Fludara®

L01BB05
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Fluorsubstitueret purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Kronisk B-celle lymfatisk leukæmi hos patienter med tilstrækkelig knoglemarvsreserve. Førstelinjebehandling med fludarabinfosfat bør kun anvendes til patienter med symptomer eller tegn på progressiv sygdom.

Fludarabinfosfat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg fludarabinphosphat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 40 mg/m2 legemsoverflade/døgn i 5 på hinanden følgende dage hver 28. dag.

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Elimination af fludarabin er nedsat, da 40-60 % udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 30-70 ml/min.

  Dosis nedsættes med op til 50 % af normaldosis. 

  Tæt monitorering for hæmatologiske parametre tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmolytisk anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Der bør foretages regelmæssig kontrol af blodstatus.
 • Behandling kan være forbundet med leukoencefalopati (LE), akut toksisk leukoencefalopati (ATL), eller reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS) og ved tegn på disse bør behandling ophøre.
 • Ved behov for blodtransfusion under eller tæt efter behandlingen skal patienten have bestrålet blod, idet der er risiko for transfusionsrelateret graft versus host-sygdom.
 • Vaccination med levende svækkede vacciner skal undgås under og efter behandling med fludarabin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression, Myelodysplastisk syndrom
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Stomatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Kulderystelser, Utilpashed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Myeloid leukæmi
Nervesystemet Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Spisevægring
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Metabolisme og ernæring Acidose  (metabolisk), Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Lungefibrose, Pneumoni
Hud og subkutane væv Trombocytopenisk purpura
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Blindhed, Opticus neuritis
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer
Nervesystemet Koma
Psykiske forstyrrelser Agitation
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Hæmoragisk cystitis, Leukoencefalopati, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Pulmonal blødning

  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fludara®
Den terapeutiske effekt af fludarabinfosfat kan nedsættes af dipyridamol eller andre hæmmere af adenosin-optagelse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Fludarabinfosfat er en prodrug, der hurtigt defosforyleres til nukleosidet arabinosyl-2-fluoroadenin (2F-ara-A), som herefter aktiveres intracellulært til det aktive trifosfat, 2-fluoro-ara-ATP (2F-ara-ATP). 2F-ara-ATP er en kraftig hæmmer af DNA-syntesen og medfører også reduktion af RNA og proteinsyntesen. 

Farmakokinetik

 • Prodrug. Defosforyleres til 2F-ara-A, som intracellulært i leukæmiske celler aktiveres til 2F-ara-ATP.
 • De leukæmiske celler kumulerer og tilbageholder 2F-ara-ATP sammenlignet med normale celler.
 • Eliminationen af 2F-ara-A er trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. 5 minutter, 1-2 timer og 10-30 timer.
 • Den intracellulære halveringstid er ca. 23 timer med stor individuel variation.
 • 40-60 % af 2F-ara-A udskilles gennem nyrerne. Nedsat nyrefunktion resulterer i langsommere udskillelse.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60 %. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • I.v. administration. Maksimal plasmakoncentration af F-ara-A efter få minutter. Koncentrationen af 2F-ara-ATP i leukæmiske lymfocytter ved kronisk lymfatisk leukæmi er maksimal 3-4 timer efter afslutning af infusionen (20-50 mg fludarabinfosfat/m2 over 30 minutter).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • Må ikke opbevares i køleskab.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, Sanofi  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg 071975
20 stk. (blister)
5.663,20 283,16

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
LN,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 4,2 x 10,9
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

30.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...