 %).
 • Transdermal administration. Nicotin frigøres langsomt fra plastret og absorberes kontinuerligt over ca. 16 timer. Absorptionen fortsætter 1-2 timer efter fjernelsen af plastret. Maksimal plasmakoncentration efter 5-10 timer.
 • Nasal administration. Biotilgængelighed ca. 55 %. Maksimal plasmakoncentration efter 10-15 minutter.
 • Pulmonal administration. Biotilgængelighed ca. 60 % ved kontinuerlig inhalation i 20 minutter. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 15 minutter efter afsluttet inhalation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Depotplastre. 

 • Matriksen indeholder et reservoir med nicotin tilsat et viskositetsforøgende middel.
 • Plastrene er cirkulære med et absorptionsareal på henholdsvis 7 cm2, 14 cm2 og 21 cm2.
 • Diameter henholdsvis 3,6 cm, 5,1 cm og 6,2 cm.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
sugetabletter 1 mg, Haleon Denmark  kærv: ikke oplyst
sugetabletter 2 mg, Haleon Denmark  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Må ikke synkes hele.

Lægges i mundhulen.

Må ikke tygges.

Bevæges fra side til side i munden indtil fuldstændig opløsning.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depotplastre 7 mg/24 timer
Andre
14 mg/24 timer
Andre
21 mg/24 timer
Andre
sugetabletter 1 mg
Smag
Andre
2 mg
Smag
Andre
tyggegummi 2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
2 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
4 mg
Farve
Smag
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) sugetabletter 1 mg  Mint  124356
36 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) sugetabletter 1 mg  Mint  090607
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) sugetabletter 2 mg  Mint  097152
36 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) sugetabletter 2 mg  Mint  518341
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Fruit  567980
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Mint  104503
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Lakrids  583126
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  IceMint  561022
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Spearmint  574597
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Fruit  559618
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Mint  374077
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Lakrids  381120
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  IceMint  035926
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 2 mg  Spearmint  511688
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 4 mg  Mint  082334
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 4 mg  Lakrids  125038
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 4 mg  Fruit  488730
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 4 mg  Mint  115613
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 4 mg  Lakrids  069423
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggegummi 4 mg  IceMint  501735
204 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) depotplastre 7 mg/24 timer 464751
7 stk.
ikke fast pris
(HF) depotplastre 14 mg/24 timer 049964
7 stk.
ikke fast pris
(HF) depotplastre 14 mg/24 timer 168778
21 stk.
ikke fast pris
(HF) depotplastre 21 mg/24 timer 488813
7 stk.
ikke fast pris
(HF) depotplastre 21 mg/24 timer 461917
21 stk.
ikke fast pris

Substitution

tyggegummi 2 mg
Nicorette Classic McNeil, Nicotin, tyggegummi 2 mg
 
tyggegummi 4 mg
Nicorette Classic McNeil, Nicotin, tyggegummi 4 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depotplastre  7 mg/24 timer

Præg:
CG CWC
Farve: Beige
Mål i mm: 36 x 36
Nicotinell® 7 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  14 mg/24 timer

Præg:
CG FEF
Farve: Beige
Mål i mm: 51 x 51
Nicotinell® 14 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  21 mg/24 timer

Præg:
CG EME
Farve: Beige
Mål i mm: 62 x 62
Nicotinell® 21 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


811. Blanc J, Koch A. [Pharmacotherapy for Smoking Cessation During Pregnancy - CNGOF-SFT Expert Report and Guidelines for Smoking Management During Pregnancy]. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2020; 48(7-8):604-11, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247100/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4300. Dhalwani NN, Szatkowski L, Coleman T et al. Nicotine replacement therapy in pregnancy and major congenital anomalies in offspring. Pediatrics. 2015; 135(5):859-67, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25847803 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4301. Forinash AB, Pitlick JM, Clark K et al. Nicotine replacement therapy effect on pregnancy outcomes. Ann Pharmacother. 2010; 44(11):1817-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20978216 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4302. Osadchy A, Kazmin A, Koren G. Nicotine replacement therapy during pregnancy: recommended or not recommended?. J Obstet Gynaecol Can. 2009; 31(8):744-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19772709 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...